Galleries more

Videos more

Dictionary more

Obituary for Hamid Hossenbux (in Kreol)

26.01.2020

Obityer pu kamarad Hamid Hossenbux


Hamid Hossenbux, manb LALIT depi 15 an, finn desede zordi apre enn ase long maladi. Li ti ena 74 an.


Kimanyer li ti zwenn LALIT? Li ti vinn kot LALIT Grand Rivyer apre ki li ti’nn ekut bann manb LALIT, sirtu Ram Seegobin, koz lor radyo prive. Hamid ti retruv li dan sa bann parol la, dan sa pozisyonnman politik LALIT. E depi sa zur la, li finn res enn manb devwe. Li ti enn manb aktif dan Brans Port Louis, e li ti vinn tu aktivite LALIT. Li ti enn manb lwayal. 


Parmi tu manb, limem ki ti pli swiv tu seki pase dan lapres. Li ti enn nam lagazet. Li ti pe remark lartik nu pa remarke, e li ti kapav re-repertorye enn lartik dan enn lagazet 15-zur avan kan tu lezot manb pa pe kapav. Li-mem tulezur ti pe klas tu lagazet ki LALIT abone tulezur. E li ti ansarz swazir lartik depi Le Defi  pu nu dokimantasyon. Alor, sak Vandredi li ti pe zwenn Ram ek ansam li pu montre ki lartik li krwar bizin garde. Ram ti ansarz swazir ladan. Seki Ram rezete, Hamid ti pe garde. Li ti ena so prop dokimantasyon. Li ek so bann kamarad Tranquebar ti pe diskit politik. E kumsa, li ti ena so bann prev. 


Li ti osi ed nu dan LALIT avek so konesans lor kisannla ti sorti enn fami PMSD, sipa IFB, sipa Travayis, sipa CAM. E so konesans lor Port Louis, e listwar Port Louis, ti partikilyerman profon.


Li ti enn gran fanns Manchester United. Bann lezot manb ki swiv futborl pu mank so bann analiz lor kimanyer tel lekip ti bizin zwe. Li ti ena enn vi-dansanb kuma enn antrener futborl.


Tu manb dan LALIT exprim kondoleans ar so Madam, ki nu kone akoz li ti pe vinn ansam ar Hamid pu sertin aktivite LALIT, ek so de tifi ek zot fami, ki res dan Langleter ek Lafrans respektivman. Kan Hamid ti pe al vizit so de tifi, kan li returne, nu kapav sir li finn amenn enn-de kupir lagazet, sipa detay lor enn reynion sutyin pu Palestinn ki li finn ale. 


Nu pu mank Hamid buku.


Lindsey Collen, pu tu manb LALIT