Galleries more

Videos more

Dictionary more

Danger of the new Corona Virus, of Rumours and of Trade Wars (in Kreol)

03.02.2020

Danze Viris Corona, danze Rimer, danze Lager Komersyal


Nuvo viris Corona poz enn problem pu lasante piblik dabor akoz li nuvo. Akoz li nuvo, nu pankor vreman konn so degre danze. Alor, bizin pran prekosyon, pa zis dan Lasinn kot li finn kumanse, me partu dan lemond kot li finn deza kumans fane, e partu ayer. E bizin tu pei dan lemond kopere ar Lasinn, pu Lasinn kapav kontrol lepidemi, ralanti so propagasyon dan Lasinn kot li finn kumanse.


Me, anu get danze sa nuvo viris Corona la dan enn fason lozik.


Nuvo Corona finn provok lamor pre 400 dimunn ziska ler, setadir depi li ti kumanse an Desam ziska asterla, kumansman Fevriye. Tu dimunn ki finn mor, ziska ler, zot finn mor dan Lasinn (apar enn). Zot tu aze e zot ti ena lezot maladi deza. Alor, sa li resanble mem kalite risk lamor depi infliyennza. Kote to mortalite, estimasyon se 2% dimunn mor ar nuvo Corona, ki buku plis ki pu infliyennza. Me, li kapav mwins ki 2% si dekuver ki buku dimunn ki gayn maladi la (pre 15,000 repertorye), gayn enn form telman leze ki zot pa figire dan statistik. 


Sak lane, WHO dir pre 650,000 dimunn mor avek konplikasyon liye ar infliyennza. Nu met sa sif la, zis pu gard proporsyon, e pu limit listeri. 


Parey kuma laplipar dimunn ki gayn linfliyennza sufer pandan enn-de semenn kot zot santi zot pa byin, lerla li pase, Corona, li parey. Me, zordizur ena vaksin ki prevenir linfliyennza tandi ki pankor gayn okenn vaksin pu Corona (Li pu pran 2-3an petet.) 


Me, seki suvan tuy buku dimunn kan ena nerport ki lepidemi (linfliyennza, ubyin enn viris kuma Corona) se lefet ki tro buku dimunn malad enn sel ku. Alor, sa vedir ki swin dan lopital pu malad ki devlop konplikasyon grav li vinn pli gran problem. Lopital tufe akoz maladi la pe propaze tro vit. Dan enn sityasyon kumsa, sistem lopital kapav kolaps. Lerla, buku dimunn mor. Lerla buku dimunn rod fwir landrwa. Lerla li fane partu pli vit.


 Samem kifer, pu ralanti propagasyon lepidemi, Guvernman Lasinn finn fer 2 zafer inportan, e li finn fer sa dan enn fason ki tu ofisye lasante piblik partu dan lemond pe admire. Dabor, li finn ferm lavil Wuhan ek lezot lavil prekot Wuhan, e finn donn modord pu dimunn laba pa sorti deor, apar pu al aste rasyon, return lakaz. Li ase drastik, e pa tu pei ki ti pu kapav mem sey fer sa. Answit, li finn reysi mont 2 gran lopital dan lespas letan rikord 2 semenn pu ogmant kapasite gard dimunn an karantenn kan zot malad, e sweyn dimunn ki gayn konplikasyon ar Corona. Nu tu finn truv video lor televizyon kot par santenn katepilar pe travay anmemtan pu prepar terin pu konstriksyon, e lerla but-but pre-fab pe amene, amenaze. Staf medikal depi larme pu ridiploy dan nuvo lopital. 


 Enn lot difikilte avek Corona, se li ena enn peryod 14 zur kan dimunn kapav deza ena viris e kapav transmet li, me san ki dimunn la ena okenn siyn ubyin sinptom ki li malad (linfliyennza li selman 2 zur). Samem kifer Lasinn finn dir dimunn dan epi-sant lepidemi res anplas pu 14 zur. 


