Galleries more

Videos more

Dictionary more

How LALIT uses its Publications Politically – A Report on 2019 by Alain Ah Vee (in Kreol)

03.01.2020

Manyer ki LALIT itiliz so Piblikasyon dan enn fason Politik – Enn Rapor lor 2019 par Alain Ah-Vee


Sa lartik ki swiv baze lor rapor Alain Ah  Vee to done ar Lasanble Manb pu lafin lane Gran Rivyer, Dimans dernye.


Pu lane 2019 LALIT finn kontiyne servi tu so piblikasyon regilye – setadir Revi bimansyel, Websayt, ek Facebook – dan enn fason politik. Kuma u pu truve li pa zis diferan mwayin “kominikasyon”, ni mem devlopman nuvo mwayin pu sirkil nu lide, nu analiz, me li plis ki sa. Li osi baz lor lekel nu devlop nu parti. Li baz lor lekel, pli presizeman, nu rekrit nuvo manb, e li osi baz lor lekel nu batir nu program an permanans. Alor, li anmemtan permet dimunn konn lor nu refleksyon ek aksyon politik, anmemtan permet enn deplizanpli gran nomb militan ek sinpatizan kontribiye dan konstriksyon enn lorganizasyon ki anfet azir kuma enn lyin ant travay alabaz – ki li lor sayt ubyin dan landrwa.


Parmi nu piblikasyon, ena seki regilye, sirtu Revi, Websayt ek Facebook.


Revi LALIT, li enn mwayin klasik ki nu pe servi depi nu nesans, kan nu ti ankor grup Lalit de Klas. Zordi nu finn ariv 139 nimero Revi LALIT, ki sorti kuma enn bi-mansyel. Nu 2 lezot mwayin zot inpe pli resan,Websayt depi 2003 ek Facebook depi 2019 dan kad eleksyon zeneral. Sa finn vini avek devlopman nuvo teknolozi.


Revi


LALIT petet sel parti politik ki ena enn piblikasyon ki sorti regilyerman. Okenn lezot parti pa tir, ubyin nepli tir, ni enn revi ni enn lagazet regilye. Nu revi li enn parmi bann mwayin nu itilize pu kominik nu refexion, nu analiz lor sityasyon politik lokal ek internasyonal, lor kanpayn nu amene lor tu size ki afekte lavi travayer, osi byin ki lor teori politik pu lavansman lalit pu sosyalism. Tu nu manb kontribiye dan sa Revi bimansyel la.


An 2019 ena 5 nimiero Revi LALIT ki finn sorti. Revi 139 ti enn nimero spesyal pu eleksyon zeneral ki ti kontenir nu Program andetay. Dan sa 5 nimero la ena antu 195 lartik, laplipar an Kreol, e 13 dimunn finn ekrir dan Revi. Nu ena enn rezo distribisyom militan atraver nu Brans e dan atraver “reynon pivo” ki pe devlope depi nu travay mobilizasyon ar abitan lakaz lamyant. Nu osi sirkil nu Revi regilyerman dan sertin sindika ek dan lasosyasyon travayer. Anplis ena enn grup dimunn ki abone e ki resevwar zot revi par lapos.


Preparasyon nu Revi repoz lor 3 reynon redaksyon ki finn mars byin e kot nu planifye konteni,  swazir lartik, lir lartik e prepare pu met tu paz ansam pu lerla numem fer so distribisyon. An 2019 finn ena plizir dosye ki finn mark konteni Revi. Par exanp, finn ena lor dekolonizasyon Chagos ek fermtir baz Diego, lor kestyon later ek kreasyon anplwa, lor kriz ekonomik ek kreasyon lanplwa, 40 an laniverser lagrev Ut 79 ek sanzman natir travay, reform elektoral, finansman parti politik ek sityasyon internasyonal.


Revi LALIT, kuma nu finn dir, li pa zis enn mwayin kominikasyon; li osi enn zuti dan konstriksyon parti. Li permet nu fer rekritman nuvo manb atraver nu rezo distribiter ek su-distribiter. Dan tu brans, ena enn item pu diskit enn ubyin de lartik Revi sak fwa zwenn. Dan sertin brans, kuma Richelieu, anfet ekrir ubyin drafte lartik. Dan lezot brans, dimunn propoz lide pu lartik. Ena brans, kuma Curepipe, ki finn osi fer plizir sesyon kot nuvo manb aprann lir ek diskit lartik Revi.


