Galleries more

Videos more

Dictionary more

Ragini Kistnasamy on Sentencing and Excessive Punishment for Sex Assault (in Kreol)

26.07.2019

MLF finn forward lapres, inklir nu websayt, 3 diferan vole dan depozisyon ki MLF ti fer divan Law Reform Commission le 22 Ziyet. Isi, depozisyon Ragini Kistnasamy:


 Lor Santans ek Pinisyon Exsesif


Introdiksyon


Dan Muvman Liberasyon Fam, nu ena 2 demand prinsipal lor enn nuvo lalwa lor asolt sexyel inklir vyol. Lindsey Collen inn prezant nu pozisyon lor konsantman. Mwa, mo pe prezant a Komisyon, nu rezonnman lor kestyon pinisyon.


Santans ek Pinisyon Exsesif pa pu geri sa grav problem asolt sexyel (inklir vyol)


Zordi divan sa Komisyon-la, nu pe byin formelman pran pozisyon kont santans ek pinisyon exsesif, kuma sel solisyon pu adres kestyon asolt sexyel.


Pinisyon extrem anfet fer plis ditor. Mo pu explike kifer.


Parski nu kone ki laplipar ka vyol zame raporte, mem pa koze an piblik. 9 lor 10, ubyin 99 lor 100. Pu buku rezon. Alor, nu bizin sanz bann zafer pu anpes sa kantite asolt sexyel. Pa zis viz pu pini exsesivman sa enn-enn perpetrater ki trape e vinn divan lakur.


Dan muvman fam, dan nu 43 an lexperyans kolektif ek dokimantasyon, nu estime ena otur 10% zom dan Moris ki perpetre asolt sexyel enn seri fwa. Li enn krim ki malerezman byin repandi dan sosyete. Sa 10% zom la pe sirkile an liberte. Li sokan me li realite. Asolt sexyel li enn problem sosyal zeneralize dan sa sosyete patriarkal dan lekel nu pe viv. Nu kapav dir, ariv laz 40 an, kwazi totalite fam finn viktim asolt sexyel depi sa ±10% zom predater dan Moris. Sa indik nu degre sistemik asolt sexyel. Li tris konstate ki sosyete, inklir zom non-predater, pankor kone kuma pu diyl avek sa bann predater la. Sosyete ankor per zot. Zot fezer, zot opere partu, dan lari, dan bis, dan lake, dan lakaz, lor sayt travay, ... avek inpinite. Avek sa konsta la, enn lalwa ki pu fer progre, li sertennman pa dan direksyon pu avoy sa de-trwa perpetrater ki vinn divan lakur al puri dan prizon. Sa li pu ekivo a fer sanblan adres problem asolt sexyel. Fer sanblan, parski li ferm lizye lor sa dizenn milye zom predater an liberte ki pu kontinye asolt avek inpinite. De tut fason, pinisyon exanpler kuma enn zuti pu dekuraz predater sexyel, li enn zuti inzis.


 Met Lavi Viktim an Danze


Nu ena enn krint byin reel ki si pinisyon tro extrem, li antrenn sityasyon kot ena buku plis asasinasyon anplas-anplas swit a vyol, pu ki perpetrater agresyon la debaras so sel temwin. Sa li enn konsekans non-intansyone sa kalite swa-dizan solisyon, li reprezant enn veritab danze pu fam. Li enn demand ki dimunn fer kan zot pa finn reflesi sifizaman.


Alor, santans exsesif kont perpetrater asolt sexyel so konsekans non-intansyone, se ki li pu met lavi viktim an danze. Enn tel lapros dan lalwa pa pu ditu ranpli so rol pu rann lazistis.


Si nu get li depi enn lot lang, li pu enn ave ki pena reform posib, e ki sel solisyon se bizin anprizonn perpetrater pu rann lazistis. Pu sit enn temwanyaz depi enn viktim, “Pu mwa lazistis se pa fokes lor kriminel, me plito lor viktim. Lazistis vedir sosyete antye, rekonet ki ditor inn fer mwa antan ki viktim – sa atraver ka lakur – e pran bann mezir pu eliminn sityasyon ki permet enn tel ditor ariv mwa e anmemtan donn mwa sutyin lor mo sime pu sorti depi sa troma asolt. Lazistis vedir kree kondisyon pu ki perpetrater rekonet ki zot finn komet enn krim e donn zot enn sime pu reparasyon atraver reform ek reintegrasyon. Nanye pa pu sanze dan lefet ki mo finn sibir enn asolt sexyel. Nanye pa pu refas sa tromatism, ni enn santans prizon 100 an ni ki kantite servis kominoter. Lazistis pa kapav defer seki finn ariv mwa me par kont, li kapav viz pu redwir kondisyon ki permet sa kalite krim re-arive.”


