Galleries more

Videos more

Dictionary more

Electoral Program - A vote for LALIT means a vote to Maintain Universal Health Care (in Kreol)

12.10.2019

LALIT anfaver lasante gratis pu tu dimunn, kuma deza ena Repiblik Moris. Bizin mobilize pu amelyor li. Kote syantifik, servis lopital enn nivo byin ot. Me, si buku resurs al fini dan klinik prive, dan pos konpayni farmasetik, e dan pos patron lasirans prive, li riske afebli sistem iniversel gratis. Alor, li vital ki nu opoz tantativ Guvernman pu tir tu fonksyoner depi dan sistem iniversel, e vers gro gro larzan ar patron lasirans, patron klinik, patron inportater medikaman. Li osi vital ki nu organiz staf lopital pu mintenir enn bon servis, pu fer “trouble-shooting” kan enn dosye perdi, par exanp. Li vital pu nu ankuraz sindika pu milite pu antrenn e anplway plis infermye ek ners, plis klark rikords. Nu bizin enn swin ki viz met pasyan o-sant sistem la. Sa inplik enn re-organizasyon pu dinamiz sistem dispanser, health centre, lopital.


Program LALIT


LALIT finn deza ena enn program lor lasante, People’s Health, depi ki nu vinn enn parti politik an 1982. Ladan nu ti deza met lanfaz lor linportans ki sistem la viz “lasante” (kuma sistem iniversel gratis fer) e pa viz “nuri maladi” (kuma sistem prive fer, par definisyon).


 Anfet, sa Program orizinal la, ki tuzur daktyalite, li ti travay fer par Komisyon Lasante MMM, kan nu ti dan tandans Lalit de Klas dan MMM, e kan Ram Seegobin ti Cher Komisyon Lasante MMM. Li ti enn travay kolektif. Selman, ladireksyon MMM pa ti aksepte Rapor so prop Komisyon. Li ti per pran pozisyon lor dekriminalizasyon lavortman, enn kote, e li ti per pran pozisyon pu dekriminaliz ladrog kuma gandya e medikaliz problem depandans lor derive lopyom ek kokainn. Me, LALIT, kan li pran nesans kuma enn parti, li finn adopte program la.


Ena buku lanfaz lor kontrol demokratik lor sistem lasante dan LALIT. Buku manb LALIT ti mem swiv enn antrennman dan fizyolozi ek patolozi imin ki Dr. Ram Seegobin ti fer, e tu manb LALIT ti swiv travay Bambous Health Project pandan 25 an. BHP ti anfet enn mini-National Health Service, me su kontrol abitan vilaz Bambous, ki ti rul li. Ti ena lanfaz lor lasante prevantif. Sa ti fer atraver reynion kartye. Ti osi viz preskrir minimem medikaman, e pu preskrir depi sa lalist medikaman ki WHO aksepte kuma medikaman ki marse.


Bambous Health Project li-mem li ti kuma enn sistem “national health” organize par abitan vilaz Bambous, ki ti dire pandan 25 an. Plizir manb LALIT ti dan so Komite, e ti travay dokter ek travayer sosyal ladan. Alor, nu parti ena lexperyans, pa zis enn teori pu enn sistem iniversel.


Danze par divan


Zordi, LALIT akiz Guvernman Jugnauth torpiy sistem lasante piblik. Kan MSM-ML pe fors fonksyoner rant dan enn sistem lasirans, e kan zot malad pu al kote prive, kote klinik ek lafarmasi prive, li pe pran kas lamas dimunn kontribiye atraver TVA, pe avoy sa ar patron firm lasirans, patron klinik, ek patron inportater medsinn depi konpayni farmasetik miltinasyonal. Li enn polisi kriminel ki MSM pe aplike. LALIT felisit tu sindika ki finn pran pozisyon kont sa privatizasyon sistem guvernman.


Nesesite popilariz Sexual Assault Units


LALIT fer apel pu Minister Lasante asir kuma enn “fire drill” omwin 2 fwa par an dan lopital, pu teste kan enn viktim asolt sexyel prezante, pu ki sa bann Yunit res azur dan tu gran lopital pu ka vyol ek agresyon sexyel. Apre enn long lalit par Muvman Liberasyon Fam, ena Yunit dan 5 lopital lil Moris, ek enn Rodrig.


Protokol kont Britalite Polisyer pu staf lopital


Dan nu lexperyans ansam ar viktim britalite polisyer ek tortir apre arestasyon, staf lopital ena tandans rant dan enn konivans (konsyan kuma inkonsyan) avek buro polisye. Kumsa ki M. Rajesh Ramlogun inn mor. Dokter pa finn examinn li, finn fye lor rapor polisye depi Kazern ki dekrir li kuma enn “sular”. Anfet li finn mor ar emorazi serebral apre bate ek sakuye. Lasosyasyon JUSTICE ti kree enn “protokol” pu, ant ot, staf lopital, pu zot evit sa rol kuver vyolans ek tortir par ofisye Leta.


Rekritman infermye ek rikords klark


Lopital ena buku zenn dokter asterla, ki pe gradye depi Liniversite. Me, mank infermye. Mank klark rikords. Bizin fer rekritman, e asir enn servis nersing ek enn servis rikords, inpekab.


Lorganizasyon


Sak lopital, e sak lasal dan sak lopital, bizin ena enn sistem reynion pu rul lopital, e pu rul sak lasal. Ena tro buku kontrol kotidyin depi Minister, ki amenn enn birokratizasyon, osi byin ki sertin ka flagran favoritism. Par exanp, staf ki ena “proteksyon” depi lao, vinn anretar, kapav vann tu kalite prodwi ar zot koleg kumsi lopital inn vinn lafwar, e kapav kasyet lekor anplas travay


Iniversalite


LALIT, kan nu manb ti aktif dan All Workers Conference pandan 18 Konferans lor pre 5 an 1995-1999, ti donn kudme averti delege tu sindika sekter piblik ek prive lor danze kan servi metod “siblaz” ek “targeting” pu servis sosyal, ki li lopital, ki li pansyon, ki li ledikasyon. Si ena pu peye, li bizin atraver taxasyon, napa dan lopital, dan moman kan dimunn malad e pe rod swin.


Ala, enn apersi program LALIT lor lasante. Si u dakor ek sa demokratizasyon enn sistem lasante piblik pu tu dimunn, enn sistem ot-nivo, nu invit u pu exprim sa dan enn vot pu LALIT.