Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ragini so Dayeri Palestinyen pu Lindi 6 Septam

08.09.2004

Lindi 6 Septam 2004

Marda
7:00 am - Vilaz inn leve. Bann zanfan pe prepare pu al lekol. Dan fami kot nu ti reste, Nasrat ena 8 zanfan.

Bann madam ek zot seo plastik ek enn sak plastik pe marse pu al dan zot verze ki truv lot kote vilaz pu al kas fig. Fig konsidere kuma enn fri ki pena buku stati isi - zame dimunn pa ofer u fig kan u al kot zot- dan bann fami u pu manz banann, pes, rezin ek pwar sirtu.
Kate, Cliona ek mwa nu asiz anba pye, dusma dusma bann fam pre kumans vinn zwenn nu anba pye. Nu kumans koz lor larme dan vilaz yer. Ti ena buku deba lor sa rayon lazer ki sorti lor enn batiman depi awtpost larme ki truv dan Setelment Ariel lao lakolinn. Dapre deba, mo konpran li pu bruy kominikasyon bann telefonn mobayl ek muvman dimunn andan vilaz kan larme rant dan vilaz.

Madam Nasfat inn returne ek so seo fig. Nu manz fig, ek servi kafe plis ilayti anba pye. Enn jip larme pase. Kate ek mwa inn al cheke si zot ti pe al kot lekol. Pa paret. Li ti inpe sireel kan nu pe asize ant fam anba pye lor bor sime, bwar kafe ek manz fig ek jip larme pe pase.

Apre kafe, nu al avek Nasrat ek enn so kamarad kot lekol Marda. Pandan ki zot pe anrezistre zot pu rezis elektoral, dan lakur lekol (lekol tifi), nu finn zwenn bann tifi pe fer fizikal treninng dan lakur lekol. Nu finn usi zwenn metres dekol. Byin sir nu finn koz azisman larme dan vilaz Marda sa dernye de semenn. Li explik nu kimanyer an tan ki metres dekol, lokipasyon pe afekte drwa a zanfan dan Palestinn pu enn ledikasyon. Li res dan vilaz Deir Istiya e li ena lakle lekol. Si ena enn kerfyu ek li pa kapav ariv Marda savedir ki okenn zanfan e profeser pa pu kapav rant andan lekol. Lekol pu ferme.

Apre lekol Marda, nu finn al zwenn fami Mohammed pu gayn plis detay lor arestasyon yer swar. Mohammed so papa explike ki li ek so madam ti pe asize divan laport kan 2 jip larme arete ek dimann si li ena enn garson 17-an. Li dir non. Bann Solda (12 solda an tu) dimann li pu amenn tu so bann zanfan deor parski zot ena linformasyon ki enn garson 17-an ki res dan sa lakaz-la finn avoy ros e bles enn solda. Kan solda truv Mohammed, zot finn met menot dan so lame ek met band lor so lizye e anbark li dan jip. Kan papa Mohammed inn dimann bann solda kot zot pe amenn so garson, zot finn menas pu bat li ek zot fizi.

Ti ena lezot abitan ki pe vizite pu solidarite, ti ena tu le de faksyon Fata prezan.
Abitan vilaz Marda pe etidye posibilite pu loz de keys dan lakur siprem - 3 zanfan Marda v. Larme ek Planter Marda v. Larme. Zot panse li pu enn fason pu fer dimunn dan Israel e dan lemond kone ki lokipasyon ek miray ule dir dan lavi tulezur pu bann zanfan ek bann planter.

Return The House. Donya ek Dunya inn ale zordi.

Beit Amin 15:00
Hannah ek mwa finn al lor Chekpoynt Beit Amin pu enn vizit follow up. Ti ena de Palestinyin ti pe atann zot ID depi bann solda lor Chekpoynt. Nu finn al koz ar bann solda. Zot finn rekonet mwa depi dernye fwa. Nu finn dimann zot kifer pe gard ID sa de dimunn. Bann solda finn dir ki zot kone lor lalwa 3-er tan. Dan 3-er tan setadir 17:00, zot pu return ID. Dapre bann solda, fode donn zot enn leson pu ki zot pa sey rerant dan Izrael ilegalman. Hannah finn donn de Palestinyin kart Hamoked (Center for the Defence of the Individual) ki truv dan Izrael. Zot kapav telefonn Hamoked si zot pankor gayn zot ID 17 :00. Hamoked sirtu intervenir lor problem lor bann checkpoint - Telefonn DCO (District Co-ordinating Officer) and IDF(Israel Defence Forces) pu lokaliz bann deteni e rezon kifer pe detenir bann Palestinyin lor bann Checkpoynt. Chekpoynt Watch malgre so limitasyon ena lefe imidyan pu anpes bann solda detenir bann Palestinyin plis ki 3-er tan ek anpes solda servi britalite verbal ek fizik.

17:00 rant the House

Evalyasyon sezur (kurt) depi mwa ek depi bann mam permanan. Kate ti kwi pomdeter ek fromaz dan fur ek deser flan ek mang ek pes. Nu finn fer enn dine ek evalyasyon an mem tan.

Pandan dine, Nasfat telefone pu dir ki larme finn pran so ID kan li pe montre bann mam ISM 4 pye zoliv ki larme finn kupe yer swar. Larme inn vinn return Nasrat so ID.
ISM finn kumans permanans dan Marda apartir zordi. Hannah pe al zwenn zot zordi swar e pe ena enn renyon ek bann responsab vilaz Marda pu finaliz bann detay lor kimanyer pu met ka kont larme.

Dime preparasyon pu depar kumanse

Salam,
Ragini