 Viris


Akoz Corona enn viris (kuma linfliyennza, dayer), anti-biotik pa marse. Me, si gayn enn infeksyon bakteri apre enn maladi viral, lerla ki anti-biotik pa zis marse, me li esansyel. Plis dan lopital, ena laparey pu depann enn malad ki gayn enn kriz respirasyon.


 Prevansyon


Pu prevenir Corona (e li vre osi pu maladi viris kuma linfliyennza) e pu anpes li repandi, seki bizin fer, li sinp, e nu pu explike kifer:


 - Lav u lame suvan pandan lazurne ar savon.


- Evit, tanki posib tus u labus, nene, lizye (ki nu tu fer tut-long lazurne) ar u lame.


- Ena pei finn devlop nuvo fason dir bonzur, par tap sakenn so zepol kote drwat ansam, kot ni lame li figir tuse. (Me, sa li pran buku volonte, e enpe letan pu li sanze – maladi AIDS dan Sid Afrik finn permet sa arive ase vit laba).


- Si u santi u malad, u kapav res lakaz ubyin si u sorti, kan tuse, kuver u labus ar enn kote lame, ek osi ar enn tisyu si posib, e vers u latet ver kud lot kote lame. Parey kuma kan u terne. Si servi mask latwal, sa osi limit komye u propaz maladi la ar lezot dimunn. (Pa sir mask latwal ena okenn rol dan anpes u gayn maladi la, selman.)


 Ala, rezon kifer sa konsey marse, e kimanyer li marse: Dabor bizin kone ki buku viris ki atak imin pa sirviv tro lontan andeor imin – dizon 24 er maximem lor enn sirfas dir e lis, kan tanperatir ideal – e viris, li peple selman atraver servi mekanis ADN imin. (Alor teknikman li pa “viv” andeor so ot.) Viris pa kapav zis anvole dan ler, li. Purtan, kapav ena buku viris dan enn tipti “globil” invizib ki sorti depi enn dimunn afekte, par exanp, kan li tuse ubyin terne, e al aterir lor enn pwayne laport, lor bar ki chombo dan bis ubyin metro, lor balistrad, lor min kurant. Plitar, kan enn lot dimunn pase, li met so lame lor pwanye sipa lor reling, lerla apre enn timama li frot so nene, sipa swiy so lizye, sipa frot so labus ar so lame, ubyin trap enn gato piman li fek aste, met li dan so labus. Kumsa ki exper dir ki viris kuma Corona li fane.


 (Bakteri, par kont, li kapav viv separe depi so ot, e osi peple andeor. Remarke, ki bakteri li profite pu atak nu ase suvan, kan enn viris fini afebli nu. Lerla, kan nu tir enn flem zonn, nu kone nu ena enn infeksyon bakteri – kot anti-biotik anfet marse. Nomb bakteri ladan, li ogmante dan laboratwar, akoz li kapav peple andeor de nu. Alor, bakteri diferan depi tu bann viris, kuma Corona.)


 Kote politik


Alor, politikman, ki tu pei ti bizin fer kan ena enn nuvo danze depi maladi infeksye?


 Repons, bizin ed pei kot ena kumansman lepidemi pu li sweyn malad,e pu li izol maladi la, e pu li ralanti so propagasyon. Ala enn premye zafer.


 Si, par kont, u azir pu provok enn kriz ekonomik kot maladi kumans propaze, sa pu riske fer maladi la propaze plis kot li kumanse, e lerla partu. Sa vedir li kapav ena lefe kontrer. Anplis, kan ena enn nuvo lepidemi (apre 2-3 an dizon), riske sa pei kot ena li, li tante pu maske nuvo maladi la osi lontan ki posib. Sa enn lot vole “lefe kontrer” kan afekte lekonomi enn pei kot ena lepidemi.


