Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT members Reflect on the Indian Ocean Games (in Kreol)

29.07.2019

Zedezil – enn-de Lide LALIT


 Pandan so Komite Santral dimans 28 Ziyet, LALIT finn akeyir refleksyon depi so manb lor derulman Zedezil Moris pandan semenn avan. Moris finn anfet bat buku so prop rikord:


Pei                        Lor Larzan Bronz Total


Repiblik Moris       92     76       53     221


Madagaskar           48      47      32     127


Koloni Lareynion   44      58      69     171


Sesel                     28      30      48     106


Maldiv                    4        4        6       14


Koloni Mayot          3        2       12      17


Komor                     1        2       11      14


 Tir Sapo Sportif Moris


LALIT remark enn gran amelyorasyon dan spor ot-nivo Moris dan kontex Zedezil. Moris finn gayn buku meday, preske dub seki vinn segon, Madagaskar – ki li kote meday dor, ki li kote totalite meday. E Moris finn montre so kapasite dan tu kalite spor diferan: par lekip ek individyel, atletis, andi-spor, natasyon, siklis, tu. Alor, bravo!


Ena sportif Morisyin ki finn merit loner ki nu dwa zot plis ankor, par lefet ki zot finn ena kurtwazi felisit zot adverser ki pa finn gayne, par lefet ki zot finn met lanfaz lor linportans pratik spor tukur osi byin ki gayn laviktwar. Kan u for, lerla ki ziz u par u zenerosite. Li inportan. Remarke kimanyer Naomie Alphonse, kan li gayn so lekurs, li al ankuraz enn lot sportif, depi enn lot pei, ki pe gayn difikilte terminn lekurs la.


Parmi Morisyin ki finn gayn meday, ena anfet buku Rodrige. Gran sapo. Zot sikse paret finn aport enn sanzman dan reportaz lor MBC: enn sertin moman pandan Zedezil, zot finn aret zot move manyer apel pei la “Lil Moris”, e finn finalman apel pei la so vre nom, “Repiblik Moris.”


Mank Kronik Lwazir pu Zenn, ek pu Lafami


Nu osi remarke ki, telman dimunn Moris mank lwazir, mank distraksyon, ki finn ena preske enn listeri otur Zedezil. Telman dimunn ti kontan ki ena kiksoz pu fer, antan ki zenn ubyin an-fami, ki zot ti deborde ar lantuzyas. Zom, fam, zanfan, dimunn lavil kuma lakanpayn, zenn kuma vye finn al get spor, finn analize, diskite. Sa, li enn indikasyon kimanyer Leta bizin kree plis infrastriktir ankor, ki disponib san buku birokrasi. Fode uver tu kolez – so horl ek so laplenn – pu dimunn inskrir pu fer spor, teat, lamizik depi Vandredi tanto ziska Dimans tanto.


Lantrennman pu vinn tro Macho?


Ena spor, kuma ping-pong par exanp, kot antrener paret finn inkilke tu kalite tik macho dan zwer, ki sipozeman pu fer zot gayne par “mind games”. Li pa fer loner pu irle dan figir adverser, ni pu bat bul la lor sali, ni arpant terin kan lot la pe atann fer servis. Li pa fer loner pu gard kontrol amani lor bul nonpli – par met li dan u pos ubyin kal li kot u servyet. Okontrer, sa kalite game plan li finn fer zwer mank konfyans. Tu sa tik kot sey dominn adverser sikolozikman, zot bann tik ki kapav marse pu enn tan, me kan zot kolaps, pa res naryin. Zwer lerla sibir enn lefe bumrang.


Rekiperasyon Politik par bann Jugnauth


Petet pli agasan ti rekiperasyon san laont ki Guvernman MSM-ML-Transfiz finn fer avan, pandan ek apre Zedezil. Zot pa finn ezite pu rod grander a nerport ki moman, e pu asire ki lezot politisyin adverser meynstriym osi kasyet ki posib.


Sa rekiperasyon politik la finn prodwir enn gran erer: Finn al zwe lim nasyonal Moris, Mazerlenn, e pa lim nasyonal lot lekip setadir Madagaskar, dan final, avan match final voleborl. Sa enn zafer napa fer, sa.


Reportaz Kolonize


Lekip zurnalis Seselwa ti fer enn travay siperb. Manyer zot finn fer komanter ti enn gran leson pu lezot. Zot ti vivan. Zot ti konn spor lor lekel zot pe pran laparol. Zot ti fer enn reportaz analitik. Zot ti ala-oter oditer. Dan Moris ena buku dimunn ordiner ki ena enn nivo analiz byin byin ot lor taktik e mem lor stratezi diferan spor. Me, suvan nu bizin ekut reportaz ala-fransez ki zis donn skor, deplore kan zot prop lekip pa fer byin, e pa konn naryin lor spor. Zot plito kuma mannkin TV ki koneser spor. Azut lor sa move baz la, lefet ki komantater Morisyin pe bizin pli konsantre lor kimanyer zot pe koze dan enn espes Franse obligatwarman barok akoz li pa ni zot langaz, ni vernakilye, ki lor konteni match, ubyin evennman divan zot. Li pa enn kwisidans ki li Seselwa ki fer komanter sportif pli byin: li akoz zot alez dan zot langaz maternel, Kreol, enn kote, e zot eparnye depi linfliyans Frankofonn kot zurnalis TV pu spor (kuma pu meteo) plito zurnalis ki pa konn naryin lor size, me asiz laba, fer zoli, pip pu zot lekip.