Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rada Kistnasamy – Political Broadcast on the Choices at the Coming Election (in Kreol)

04.11.2019

This is a transcription of what Rada Kistnasamy said in LALIT’s opening broadcast time on TV. We were given 6 spots between 4 and 6 minutes each.


 Bonswar tu dimunn ki pe ekut nu e get nu.


 LALIT prezan dan sa eleksyon la.Nu ena 24 kandida dan tule 20 sikonskripsyon dan Moris. Nu pe dimann u pu vot nu kandida.


 Nu kandida pe dibute lor baz enn program ki nu anpremye finn rann piblik depi ki Parlman finn disud.


 Ki nu pe truve anfas de nu?


Ena sirtu trwa blok politik ki sakenn pe aliyn 60 kandida avek pretansyon pu form prosenn guvernman. Me, dan enn lalit a-trwa ena tigit sans ki enn ladan  gayn enn mazorite pu form guvernman. Alor apre eleksyon ena tu sans ki nu ena enn kwalisyon galimatia ki pu form fitir guvernman.


 Zot ena enn kanpayn ki baze inikman lor sakenn tir pese so kamarad. Zot program finn redwir a enn seri lanons bann mezir izole, san mem get bann veritab problem ki dimunn pe fer fas e ki solisyon zot pe ofer.


 Eski nu pe tann zot explik lor:


- Kuma pu servi nu resurs, later ek lamer, pu kreasyon lanplwa par milye, plantasyon prodwi alimanter ek met dibut lizinn prezervasyon manze pu exporte osi byin ki pu sekirite alimanter?


Eski nu pe tann zot explik lor:


- Kuma ranplas lindistri sikriyer, enn sekter ki pe al disparet avek kriz byin grav depi plizyer lane?


Eski nu pe tann zot explik lor:


- Nesesite servi langaz kreol kuma medyom dan ledikasyon ek dan parlman?


Eski nu pe tann zot explik lor:


- Problem lozman zeneralize dan pei, tu sa fami ki res dan lakaz zeritye, ek sirtu problem lakaz lamyant danzere. Ena plis ki 2000 famiy pe res dan sa kalite lakaz la.  Tu sa bann parti ki ti dan guvernman enn moman ubyin enn lot ki zot finn fer apar fer zis lanket?


Eski nu pe tann zot explik lor:


- Zot propozisyon spesifik fas a kriz ekolozi e konsernan problem lanvironnman.


Eski nu pe tann zot explik lor:


- kuma exakteman zot pu kontiyn lalit otur Chagos ek fermtir baz militer Diego Garcia


Eski nu pe tann zot explik lor:


- Kestyon drwa fam.


 Pu sa eleksyon la, sa trwa blok politik la finn aliyn 12 fam lor 60 kandida, 20%, kan nu dan parti LALIT, nu  finn aliyn 11 fam lor 24 kandida vedir 46%, enn pursantaz plis ki 2 fwa plis ki preske tu lezot parti ubyin lalyans.


- E osi, ki zot pozisyon lor dekriminalizasyon lavortman?


Eski nu tann zot pe explik lor:


- Kuma pu aprofondi demokrasi, par exanp, par drwa revok depite atraver enn petisyon elektoral an-bonn-e-di-form.


Parkont dan lalit


Nu premye parti ki finn pibliye nu program, 55 paz, dan lekel nu pa zis ena propozisyon kler e net lor tu sa bann size la, me usi nu ena enn bilan dernye 5 an kot nu ti deza pe amenn kanpayn lor sa bann size la. Nu pa zis atann eleksyon vini.


 LALIT tultan prezan lor terin e, atraver mobilizasyon, nu pu amenn lalit ansam avek u, pu enn sosyete pli egal, pli zis.


 Dan sa eleksyon la, sak vot pu parti LALIT konte.


  Nu pe dimann u vot LALIT pu sa eleksyon la.


 Nu prezan dan tu sirkonskripsyon dan Moris.


 Get nu sinbol - Laserp krwaze avek marto, ki reprezant linite travayer dan lavil ek vilaz.


 Mersi.


(Broadcasted on MBC-TV on 29 October 2019)