Galleries more

Videos more

Dictionary more

Lindsey Collen – MBC TV Political Broadcast on Women’s Emancipation (in Kreol)

04.11.2019

Bonswar tu kamarad.


 Kifer ena buku fam dan LALIT? Kuma nu?


 Premyerman, LALIT koni kuma parti ki reprezant lintere klas travayer. Dayer LALIT ki ti lidership alabaz pli gran sulevman kont klas kapitalist dan listwar nu pei: muvman lagrev zeneral Ut 79 e muvman lamas dimunn Septam 80.


 E se sa chalennj par klas travayer  kont sistem kapitalist, ansam avek All Workers Conference 1996-2000, kot ankor enn fwa militan LALIT ti santral, ki finn permet ki ziska zordi Guvernman, erezman, pa finn al privatiz sistem lasante,  aret ledikasyon gratis,  tir pansyon iniversel. Sa 3 servis la inportan net pu fam.


 E ziska zordi, LALIT reprezant sa linite travayer lavil-lakanpayn.


 Samem nu sinbol li enn lakrwa fer ar 2 zuti. Nu osi reprezant linite travayer fam travayer zom -- kont e sistem kapitalist e sistem patriarkal. Lor baz nu stenn kler lor la, nu dimann u vot kandida LALIT.


 LALIT koni, dezyeman, kuma parti ki kont represyon. Nu ki mobilize kont britalite polisyer. Nu ki dir bizin dekriminaliz kanabis, aret ferm zenom ki fim enn pulya gandya. Nu ki dir fode sweyn dimunn ki fini depandan lor ladrog dir kuma derive lopyom,  pa ferm zot dan kaso.


Nu ki dir fode pa servi sistem sertifika moralite pu bar enn franz nu sosyete depi tu plas travay.


 Kan dimann plis represyon depi lapolis – enn institisyon ki reprezant patriarsi – u ranforsi patriarsi ki u pe rod kombat. Akoz nu rezet represyon kuma solisyon pu problem sosyal, nu dimann u vot kandida LALIT.


 LALIT osi koni, trwazyeman, kuma parti ki kareman anfaver emansipasyon fam,


liberasyon fam.  


 Nu napa amenn lalit pu enn-enn fam monte, kuma ansyin Prezidant Repiblik ti fer, dan piramid puvwar, non. Nu ule plis egalite dan sosyete. Nu pe chalennj sa piramid lamem.


 La, la, la, LALIT sel parti ki ena pre-lamwatye kandida fam. Sa enn rezon pu vot nu.


46% nu kandida fam.


 Tu liye ansam:  Pu fam bati ek fam ki sibir agresyon sexyel, nu dan LALIT, nu dres enn program


pu donn fam plis puvwar fer fas:


 Dabor, atraver kree prodiksyon dan Moris, baze lor nu later ek nu lamer, sa donn tu fam,


kuma tu zom, enn plas travay an sekirite avek enn lapey regilye. Sa ki donn fam lafors fer fas.


 Answit, bizin uver enn Rezis Nasyonal Lozman pu tu dimunn ki dan difikilte kote lakaz vinn inskrir.


 Kumsa, enn fam ki gayn bate ar so mari, kan dimann li kifer li pa kite,


li pa bizin reponn, “Abe kot mo pu al reste?”


 E kan fam fini sibir enn agresyon sexyel, dan LALIT, nu finn lite,e pe kontiyn lite, pu li nepli bizin al stasyon lapolis ditu. Nu napa revandik plis polisye


pu rezud sa problem la. Lapolis form parti problem patriarsi la.


 Nu dir, e nu finn reysi gayne lor la, fam ki sibir enn agresyon sexyel, li al direk lopital – 5 Moris, 1 Rodrig. Me, fode Guvernman popilariz sa, pa kontiyn avoy fam viktim vyol, ek zom viktim, dan istasyon lapolis kan zot deza tromatize. Bizin dabor al lopital, gayn swin. Lerla, si viktim agresyon anvi met enn kes, lopital kontakte enn polisyer pu vinn lopital pran lanket, kontakte dokter forennzik vinn examinn viktim la lopital.


 Ala enn apersi kifer u bizin sezi lokazyon pu avans lalit fam par vot kandida LALIT!   


(Broadcasted on MBC-TV on 31 October 2019)