Galleries more

Videos more

Dictionary more

Alain Ah-Vee on Demands re Asbestos Housing (in Kreol)

20.09.2019

Dan Konferans depres konzwin LALIT ek Abitan Lakaz Lamyant depi plis ki 30 diferan site partu dan Moris, Alain Ah-Vee ti pran laparol lor nom tu dimunn prezan, pu prezant demand spesifik lor lamyant. Ala seki li finn dir, baze lor so nots:


 Li ti kumanse par dir ki problem lakaz lamyant li avantu enn problem lasante piblik. Lamyant enn menas pu lasante abitan, sirtu pu zanfan ek dimunn aze, me osi pu tu dimunn ki res ladan, ek mem dan lezanviron. Finn ena Rapor lor Rapor ki finn rekonet danze ki lamyant reprezante pu lasante.


 Dayer Guvernman MSM-ML limem li finn deklare ki lamyant enn prodwi toxik. Limem li finn anonse, apre lanket, ki ankor ena 2,000 lakaz lamyant dan 57 landrwa dan Moris. Guvernman byin kone ki sa bann lakaz la dat depi plis ki 50-an e zot leta finn, e pe kontiyne, degrade. Donk li byin okuran lor lirzans problem la. Pli guvernman tarde, pli li met andanze lasante tusa bann abitan la. Me ki solisyon Guvernman finn propoze?


 Depi 2015, guvernman MSM-ML finn anons enn plan “danvergir” pu ranplas lakaz lamyant. Dan Parlman, kuma Kamarad Lindsey finn dir, li finn mem pran langazman rekonstrir lakaz. Li ti pe al “dan prosesis finaliz” so plan. Me 4 an apre, nanye konkre pankor fer pu vremem ranplas sa bann lakaz lamyant, ni pu eliminn tu danze lasante pu so abitan. Apre 2yem manifestasyon Komite Konzwin LALIT-Abitan Lakaz Lamyant, ariv an Oktob 2018, Minis Lanvironnman Sinatambou anonse ki guvernman pu demoli 300 lakaz dan prosenn 3 an. Lor sa ritm la li vedir dan 20 an ki pu fini demoli tu lakaz lamyant? Li absird.


 Seki guvernman pe propoze zordi li pa adekwa, li pa koresponnn ditu a gravite ek lirzans problem lamyant. Pena okenn plan asterla pu ranplas lakaz lamyant. Pena okenn siyn enn fast track pu ranplas lakaz lamyant. Aster guvernman pe dir ki li pu vinn kraz lakaz me abitan ki pu bizin ansarz rekonstriksyon zot lakaz zot-mem, apre. Sak fami pu bizin al fer demars pu fasilite NEF, kot buku dimunn pa elizib, uswa demars kot NHDC ek MHC pu rekonstriksyon zot lakaz, kot la osi, buku fami pa elizib. Guvernman pe badinn ar enn problem lasante piblik. Sa li iresponsab.


 Ki LALIT pe demande?


1. Guvernman bizin respekte so parol, fer seki limem li finn anonse an 2015, setadir: demoli, debaras e ranplas tu sa 2,000 lakaz lamyant.


2. Pu fer sa guvernman bizin vinn delavan ar enn vre plan, enn taymtebul, enn program travay pu sak site. Pa abitan ki finn swazir pu res dan lakaz lamyant. Leta ki finn konstrir lakaz, instal zot ladan. Leta ki finn vann sa lakaz danzere ar zot. Alor li responsabilite leta, guvernman anplas, pu demoli e ranplas bann lakaz la.


Etan done buku abitan lakaz lamyant pe res dan lakaz zeritye guvernman bizin vinn met bann Notis pu sak lakaz e dir ki dat li pe demoli, e kan li pe kumans rekonstrir an-dir. Bizin ki biro CAB fer swivi rekonstriksyon pu sak rezyon kot abitan kapav al laba pu konsey ek fer swivi tu demars neseser.


3. Guvernman bizin respekte seki Rapor Dr Sibarti inn rekomande, seki Truth and Justice Commission finn konstate, seki Ombudsperson for Children finn rekomande dan so rapor 2018, setadir bizin demoli lakaz lamyant, ranplase. Anmemtan, bizin aret blok Rapor Addison.


 Anmemtan guvernman bizin aret met dimunn dan enn sityasyon intenab kot enn kote zot oblize landete pu pey lakaz, e lot kote, ena travay san okenn sekirite, travay kontra, bat-bate. Depi fermtir CHA guvernman apre guvernman pe vann lakaz parey kuma ninport ki komodite, avek konsep rantabilite an-tet, lor model pu fer enn profi. Kimanyer zot kapav fer bann fami andete pu 20-25 an e anmemtam ankuraz travay bat bate, preker? Kuma dimunn pu kapav asire repey zot lakaz si zot pena travay an sekirite.