Galleries more

Videos more

Dictionary more

Creative Writing - New Course (in Kreol)

24.02.2020

INFO-INFO


Pu selebresyon Zurne Internasyonal Langaz Maternel, Ledikasyon pu Travayer pe organiz plizir kur pu kontiyn so aksyon anfaver devlopman ek epanwisman nu langaz maternel, langaz Kreol.  


Si u ti pu kontan partisip dan enn sa workshop anba la, avoy u nom, ladres kot nu swa par e-mel (lptmail@intnet.mu), swa telefone lor 208 5551, e dir ki kalite travay u fer si u ena travay. Preferableman avan 3 zur avan kur la. U kapav osi zis debarke, me li pu first come first served.  


Ala premye parmi nuvo kur LPT:


Werksop “Creative Writing” – gide par ekrivin Lindsey Collen


            Zedi 12 Mars (Zur Kreativite, Zur Lindepandans!)


            10.00 am – 1.00 pm, 


            Batiman LPT, GRNW 


Lindsey Collen li enn manb LPT ki osi, kuma u kone, enn ekrivin.  Li finn ekrir set roman, sis an Angle, enn an Kreol, enn 30-enn short-stori, ek enn rekey poem. (Get detay lor Lindsey, pli anba). 


 Lindsey ena lexperyans o-nivo internasyonal fer sa kalite Creative Writing Workshop la. Dezyem fwa li pe ofer li Moris. Li ti fer enn premye dan Vienna an 2004, e finn fer 3 dan Lond ek enn dizenn dan Johannesburg.  Dan sa bann Workshop la, partisipan finn ekrir dan zot lang maternel, sakenn diferan. Dan Vienna ek Lond, Lindsey ti gid Workshop la an Angle, e dan Lond ti ena interpretasyon an Espanyol, osi, me, dan tu le 2 ka, partisipan ti ekrir dan zot prop lang mem. Sid Afrik osi, mem kot ti ena 6-7 langaz maternal diferan. Isi li pu parey.


Kalifikasyon Partisipan:  1. Bizin ena enn gran lanvi ekrir, enn lamur pu ekrir – me pa bizin neseserman ena lexperyans, pa bizin deza finn pibliye travay. Me, ekrivin sevrone natirelman labyen-vini.

  2. Bizin konpran ase Kreol pu swiv seki Lindsey dir, kan li pe gid partisipan dan Workshop.

  3. Bizin letre.

  4. Bizin aplay, parski pa kapav ena enn tro gran grup.


Ki bizin amene?


Papye ek plim, preferableman. Me, kapav servi laptop/notbuk elektronik, etc, si u ena 3-ertan charj.


Fiz: Rs300 


Lindsey so kalifikasyon pu fer enn tel workshop: So bann roman ekrir an Angle finn pibliye dan Moris, Grand Bretayn (Granta, Heinemann, Bloomsbury), Leta Zini (The Feminist Press), Sid Afrik, osi byen ki pibliye an edisyon Alman, Franse, Tirk, Danwa, Olande. Li enn-de rar ekrivin ki finn gayn pri Best Novel dan seksyon Lafrik Commonwealth Writers’ Prize 2 fwa, pu 1994 ek 2005. Li finn reservwar pri liberte dexpresyon byen koni, apel “Hellman-Hammett Prize” an 1995. Li finn resevwar pri Kavi Vadamootoo pu pli bon roman an Angle dan Moris an 2009. Li finn osi pibliye enn 20-30 short stori, ant ot dan Langleter ek Ostrali, ek enn duzenn poem. So poem repons a “Anna Blume” par gran poet ek plastisyen Alman, Karl Schwitters  an Kreol (“Ana Fleri-o”), avek tradiksyon an Angle, finn swazir parmi 20 pu the Worldfair in Hannover in 2000. Li ti enn parmi 50 ekrivin depi Lafrik-Lazi invite dan Indian Foreign Affairs Ministry “Conclave” pu mark 50 an depi Konferans Bandung pu De-kolonizasyon.