Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manb LALIT, Ragini, an-direk depi Palestinn

08.09.2004

Vandredi 3 Septam, 2004

* Nu finn bizin monitor sityasyon dan Marda ek Hares pu sey konpran seki larme pe sey fer. Larme pa finn return dan Marda apre vizit yer Zedi 2 Septam. Vandredi pe ena enn maryaz e pu ena buku dimunn dan landrwa, alor prezans IWPS pa neseser. Nu pu gard kontak par telefonn pu swiv lasityasyon.

* Larme ti pas dan Hares plizyer fwa. Ver 16:00 nu gayn nuvel ki larme finn rant dan vilaz. Kate ek mwa al dan vilaz. Li form parti dan monitoring - premye cheke si larme ankor la . Si zot la, al kot larme ete. Si zot finn ale, kolekte linformasyon depi o-mwin 5 diferan surs dan vilaz pu sey etablir exakteman seki finn arive.

Rapor : Larme inn pase enn tiginn avan 16:00. Ti ena enn grup zenn ki ti kot Klib Zenn dan landrwa. Rezon kifer bann zenn ti pe zwenn se akoz zot ti pe atann ki Klib uver pu instal enn panye Basket Borl dan Klib ki zot Klib finn fek resevwar kuma enn donasyon. Larme finn truv sa kuma sispe, alor enn jip avek 4 solda finn pas dan vilaz e larg sound bomb dan vilaz pu dispers bann zenn. Apre sa larme finn kit vilaz, zot pa finn aret personn. Okenn abitan pa finn gayn letan pran nimero plak jip larme. Li paret ki plizyer fwa enn jip larme finn pas dan vilaz depi granmatin.

* Nu finn kontinye analiz pu sey konpran konportman larme dan Marda ek Hares.
Trwa explikasyon posib:


1. Ena pu fer avek plan Izrael pu re-rut Miray - plan pu anserkle vilaz Marda, ki truv ant de setelment, dan de miray. Larme pe teste rezistans dan larezyon avan al delavan ek so plan.
2. Provokasyon pu ki reaksyon bann abitan pu vinn bann rezon pu zistifye miray onivo Izrael ek onivo Internasyonal.
3. Intimidasyon rutinn depi larme.

* Vizit depi Ghazi, e gayn nuvel lor Hebron. Li explike kuma li inn vinn byin difisil pu sirkile - inn pran 4-er tan pu pas bann Chekpoint. Li pe organiz enn lasosyasyon pu bann fami andey dan Palestinn ek dan Izrael.

* 7:00 pm - Kate, Donya, Ghazi ek mwa pran Servis (bis) pu al Nablus. Nu aret lor Chekpoint Zaatara. Pran enn lot servis pu al lor Chekpoynt Huwarra.

* 7:45 pm - Lor sime prekot vilaz Beita, enn misye ek enn madam rant dan Servis. Misye-la ti pe sufer buku. Li explik nu ki finn ariv li: li enn planter. Li ti dan so plantasyon, lor so burik kan enn jip larme inn aret sek divan so burik. So burik inn fer aryer ek prozet li par deryer. Li tombe. Li paret li ena o-mwin de kot kase. Larme inn kit li lamem. Li ek so madam finn mars o-mwin enn kilomet pu vinn lor grann rut pu pran enn servis pu al Chekpoynt Huwara pu apre pran enn lot servis pu al lopital dan Nablus.

* 8 :00 pm - Ariv lor Checkpoynt Huwara. Lor chekpoynt, ena buku dimunn. Ena sirtu fam ek tipti zanfan pe atann. Zot finn pas Chekpoynt e zot dan kote Salfit. Zot pe atann lezot mam zot fami (sirtu bann zom, me enn-de fam ek zanfan) ki Larme finn detenir akoz ena sanse problem ek zot ID. Sa bann fami sorti Nablus depi enn maryaz. Larme inn detenir zot dan enn espes langar andan Chekpoynt.

Nu tur pu pas lor kontwar - prezant paspor ek ID. Bann solda dir ki zis Palestinyin kapav pas Chekpoynt. Larme pa pu les okenn Internasyonal, ni okenn Izraelyin pase pu al Nablus. Larme 'pa ule ki bann internasyonal met zot lavi an danze dan Nablus.' Bann solda dir ki zot pe fer zot travay e zot pe swiv regleman. Sel fason pu enn internasyonal pu al Nablus se gayn permisyon DCO (District Co-ordinating Officer).

