Galleries more

Videos more

Dictionary more

Gaynan Konkur Literer L.P.T. anonse yer

09.09.2004

Ledikasyon pu Travayer finn anons gaynan dan so 5yem Konkur Literer yer, 8 Septam, Zurne Mondyal Lir-Ekrir. Dan Konferans de Pres, trwa manb Ziri, Vidya Golam, Shenaz Patel ek Arnaud Carpooran finn pran laparol lor diferan laspe anvwa ek gaynan. Zot finn dir ki zot remark prezans dimunn byen koni kuma ekrivin, pa neseserman an langaz Kreol. Ena inn armoni ant nivo grafi ek nivo literer. Zot finn remarke ki ena enn latansyon spesyal pu prezantasyon bann travay. Zot finn fer eloz partisipasyon inportan bann zenn, e finn dir enn nuvo zenerasyon ekrivin asire.

Pu LPT Alain Ah-Vee finn met lanfaz lor kreativite an Kreol.

Star Prayz sa lane la finn deserne a Anil Arjendra Gopal pu so rekey poem "Enn lesyel, De soley", ek Roody Muneean pu so novel "De trwa gut lank". Sakenn pu gayn Rs 5,000 dan seremoni remiz pri pandan Fet LPT Dimans le 12 Septam.

Ziri finn donn Pri Spesyal Feminin Rs 5,000 a Marie Jana Collet pu so rekey zistwar "Liv 5 Fab".

Seksyon Poezi, Premye Pri Rishy Bukoree pu so rekey "Poezi enn Rebel", ek Pri Lankurazman Sedley Assonne pu so rekey "De trwa parol pu Kaya". Seksyon Pyes Teat, Premye Pri Jean Lindsay Dhookit pu "Lanvi servi lepep", ek pri lankurazman Joe Seegohul pu "Primatheus Retruve". Seksyon zistwar, Premye Pri Sedley Assonne pu "Destinasyon Mars", Pri lankurazman Rashid Bundhoo pu "Pa, rakont mwa!", Jovanitha Astride Cylandrie pu "Zistwar inn ti lil disab". Seksyon Tradiksyon pri lankurazman Mimi Danielle Yip Tong pu so tradiksyon "Pol e Virzini".