Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rajni Lallah and Rada Kistnasamy Political Broadcast on eve of elections (in Kreol)

06.11.2019

Rada Kistnasamy ek Rajni Lallah ti fer nu dernye emisyon lor MBC TV. Ala transkripsyon zot diskur baze lor zot nots.


 


Rada Kistnasamy


 


Bonswar,


 U finn swiv sa kanpayn la. U finn truv kandida diferan parti defile divan u. Zot finn promet si zot eli, zot pu vini avek enn seri desizyon pu sanz u lavi.


 U osi finn tann bann lorganizasyon sekter kinn vini avek enn diskur ki fer apel a santiman  kominal – LALIT, nu kondann sa kalite diskur ki diviz dimunn.


 U finn temway enn itilizasyon abisiv institisyon leta kuma MBC par Guvernman sortan.


 U finn truv sa bann lider dezespere: Jugnauth, Ramgoolam, Duval, Berenger – ki pe zwe zot lavenir politik. Sakenn finn vinn divan u pu anons enn lalis “mezir”, promes -dan-ler, zis pu zot sirvi politik. Lalyans Morisyen ek Lalyans Nasyonal finn rod ofer plis ki so kamarad dan enn fason dezespere. Atraver “sosyal-medya”, sakenn finn rod servi revelasyon skandal ki inplik zot adverser.


 De so kote, MMM, li finn dir ki so lame sanse prop. So latet ot - me sa pu zis detrwa zur. Nu kapav predir ki apre eleksyon, Berenger pu vinn dir ki dan “lin-te-re siperyer La Nasyon”, li pu fer kwalisyon avek bann parti ki zordi li pe kalifiye de koronpi ek malprop. Li usi pe zwe so sirvi politik.


 Sa trwa blok la PA finn explik ki zot pe propoze pu fer fas a kriz dan diferan sekter ekonomik dan pei. Parkont, nu WI!


 Zot pa finn koz lor kimanyer pu kree anplwa stab par milye pu tu dimunn ki pena, sirtu pu zenn. Nu, parkont, nu finn explik nu propozisyon!


 Zot pena okenn plan kuma pu servi later pu prodiksyon manze bio, olye donn serom lindistri kann ek biznes imobilye.


 Zot pena okenn plan kuma pu devlop sekter lapes lor enn baz indistriyel ek ki anmemtan respekte ekolozi.


 LALIT ena enn  program ki reponn a kriz ki travayer ek dimunn mizer pe fer fas zordi.


 Nu finn vinn divan u pu explik andetay lor nu propoziyon.


 LALIT sel parti degos dan sa eleksyon.


 Nu reprezant sel alternativ sosyalist fas a sa 3 blok ki reprezant lintere kapitalis.


 Dime kan u pe al vot, u vot LALIT avan. 


 Rajni Lallah


Eleksyon dime, li enn lokazyon ki u pe gayne pu infliyans politik, apre eleksyon; enn lokazyon rar ki u ena kom elekter pu exprim u protestasyon kont fayit Jugnauth, Ramgoolam, Duval, Berenger.


 Anmemtan, li osi enn lokazyon rar pu vot enn parti ki reprezant enn lespwar pu dime.


 U finn tann nu explik nu program.


 U finn tann nu explik lalit nu finn amene lor buku lane, ansam avek travayer, fam, peser, dimunn san lakaz, abitan lakaz lamyant lor baz program politik ki nu finn prezant u. Dan 30 an, nu zame pa finn fer lalyans avek okenn parti kapitalis. Nu finn res fidel a nu program.


 U vot li konte.


 Sak vot pu LALIT pu ranforsi sa lalit politik neseser apre eleksyon!


 Nu ena 24 kandida, lamwatye fam, lamwatye zom, dan tule 20 sirkonskripsyon. Nu ena omwin enn kandida dan tu sirkonskripsyon. Veye lor biltin si kot u ena enn, uswa de, uswa trwa kandida LALIT. Gete kot u truv nu sinbol, 2 zuti krwaze, ki reprezant linite travayer lavil/vilaz. Met u lakrwa lamem.


 Vot LALIT avan!


 E si u finn dakor avek seki nu pe dir, si u finn dakor avek nu program, nu invit u pu ZWENN LALIT.


 Donn u kudme pu donn ankor plis lafors sa lopozisyon ki u deza fini kumans batir, ansam avek nu. Donn kudme batir u parti. Kumsa ki ansam, nu pu amenn veritab sanzman.