Galleries more

Videos more

Dictionary more

Covid-19: Dezyem Zur Lokdawn

22.03.2020

Yer, Samdi 21 Mars Dezyem Zur Lokdawn, nu finn ena enn premye dese Koronaviris dan Moris. Pasyan la ti sorti Belzik, li’nn tom malad. Enn premye test ti negatif. Ler li kontinye malad, finn fer enn dezyem test. Li ti fini desede kan gayn rezilta dezyem test, ki ti pozitif. Ena 24 ka ki finn teste pozitif ziska zordi.


Ti sime dan Bambous kot nu reste byin kalm me inpe bizar. Apenn si ena motosiklet, vann, u loto. Mo’nn kontinye mo rawn pu get vwazin – gard distans saniter 2-met –e telefonn kamarad, koleg ek fami pu kontinye pran nuvel e gard kontak. Par telefonn, mo donn sutyin moral e mo ekut avek atansyon seki de mo kamarad ki travay dan servis esansyel, enn kontroler ek enn ners, pe dir. Mo finn dimann zot lor zot roster. Dan lopital, ena enn akalmi dan tu “lezot ward” ek lezot lespas, akoz ena mwins ka rutinn asterla e pe fer preparasyon pu akeyir enn sel kut buku ka Koronaviris. Zot roster inn sanze, dan enn fason byin an-ord avek bakep transpor asire. Travayer bis pe fer lamwatye nomb vwayaz. Mo kamarad dir ki drolman, ena inpe plis vye dimunn ti pe vwayaze yer. Mo panse avek transpor gratis, swa zot mem ansarz buku demars pu lafami uswa kitfwa zot pena personn lot pu okipe pu zot. Uswa zot abitye sorti, buze buku e apresye sa liberte muvman la. Si sa, zot ti bizin enn-de zur pu zot reysi kas sa labitid la.


Mo ti ena pu sorti pu al pran mo laptop biro LALIT pu ki mo kapav travay depi lakaz. Alor lor sime, mo kapav dir, nek ena enn-enn loto pe sirkirle e parfwa enn lake 3-dimunn kot enn marsan legim u kot enn lafarmasi. Enn-enn dimunn ti pe zis flane. Enn-de lezot ti pe atann livrezon kitsoz ki zot byin bizin dirzans tulezur, kum dabitid. 


Ena dimunn ti pe port mask, lezot zot figir dekuver, ena lezot ti met enn zar banndana, e ena fam ti kuver zot labus ar zot orni kumadir zot anprezans enn kikenn inportan dan fami ki pli dan laz ki zot. Mo finn pas ar 2 bis, sakenn avek enn 5 pasaze parla, tulede sofer ti ena mask. Enn trwazyem bis ti anpann, e sofer ti pe sone pu raport pann. Mo ti truv enn blinde SMF prekot Labutik Koperativ lor mo sime ale me zot ti nepli la kan mo returne. Ti ena prezans lekip lapolis leze lor bistop Cite La Ferme ek dan lebay ant Canot ek Gros Cailloux.


Pu kontakte LALIT, li pu pli fasil si u sone ubyin avoy enn SMS a manb ki u kone. U kapav imel nu lor lalitmail@intnet.mu , me u bizin rapel ki nu pu chek nu mel mwin suvan. U kapav kominike par avoy komanter atraver paz Facebook LALIT. https://www.facebook.com/LalitMauritius


Dan Lemond


Alor, nu tu pe bizin get TV. 


Sityasyon dan Litali byin trakasan, sirtu pu dimunn dan Lenor Litali. Sa donn nu enn lide kot nu dan Moris kapav ete dan 3 u 4 semenn.


Lor enn plan plis politik, lor BBC u CCN nu truv Prezidan Trump pe kontinye rabase dan so konferans depres kotidyin. Li ti pu komik dan enn lot lepok, me zordi li grav. Trump fann ar ninport ki zurnalist ninport ki moman ki li santi kupab akoz lefe so faz kot li ti “niye” e dismis lepidemi Koronaviris kuma “feyk nyuz” kapav ena. Ubyin li onte akoz inn expoz so konplisite avek konpayni prive medikaman pu sanse remed mirak instantane. Li difisil pu estime ki progre Lamerik, ek Lemond an antye, ti pu inn fer si pa ti ena enn Trump ki pe retard tu, e pe melanz bann isyuz e fer promosyon bann kapitalist par nom zot ek zot “mark”. Trump pe koz enn-ta lor servi medsinn ki anpes gayn Malarya pu tret Koronavirus. Li kone ki sa medsinn ena buku saydifek (li enn remed ki bon zis akoz malarya telman grav, e malgre tu so saydifek), alor li pe azir kuma enn zanfan iresponsab. Detutfason, dapre BBC, sa posibilite tretman avek sa kalite medikaman li ankor dan faz testing dan Lasinn, UK, Lespayn ek Lamerik e pankor kapav pruve si li pu enn tretman efikas. Enn seri lezot medsinn osi pe fer test, enpe partu.


Konklizyon


Inn ariv ler pu reflesi lor komye tigit demokrasi ena dan lekonomi. Amezir kapitalist pe ofer zot lotel kuma sant karantenn dan Moris pu ki eberz sa mil Morisyin ki pe returne depi deor par vol spesyal, nu bizin dimann numem kimanyer zot, sa bann patron la, ena sa puvwar la dan zot lame – ek nu, lepep, nu pena. ..  E mem si nu finn tann dir ki tablisman, setadir tu gran propriyeter later, ti pe fer enn rankont ar Minis pu diskit met later a dispozisyon prodiksyon manze, otan ki mo kone, nu pa finn tann nanye anpiblik lor ki zot plan anfet ete. Li inportan ki Guvernman inform lamas dimunn ki ena plan pu batir ena stok manze pli divan, si sa lokdawn la dire. Li inportan pu rasir lamas dimunn ki, apartir asterla, Leta pu tultan asire ki ena sekirite alimanter pu tu dimunn.


Enn kamarad depi enn lot sime pre, kriye divan laport e depoz enn zepi may semans kot nu geyt pu nu plante. Si sa kamarad la pe reflesi pu lavenir, kifer Premye Minis pa vinn lor Televizyon pu explik so plan pu asir sekirite alimanter pu Repiblik Moris antye?


 


Lindsey Collen


enn not personel, lor nom LALIT,


Tradiksyon: BK