Galleries more

Videos more

Dictionary more

Covid-19: Katriyem Zur Lokdawn

24.03.2020

Yer Lindi, 23 Mars ti katriyem zur lokdawn. Anka, u pe poz umem kestyon abe kifer mo pe tuzur ekrir lor seki finn arive enn zur avan (avek enn epdeyt pu zur ki mo pe ekrir), li akoz mo kumans ekrir boner gramatin. Lerla lartik eplod plitar, alor mo pa kone ki kiksoz inportan kapav arive plitar dan lazurne.


 Dan sa lokdawn, etan nu ena letan pu reflesi an profonder, li vo lapenn organiz nu letan dan enn fason kot tulezur:


- gard inpe letan pu nu ekut epdeyt 11:30 am depi bann lotorite Moris; 


- enn lot parti letan pu zap lor senn TV dan Langleter, Lenn, Lafrans, Lamerik, Lasinn ek Aljazeera pu inform nu lor nuvel dan lemond; 


- nu gard, dizon, enn-ertan (ubyin demi-ertan) pu etidye bann text klasik politik lor, dizon, lamonte fasism dan Lerop 100 banane desela, e gard enn lot enn-ertan (ubyin demi-ertan) pu analiz kontanporin lor sosyete kapitalist pandan sa lepok lokdawn koronaviris. 


- E lerla nu reflesi enpe lor kimanyer organize pu sanzman politik plitar dan enn tel moman ki nu pe viv azordi.


 Nu pe viv dan enn lepok kot an zeneral ena menas lepidemi, pa zis sann-la la. Sa li akoz dansite popilasyon imin dan buku plas e usi akoz ena buku plis dimunn vwayaze. Kan buku diferan sistem lasante dan lemond baze lor profi (zot plito “non-sistem” lasante) pe tultan grinnyot dan lasante prevantiv, sa azute pu agrav menas diferan kalite lepidemi. Lasirans prive ek swin klinik prive anpes buku dimunn mem “truv” seki pli bon pu lansanb dimunn. Zot prizonye enn ego-santris ase danzere. Medsinn prive, olye okip lasante lansanb dimunn, so priorite se kimanyer ogmant profi prive pu patron lor ledo buku individi ki malad. Kumadir, pli dimunn malad, pli zot fer profi, pli li bon! Lerla, nu al fini avek enn ideolozi ki vinn zistifye vorasite patron konpayni farmasetik, patron lasirans ek proprieter klinik prive, tusala dan enn bakgrawn propagann anti-kominist ek anti-sosyalist ki sorti depi restan sa lepok anplin Lager Frwad. Me, nu pe viv dan enn lepok kot ena usi lezot menas grav, ki pa finn diminye akoz nu pe travers lepidemi koronaviris; menas lager nikleer ek danze polisyon ki pe detrir nu planet (ubyin omwin tu spisyiz enpe kuma nu). Fas a sa trwa danze, mobilizasyon vinn neseser, e sa li pa fasil dan enn lokdawn, me li usi dimann refleksyon ek lorganizasyon, ki zordi posib parski nu ena letan pu fer li.


 Alor, ala link pu enn sayt avek text klasik politik depi 100 an desela lor lamonte fasism, kot u kapav swazir depi bann panser Ris kuma Clara Zetkin ek Leon Trotsky (Trotsky Ikrenyin aster?) ek Amerikin kuma James Canon. 


https://www.marxists.org/subject/fascism/index.htm


 Usi vo lapenn lir Bertrand Russell lor sa linnk la:


http://www.spokesmanbooks.com/Spokesman/PDF/140Russell.pdf


(Chek lafin paz 54 kot ena enn definisyon byin fite rezonnman fas-a betiz.)


 Enn lot linnk kot ena enn Bukrevyu date1999 par Christopher Hitchens, ki mo truv interesan, kot li propoz “nuvo pwin” lor lamonte Hitler:


https://www.vanityfair.com/news/1999/02/hitchens-199902


 Enn seleksyon trwa diferan linnk kot ena komanter resan lor lepidemi:


 https://jacobinmag.com/2020/03/david-harvey-coronavirus-political-economy-disruptions


David Harvey, enn zeograf politik Angle ki res dan Lamerik


 https://www.truthdig.com/articles/noam-chomsky-the-neoliberal-order-is-visibly-collapsing/


Noam Chomsky – akademik Amerikin ek analist politik klervwayan/fite, 


 https://www.youtube.com/watch?v=OLfHpvJKNg0


Yanis Varoufakis – analist ekonomik, ex-Minis Finans Lagres


 Antretan,


Lertan ek shift Travayer Lepor finn sanze a 2 shift 4-ertan ek 2 shift 3-ertan e lerla ferme. Nu finn aprann ki travayer pe korpere byin e sa fer li fasil pu organize lor sayt. Transpor travayer pu vinn travay e al lakaz pe mars byin ziska ler.


 Par kont, ena travayer lopital finn dir nu ki zot finn gayn difikilte dan aranzman pu zot transpor. Me, asterla kan tu seksyon lopital ankor kalm avan gran debulman (ena 100 a 200 pasyan olye 2,000), ena lespas pu kapav koriz lozistik ki pa pe tro fonksyone. Dan Lopital Candos, tu staf konserne pe fer tes koronaviris apre dese enn pasyan ki so rezilta test koronaviris ti enn fos negatif, alor li pa ti sipoze Candos. Parmi staf, test finn depiste de pozitif.


 Minis finn anonse zordi ki travayer lopital ki finn travay enn semenn, pu ena enn semenn pu fer karantenn kot zot. Li paret finn ena disparisyon (vol?) inpe mask, sa pe koz enn mank dan sertin ward.


 Antretan, dan Moris, Lopital piblik finn detekte 36 ka pozitif. Nonb dese li 2.


 Ala enn sayt ki donn detay a-zur onivo global ek par sak pei https://www.worldometers.info/coronavirus/


 Lindsey Collen, enn not personel, lor nom LALIT


Tradiksyon BK