Galleries more

Videos more

Dictionary more

Komanter LALIT lor Rezilta Eleksyon Zeneral

09.11.2019

Eleksyon Zeneral ti karakterize par enn gran diferans ant lavil ek lakanpayn. Dan lavil ti ena batay a-3 ant MSM-ML ek PT-PMSD ek MMM. Par kont, dan lakanpayn, ti ena batay zis a-2, ant MSM-ML ek PT-PMSD.


 An-gran-liyn, LALIT konstate ki kote “nimerik”, Parlman pa pu byin diferan depi seki li ti ete avan eleksyon zeneral 7 Novam. MSM-ML avek so 38 syez gard plas Premye Minis. Avek so best loser ek so transfiz li ti ena 42 syez kan Lasanble Nasyonal ti disud. Alor, li pu res plizumwin parey – exsepte ki ML finn preske disparet. Parti-Travayis-PMSD avek so 14 syez pu gard Lider Lopozisyon. Li ti ena 14 syez, parey, kan Parlman ti disud. Li pu sirman benefisye Best Loser. MMM avek so 8 syez, li finn gayn enn nomb ki tom ant seki li ti ranporte an 2014 ek seki li ti reste lafin dernye Parlman, alor kapav dir, li osi, li parey. OPR gard so 2 syez, parey.


 Me, dinamik alinteryer Parlman pu, kan-mem diferan.


 - Kote Guvernman, sa koze plito politikman vid, kumkwa Pravind Jugnauth finn pas par zinpos, li pu teyn. Alor, kapav kumans kritik so politik ekonomik, par exanp lor baz labsans prodiksyon, e lor baz nesesite aret vid sibsid dan lindistri kannyer, stop bayant later agrikol. Apre nominasyon Best Loser, nu pu pli kapav devinn Kabine Minis Jugnauth. Me, deza enn-de so Minis ase for finn re-eli – Bodha, Calleechurn, Seeruttun, Dookhun. Bann ex-MMM, kuma Ganoo, Obeegadoo, Ramano – parey kuma Collendavelloo avan zot – pu malerezman sirman rant dan sa kiltir politik plito “etatik”, puvwarist e mem aferist ki karakteriz MSM.


 - Kote Lider Lopozisyon, li pu evidaman enn Travayist, akoz li ena 10 eli dan sa 14 la. Kan Navin Ramgoolam pa eli enn dezyem fwa, li ti devet fer li step down kuma Lider. Dan Parlman, Lider Lopozisyon pu bizin ena enn rol inportan – swa Arvin Boolell, swa Shakeel Mohamed. PMSD finn sorti afebli avek 4 eli (Li posib ki nominasyon Best Loser sanz balans defors enpe ant Travayis ek PMSD.)


 - Kote MMM, eleksyon apre eleksyon, li finn perdi net so imans sutyin klas travayer ki li ti ena dan lakanpayn (ki li ti ena ant 1971 ek 1981). Ariv 2019, ena kandida MMM ki finn perdi kosyon dan lakanpayn, kuma dan Nimero 7 ek 9.


 Avek enn kanpayn plito bi-polarize ant Sirkonskripsyon Nimero 4 ek no 15, nu finn truv enn marzinalizasyon lezot lafors politik, osi byin ki MMM.


 Overorl, nu konstate ki parti kominal FSM finn afebli, e ki PKM, malgre enn forsing, pa finn dekole. Kote lezot formasyon politik, Bhadain finn fer byin, antan ki individi, me so parti, malgre tu so mwayin, pa finn ariv tro lwin. 100% Citoyen, li osi, malgre enn kanpayn ase tradisyonel, pa finn vreman demare. Les Verts finn marzinalize.


 Kote LALIT


LALIT, nu osi, finn marzinalize. Eleksyon, dan enn lepok demobilizasyon klas travayer, kuma nu pe traverse zordi, li difisil pu parti kuma LALIT ki ena enn program sosyalist ki depann presizeman lor mobilizasyon klas travayer.


An tu nu finn gayn 3,271 dimunn vot pu nu 24 kandida.* Si tu sa dimunn la ti militan LALIT, nu ti pu kapav ariv lwin.


E, anfet seki pli inportan pu LALIT, se li premye kanpayn elektoral kot nu finn reysi fer rekritman militan avan ek pandan kanpayn elektoral. Sa vedir, malgre enn marzinalizasyon an term skor, nu finn benefisye enn raforsisman politik ek striktirel.


 Etan done LALIT finn organiz so kanpayn elektoral dan enn fason “nasyonal” kote zeografik, plito ki par sirkonskripsyon, nu program politik finn sirkile antye Moris, e finn gayn sutyin politik. Sa sikse programatik la ti deza kumanse kan MMM, pu premye fwa, finn inklir dan so program elektoral pwin LALIT kuma (1) ranplas lakaz lamyant ek (2) introdir Kreol dan Parlman, e kan PT-PMSD finn swiv LALIT par inklir dan so program introdiksyon “Komite Parlmanter” pu kontrol Lexekitif.


 LALIT, 9 Novam 2019


 * Dan sirkonskripsyon kot nu ena plis ki enn kandida, nu finn azut zot skor, diviz par nomb kandida nu finn aliyne dan sa sirkonskripsyon la.