Galleries more

Videos more

Dictionary more

Apre Ranvwa Eleksyon Vilaz pu 2 an, LALIT met Berenger angard
Guvernman bizin aret so manigans pu ranvoy eleksyon!

15.09.2004

ENN GUVERNMAN AN DEBANDAD, FODE PA RANVWAY ELEKSYON

BIZIN AL VER ELEKSYON PARSYEL UBYEN ZENERAL

Avek demisyon Siddick Chady, bizin al ver enn eleksyon parsyel. Lalwa dir. LALIT dir fode pa les Guvernman avek Lopozisyon marye-pike pu ranvoy eleksyon parsyel. Sel manyer Guvernman kapav evit enn parsyel, se par larg eleksyon zeneral antisipe. Kan ena enn eleksyon, omwen elekter kapav met bann pwen politik ek ekonomik inportan lor azanda.
Fas a enn veritab kriz ekonomik, kan lisansiman ek somaz pe sem dezord parmi tu dimunn, Guvernman pe kontinye so debandad danzere.

ELEKSYON VILAZ RE-RANVWAYE
Eleksyon vilaz ti sipoze fer an SEPTAM 2002. Guvernman finn kuyonn popilasyon. Lane apre lane, li finn rod pretex pu evit vinn divan elektora dan lakanpayn. Li gard vilaz su kontrol so bann nomini. Asterla, Guvernman vinn dir li pu fer eleksyon minisipal (inklir eleksyon distrik) apre eleksyon zeneral. E Berenger fini anonse (avan demisyon Chady) ki li ule fer eleksyon zeneral "au dela de 2005".

PANSYON VYEYES
Guvernman desid pu siprim pansyon vyeyes kuma enn drwa. Li pena mem kapasite predir seki pu arive. "Zis seki merite pu gayne," Pravind Jugnauth dir. Guvernman anonse ki li pa pe "target" dimunn mizer, li pe "target" zis 3% dimunn ris, pu aret donn zot pansyon vyeyes. Me, eski li pe sey kuyonn limem? Parski sa 2 zafer la zot mem zafer. 127,000 pansyoner ena pu ranpli enn form. Guvernman donn zot enn dele: si li pa ranpli, zot pansyon pu kupe. Nu tu kone komye dimunn mizer pa pu reysi gayn sa form la, pa pu reysi ranpli li, pa pu reysi fer li rantre, zame. E pu rann Guvernman enn tigit pli inpopiler ankor, li dir si zame kikenn ranpli kiksoz fos lor so form, Leta pu purswiv li. Alor, li pa etonan ki Paul Berenger ti pe dimann tu grandimunn eskiz.

MAURITIUS REVENUE AUTHORITY
Omilye kriz somaz, Guvernman truv pu ferm so 5 departman ki ramas so reveni. Dan plas sa 5 departman, li finn met dibut enn "lazans" apel "Mauritius Revenue Authority" ki pu azir kuma "agent" pu Guvernman. Kan li vini ek sa lalwa-la, telman li atak fonksyoner dan zot kondisyon travay, ki li finn provok enn gran mobilizasyon dan tu sindika servis sivil. Finn ena rasanbleman, veye, ek enn lagrev. Berenger finn vinn lor televizyon pu menas fonksyoner avek IRA. Me, Guvernman finn oblize fer enn seri konsesyon ase remarkab (anterm fonksyoner pu nepli lor probeyshenn dan MRA, ni zot pa pu travay lor kontra). Me, anplwaye MRA pu nepli kuver par PSC. Sa vedir, zot pu sufer regleman "hire and fire" ki reyne dan sekter prive depi lepok lesklavaz vini-mem.

EXPLOZYON GRAN BE
Kan ena explozyon Gran Be, Biro Premye Minis ubyen Lapolis pa tir okenn kominike ofisyel pu 10 ertan. Lerla Berenger vinn fer so premye deklarasyon. Minister Turism antretan fini anonse ki enn "bonbonn gaz" ki finn eklate, enn zafer ki fos. Kan tu dimunn spekile lor ki finn kapav inn arive, lor kifer azan CIA ek FBI laba, lerla Berenger blam Radyo prive, menas zot e met dibut enn drol de Komite Spesyal pu kontrol Radyo prive.

DEBANDAD GUVERNMAN
Tusala donn enn lide dan ki debandad guvernman ete. E seki tipik sa lepok globalizasyon kapitalist: lopozisyon ofisyel, Parti Travayist ek so alye, zot pena okenn veritab propozisyon pu bann problem ekonomik de-baz: e zot kritik Guvernman selman lor bann zafer kuma manyer li finn "handle" diferan isyu politik - me sanki li konvenk dimunn ki, si li ti dan Guvernman, li ti pu fer otreman.

Sa azut dan presantiman ki ena enn fen-de-reyn pu kapitalism. Onivo mondyal, ena enn latmosfer otur reyn Bush, pa zis enn fen-de-reyn politik, me kumansman enn fen-de-reyn pu sistem kapitalist. Vre kestyon li tuzur: sosyalism ubyen barbari.

Ally Hosenbokus
for LALIT, 153 Main Road, GRNW, Port Louis.