Galleries more

Videos more

Dictionary more

Mauritius colludes with Israeli Military Occupation of Palestine (in Kreol)

09.08.2019

Moris Konplis ar Lokipasyon Militer Israel lor Palestinn


Alor ki kanpayn Boykot, Dezinvestisman ek Sanksyon (BDS) kont Israel onivo internasyonal pe aksantye, guvernman MSM-ML pe fasilit biznes avek konpayni Israelyin.  


An 2017 finn ena kontra CEB ek ECI (Telecom Israel), enn konpayni ki furni servis internet e ki vann teknolozi militer ar larme Israelyin. Zordi mem enn departman osi sansib ki National Security Service (NSS) Moris ekipe ar sofwer konpayni Israelyin, ki kapav detekte laparey anrezistreman ek mikro lor portab. Aster ena konpayni AXA, ki inplike dan konpayni fabrikan zarm dan Israel, ki finn instal so biro Moris.


Li grav e li danzere ki Guvernman Moris pe devlop e ankuraz lyin komersyal ar sa kalite konpayni ki furni zarm e sutenir Israel, enn Leta bandi, ki bafwe lalwa internasyonal, ki ankor pe koloniz teritwar Palestinn, ki so larme pe buldoz lakaz Palestinyin e teroriz abitan West Bank, Gaza ek Zerizalem Est.


Kanpayn kont AXA


AXA, enn gro konpayni milti-nasyonal lasirans Franse, finn uver enn biro rezyonal Moris. Ki linportans sa ena? Anfet AXA pe fer fas enn kanpayn internasyonal kont li pu exize ki li aret investi dan konpayni fabrikan zarm Izrael. Kanpayn la osi viz pu ki AXA kup lyin ar labank Israelyin konplis ar lokipasyon Palestinn. Plis ki 141,000 dimunn pe sutenir petisyon onnlayn ki finn inisye par “SumofUs”, enn ONG ki milit kont lokipasyon militer Palestinn.


Dapre enn rapor ki SumofUs finn fek tire, AXA finn ogmant so investisman dan Elbit Systems, pli gran konpayni zarm Israelyin. Li finn sorti $66 milyon an 2018 pu vinn $91 milyon sa lane la. Elbit prodir zarm ki anfet finn interdi onivo internasyonal, kuma bomb klester, bom fosfor. Li bon rapel ki Moris inn siyn Konvansyon kont sa kalite zarm la. Elbit osi furni laplipar dronn Israel servi pu atak sivil Palestinyin.


Dan so Rapor SumofUs note ki “larme Israel aste zarm depi Elbit e servi zot lor popilasyon Palestinyin pu teste zot “efikasite”. Lerla zot export sa bann zarm la avek etiket “teste lor terin batay” uswa “fer so prev dan konba”.


AXA ek so afilye detenir aksyon ek bondz ki vo par-dizenn milyon dollar dan 5 gro labank Israelyin: Hapoalim, Leumi, Miz­rahi Tefa­hot, Israel Discount Bank ek First International Bank. Sa sink labank la konstitye kolonn vertebral finansye Israel pu so konstriksyon, mennteynenns ek expansyon koloni dan West Bank ek Lest Zerizalem.


Sa kanpayn kont AXA la kordine par enn kolektif apel Coalition Stop AXA Complicity with Israeli Aparteid. Zot pe dimann dimunn ekrir manejer AXA dan Lafrans, Lalmayn, Laswis ek Lezip pu exize ki zot konpayni dezinvesti. “Enn lasirans sipoze protez lavi. Olye sa, AXA pe fer profi lor destriksyon lavi Palestinyin ek lor zot mwayin sirvi”, sa ki Mm. Alys Samson Estapé, manb sa kolektif la ek kordinater Komite Nasyonal BDS Palestinn pu Lerop, finn deklare lor zurnal onnlaynn, The Electronic Intifada 16 Ziyet.


AXA dan Moris


Anfet an 2016 AXA ti instal so Sant Rezyonal pu Lafrik dan Moris. Sa finn arrive apre ki AXA finn rant partner ar konpayni britanik Chaucer, enn sibsidyer konglomera Lloyd’s. Sa partnarya la permet AXA inplant so servis lasirans dan Lafrik atraver AXA Africa Speciality Risks. Li mem rod staf Moris.


AXA enn zean mondyal dan lasirans ek zesyon aksyon. Li ena 166,000 staf oservis 103 milyon kliyan dan 64 pei. An Desam 2018 swit-a enn kanpayn kont so lyin ar lindistri zarm, enn so konpayni sibsidyer AXA Investment Managers finn anfet vann tu so aksyon dan fabrikasyon zarm. Me, li surnwa. AXA pe anfet mintenir so lyin ar Elbit Systems atraver enn lot filyal, AXA Equitable Holdings.


Si zordi Israel pe kapav kontiyn so lokipasyon militer lor Palestinn, li an-gran-parti akoz konpayni kuma AXA pe sutenir politik Israel. Li osi akoz ena pei ki pe kontiyn devlop lyin komersyal ar Israel. Fode nu mobilize dan BDS-Mauritius pu Moris napa enn sa bann pei la.