Chekpoynt Huwara
Kan fer fas Checkpoynt, lor lame gos ena setelment Bakva lor enn kolinn. Lor kote drwat ena later vag ek enn kan militer larme. Divan Chekpoynt ena larut pu al ver Nablus ek bann setlement. Deryer Chekpoynt, ena larut pu al ver Beita, rezyon Salfit.

Lor Chekpoynt ena enn tur kontrol kot enn solda vey tu bann veykil ki sorti depi Nablus e depi bann setelmennt. Ena enn kabinn avek radyo ek lekipman pu bann solda. Ena de kontwar ranze avek bann bal disab pu dimunn pase e prezant ID. Bann Palestinyin ek Izraelyin bizin prezant ID. Bann Internasyonal bizin prezant Paspor. Ena usi enn espes langar la kuver avek tol kannle lao e bare kat kote ek tol oter 3-4 pye. Li inpe kuma bann bistop lagar Zonn Frans Cite Valleeji avek trwa ban dibwa andan. Ena o-mwin 4 solda tuletan lor pos. Arme avek bann gro fiz otomatik. Bann solda kan zot marse u kan zot pe koz ar dimunn, zot fizi tuletan pwinte lor dimunn.

Lor Chekpoynt, ena enn long lake pu al ver Nablus ek enn long lake pu rant dan kote Salfit. Ena enn 25 fam ek zanfan ek enn misye ki finn pas Chekpoynt ek pe atann. Enn parti fami - enn 25 sirtu zom dan langar a kote kabinn chekpoynt pe atann ki larme klir zot ID. Alor ena apre 50 dimunn zom, fam ek zanfan ki dan enn espes detansyon par larme. Seki sa bann fami inn fer se enn zafer tutafe ordiner se zot al dan enn maryaz. Me su lokipasyon, enn maryaz lot kote enn Chekpoynt pa enn zafer ordiner, enn zafer deta.

Kan nu lor lake pu Chekpoynt enn kamyon avek plak nimero Palestinyin (lekritir ver lor blan) arive pu pas lor Chekpoynt. Trwa solda aret li ek dir li, li pa pu kapav pas Chekpoynt. Sofer desann depi so kamyon ek explik bann solda ki li res lot kote chekpoynt ek li bizin pase pu li al so lakaz. Enn solda dir sofer-la mont dan so kamyon e pas Chekpoynt e li pu tir enn bal dan so latet. Sofer insiste dan enn fason byin kalm. Li sir-reel ki dan tu vyolans dan sa moman-la - trwa solda ek zot fizi pwinte lor li, langaz vyolan ki bann solda pe servi (sa transmet malgre mo pa konpran Arabik) ki sa sofer gard so kalm ek koz ek bann solda. Sofer donn zot so nimero telefonn lakaz ek dimann zot al Cheke ek de tut fason li pa pu buz so kamyon, li bizin pas chekpoynt pu al so lakaz. Li finalman konvink zot ek apre bann verifikasyon (- pa tro sir si bann solda inn al verifye kitsoz ubyin zot deza konn sofer e zot ti pe zis sey intimid sofer-la), bann solda les li pas Chekpoynt.

Sa finn dire apepre 45 minit - enn abitan lor kote Naplus ek 3 solda. Pu al u lakaz su lokipasyon enn zafer deta.

Chekpoynt ferme 8:00 p.m. pena okenn pasaz apre 8:00 exsepte pu bann ka exsepsyonel ki 3-4 solda lor pos Chekpoynt zize exsepsyonel. Ler uvertir ek fermtir bann chekpoynt arbitrer. Ala kuma 3-4 solda lor bann Chekpoynt reglemant muvman bann abitan lor de kote enn Chekpoynt.

* 10:00 pm Nu finn konsider bann lezot posibilite. Apre buku deba e korl telefonn, deside ki Hazi pu al ver Ramallah pu sey al Hebron. E nu trwa pran Servis pu return The House e kotinye konsider bann lezot posibilite.

* 11:00pm ariv The House. Telefonn depi Hazi pu dir ki li pa finn resi travers chekpoynt pu al ver Hebron. Chekpoynt fini ferme. Li pe res Ramallah e li pu al Hebron dime Samdi gramatin.