 “Lasante piblik” li vinn an-ze kan ena enn lepidemi. Li rapel nu ki pa tu zafer ki enn sinp dibyin prive. Pa tu zafer ki kapav aste-vande. Klinik prive, dokter prive, lafarmasi prive, aste-vande pu profi, tusala li pa ede ditu pandan enn lepidemi. Li suvan riske fer ditor. Sa sityasyon rapel nu ki sistem kapitalist ena so limit. La, u bizin get seki bon pu lansanb dimunn dan lemond e pa zis komye profi li fer pu klas kapitalist. Pa zis get, “Kimanyer eparyn mo-mem, an-prive, e mo pei, an-premye.” Apel sa konsep la “Global Public Goods and Health”, setadir pu truv “lasante” kuma enn “dibyin piblik global”. Lasante piblik, li enn dibyin kuma latmosfer, kuma lamer – li enn dibyin piblik global.


 Alor, li inportan pu gard sistem lasante ek servis lasante kuma enn servis piblik iniversel. Dan Moris, ena danze pu nu servis lasante iniversel gratis. Pravind Jugnauth pe anonse ki li pu fer tu travayer guvernman rant dan enn lasirans prive,  ki pu pey enn parti so depans dan klinik, e dan sekter prive. Guvernman pe pran nu larzan tax (TVA, etc) pu li vers par milyar rupi dan lakes patron lasirans, enn kote, e dan lakes klinik ek inportater farmasetik prive. Li enn krim. Anplis, sekter lasante prive, zame li pa kontribiye dan prevansyon. Li ena tandans, akoz maladi fer larzan pu li, pu nuri maladi. Sa li sistemik.  


 Me, nu osi bizin rapel ki nu pe viv dan lepok kan lextrem drwat – kot gurmandiz ek kriyote lerwa – pe ranforsi so reyn dan plizir pei. Nu bizin rapel ki Donald Trump finn deza lev lager komersyal ar Lasinn, mem si zordi ena enn espes “trev” lor papye. Alor pu li, Trump, enn lepidemi kuma Corona, li riske vinn enn oportinite pu servi pretext pu izol Lasinn. Alor, kan li ferm so frontyer brit kont Lasinn lor baz viris Corona, li normal buku dimunn dut so motivasyon. Byin vit pei avek lider de-drwat ti premye pu swiv Trump – Lostrali (Morrison), Israel (Netanyahu) ek Filipinn (Duterte). Lepok reyn liberal 19yem Syek, sa kalite konportman kot servi lepidemi pu avans enn azanda “lager komersyal” ti zeneralize.


 Dayer, 100-an avan World Health Association kree an 1950, ti deza ena enn gran reynion dan Lerop an 1851 ki ti rekonet ki sa kalite tantasyon pu servi fermtir frontyer kuma enn zuti komersyal li riske rann lepidemi pli pir. Ala seki ti konstate a lepok, 170 an desela:


  “…the classical way to stop the international spread of infectious disease is to erect border controls - for people as well as for goods. At the middle of the 19th century, such quarantine laws in the different European states had become so disparate - and seemed so inept at stopping the spread of cholera - that the First International Sanitary Conference was called in Paris in 1851 by the Foreign Ministers of 14 European countries. That it was the Foreign Ministers and not the Ministers of Health who met is important, since it demonstrates the appreciation that the issue of international infection control is inseparably connected to the issue of traffic. That is, that: (i) the free movement of people and goods will increase the risk of cross-border transmission; (ii) quarantine is an impediment to free trade; and (iii) public health arguments can therefore be used to justify trade barriers. (Web-sayt WHO: https://www.who.int/trade/distance_learning/gpgh/gpgh8/en/index7.html)


 Konklizyon


Alor, pu prevenir, kontrol e ralanti enn lepidemi, e pu okip seki malad pli byin, ena 3 kalite mezir neseser:


- Tips lor lasante piblik, kuma nu finn liste (lav lame pli suvan, etc.)


- Anpes fos rimer sirkile (nu pa pu nom sa bann fos rimer la!)


- Anpes servi maladi kontazye kuma enn zarm dan lager komersyal; sa pu danzere pu lasante piblik kuma enn dibyin piblik global – tutswit e alalong.


 Ram Seegobin ek Lindsey Collen


LALIT