Galleries more

Videos more

Dictionary more

Dayer manb LALIT, Ragini, dan Palestinn - Dimans 5 Septam

08.09.2004

Dimans 5 Septam 2004

Gramatin : House Meeting. Pu pas an revi bann aksyon semenn pase ek bann travay pu sa semenn.

Nu finn al manze dan vilaz Azzun kot lafami Mohamid J.

Explike lor Olive Harvest ki pe kumanse boner akoz Ramadann le 15 Oktob.
Diferans ant Palestinyin 1948 e Palestinyin 1967 e Palestinyin apre lakor Oslo.

Enn sirvol interesan lor lyin lalit dan Palestinn ek lalit dan Izrael me de pwin de vi NGO.
Osi diskit lor limit Guverman zordi dan Palestinn su lokipasyon ek sa birokrasi otur OLP ki pa neseserman truv lafin lokipasyon kuma enn priorite e ki pe devlop enn lintere kontrer a seki lepep Palestinn ule.

Bann zanfan finn al tir zot Atlas pu ki mo montre zot kot Moris truve lor map. Nu rode-rode mem pena okenn tras Moris lor okenn map. Bann zanfan ti byin desi. Alor mo finn bizin desinn enn map ek sitye Moris inpe kuma Map Lindsey dan Alain so report-bak.
Mohammed so mama (enn fam otur 60 an) ti byin interese pu kone kifer mo sorti depi Moris pu vinn dan Palestinn su lokipasyon. Li ti anvi kone si gayn banann dan Moris ek si ena plizyer varyete.

Rant The House, e mo pe panse premye fwa depi mo dan Israel ek Palestinn, mo pa finn truv enn jip u enn solda. Lor sime pu al Azzun pena chekpoint. Ep mo pe ekrir mo lazurne kan telefonn sone.

11.00 pm Nasfat depi vilaz Marda sone pu dir ki larme finn rant dan vilaz Marda e pe larg sound bomb. Nu resevwar enn lot korl pu dir ki bann solda finn rant dan enn lakaz ek pran enn garson Mohammed N.H.S., 15 an dan jip e pa kone kot inn amenn li. Personn pa finn gayn letan pu pran nimero jip.

Deba eski IWPS bizin ale u pa. De laliyn: ale pu sutenir fami ubyin res The House pu fer bann demars pu kone kot larme inn amenn Mohammed. Finalman gayn konsansis pu telefonn fami Mohammed pu gayn zot nuvel e dir zot ki bann demars pe fer. Donya telefone lafami. Kate telefonn enn avoka pu lor stannby. Alor si apre 3 ertan arestasyon, Mohammed pankor libere ubyin nu pankor kone kot li ete, lerla li paret pu ena arestasyon. Kate telefonn Shelly dan Israel pu li telefonn IDF (Israel Defence Forces) ek lapolis pu dimann si finn ena arestasyon.

11:15 Mama Mohammed telefone pu dir ki larme pe kup pye zoliv dan lantre wes vilaz. Nu deside pu al Marda. Kate, Cliona ek mwa al zwenn Nasrat. Kan nu arive, larme inn ale. Nu zwenn fami Nasrat. Pandan ki nu pe koze kot Narat, jip larme pas dan vilaz 2 fwa.

1:00 dimatin, nu gayn nuvel ki Mohammed inn large e li finn ariv kot so fami. Nu deside pu reste an ka larme re-rant dan vilaz.

Azisman larme dan Marda pankor kler.