Anmemtam ki Revi li enn fason propaz nu lide, li osi asir formasyon permanan nu bann manb. Li permet tu manb ekrir ubyin aspir ekrir lartik. Seki pa konn lir, li dikte ar enn lot manb. Atraver diskisyon konteni Revi dan brans, atraver reynon redaksyon ek lesanz ar lekter li permet nu manb devlop e fit so konesans politik. Kumsa nu devlop sa koerans politik ki indispansab dan konstriksyon Parti.


Websayt


Atraver nu websayt, www.lalitmauritius.org nu ena enn mwayin pli rapid pu propaz nu lide, sirtu ant piblikasyon Revi, e pu risponns ar evennman kuma zot arive. Plis li milti-medya, ki inportan dan enn sosyete kot buku dimunn pa konn lir. Li permet nu komant laktyalite politik ek pran pozisyon lor sertin evennman kan neseser. Enn lavantaz nu websayt se ki li, akote nu Revi, permet nu pa vinn depandan lor lapres komersyal. Nu kapav pran enn pozisyon rapid apre enn nuvo evennman. Nu kapav reponn deswit. Nu kapav koriz enn reportaz erone anplas-anplas.


Nu websayt finn prodir buku text an Angle (ek osi an Kreol) e finn devlop plizir seksyon interesan kuma odyo, ki net an Kreol, plis fim video kot ena plizir intervyu ek priz pozisyon diferan manb Lalit lor laktyalite politik ek lor pwin programatik. Ena mem enn seksyon literer. Plis enn seksyon antye pu dokiman ek program. 


Websayt finn osi enn mwayin pu permet diferan lorganizasyon ek individi progresis dan lemond swiv analiz ek aksyon LALIT.


Anfet nomb vizit lor nu Websayt finn kontiyne ogmante dan enn fason konstan depi 2002 sirtu dan bann lane 2013-15. Pu enn sel lane, setadir 2019 finn ena 2,825,000 hits lot nu Websayt (ziska 24 Desam).


Facebook


Apre buku deba, sa lane la LALIT finn finalman desid pu met dibut so paz Facebook otur eleksyon zeneral. Mem si nu ankor ena buku rezerv lot sa mawyin la, nu finn remarke ki plizir nu manb abitye servi Facebook pu zot akse ar lemond, kote nuvel. Alor pandan kanpayn elektoral nu finn kree e servi nu paz Facebook. Kumsa nu finn sirkil nu lide, nu analiz atraver plizir lartik, intervyu odyo, fim video, ar enn rezo dimunn ki deza lor Facebook e ki interese swiv politik LALIT.


Nu konsyan ki Facebook li avantu enn lantrepriz komersyal ki existe pu fer profi atraver fer par milyar dimunn travay gratis pu li, san mem kone, e ki so aktivite prinsipal se pu vann done tu so kliyan ar tu kalite firm komersyal onlaynn. Anfet itilizater Facebook mem ki furni tu linformasyon lor so laz, kot so kompyuter anrezistre, so gu, so aktivite favori, so preferans alimanter, so bann kontak. Alor, sa enn danze konstan. Travay malang Facebook ansam ar Cambridge Analytica ki finn permet san-dut eleksyon Trump, ek viktwar Brexit.


Anplis, Facebook, li avantu enn mwayin ki res zis “virtyel”, ki plito deturn dimunn depi lavi reel, ki amenn dimunn viv dan enn espes bokal, andeor realite sosyete deklas, e ki diminye posibilite intervenir direkteman pu zisteman transform e amelyor samem realite la.


Anplis, kuma nu truve zordi dan Lind, Leta ena zis pu ferm rezo, lerla sa zuti la fini anplas, e kit tu dimunn atomize, izole.


Alor nu kone ki limit e ki danze ena si depann net lor enn tel mwayin.


Me nu finn truve ki li kapav itil zis pu permet nu mintenir enn degre kontak ar enn sertin kalite itilizater ki swiv, e atraver zot, fer plis dimunn konn lor LALIT.


Me anmemtan nu bizin sweyn nu lezot zuti kuma Revi, nu ena pu konsolid so rezo distribisyon e ankuraz nuvo kamarad pu partisip dan ekrir lartik e etann so sirkilasyon. Akoz nu rekrite lor baz enn piblikasyon, li vedir nu rekrite dan enn fason ki anmemtan organik, anmemtan integ.