 Fors Silans Viktim akoz lanze tro gran


Viktim asolt sexyel pa raporte parski viktim pa santi li ena sutyin ki neseser pu ed li pu diyl avek sa tromatism ki asolt sexyel inpoze lor viktim. Viktim santi li pu anburbe dan ankor sufrans san okenn lespwar pu sorti san domaz.


Santans extrem, pu met enn fardo andeor proporsyon lor viktim pu ki pa raport perpretrater, mem si li resi sirviv sa agresyon. Si li so tonton, so boper, so gran kuzin, so vwazin – ki suvan le-ka, li pu responsab fer ferm li pu tu sa letan la? Abe, li pa pu fasil pran enn tel responsabilite. So lanturaz net pu riske vir kont li. Ka asolt sexyel pu tuzur refiz get sa inzistis sistemik dan sosyete ki lasurs tel vyolans.


Bizin ena reform dan zidisyer usi byin ki kad dan lekel nu pran swin viktim ki vinn delavan.


Ena plizyer fason pu apros lazistis ki anmemtan takul sa kiltir asolt sexyel ek patriarsi an zeneral.


Lazistis, vre lazistis, bizin met fokes lor viktim ek seki neseser pu ed viktim. Sa vedir lakur, prosekiter, mazistra, ziz bizin met lanfaz lor verdik plito ki lor santans. Bizin ena enn shift depi sa ekwasyon krim ek pinisyon pu al ver enn sosyete ki pran sarz pu rann krim asolt sexyel telman inakseptab. Olye, re-viktimiz viktim ki vinn delavan pu temwayn so tromatism, sosyete bizin rekonet komye kuraz, lafors ek preseverans inn pran pu viktim vinn koz lor sa krim ki finn komet kont li.


Kuma enn sosyete, nu bizin pran konsyans ki pinisyon extrem so lefe a lonterm lor sosyete ek lor vyolans.


Pinisyon extrem li plito popilist parski lor sirfas li adres laraz, lakoler piblik kont asolt sexyel ki zeneralize dan sosyete. Li pu enn rekil ki sosyete vinn konplis dan ankuraz e fer koverep pu mazorite perpetrater vyolans sexyel ki pa vinn divan lakur.


Enn lalwa ki ed viktim asolt sexyel me pa enn lalwa ki servi lakoler, laraz, fristrasyon ek santiman inpwisans pu ranforsi striktir kuma prizon ek lafors polisyer ki pu anfons nu plis dan enn sik vyolans. Santiman laraz li tutafe natirel, me li pa bon polisi pu met an-pratik seki nu dir dan laraz.


Laspe revanz e pinisyon dan lalwa kriminel li form parti dan patriarsi so arsenal. Li ranforsi patriarsi, li pa lazistis me enn serk visye agresyon. Patriarsi li pa reyn par zom me li reyn par zom dominan. Patriarsi li enn balans defors inegal ant zom macho, enn kote, ek tu fam ek laplipar zom, lot kote. Alor dan nuvman fam nu pa dakor avek revanz ki li par swa leta u par enn band zom dan klan viktim ubyin enn pinisyon exanpler ki pu kumadir exorsiz machism depi zom predater. Nu met lanfaz plito lor kontrol sosyal. Seki inportan dan lalwa se prosesis, perpetrater zize an piblik lor sarz asolt sexyel, li bizin rann kont so krim. Lerla, si li kupab, lakur kondann li an piblik. Rol lalwa dan diminye asolt sexyel se pu fer li kler pu sa dizenn milye predater ki sosyete nepli toler sa kalite krim la. Ka asolt sexyel bizin vinn divan lakur dan enn dele rezonab pu ki viktim kapav ena lespas pu sirmont so tromatism, e kontinye so lavi. Sa dele andemik dan sistem zidisyer Moris, li azut dan problem la.


 Sanz balans defors


Nuvo lalwa ti devet ena kuma so filozofi pu sanz balans defors. E kuraz Sandra O Reilly an 2002 finn permet sa balans defors la kumans sanze.


Dan muvman fam, nu pe milite pu dimunn denons asolt sexyel dan sosyete, ki li raporte lapolis ubyin non. Sosyete bizin reflesi pu ed viktim asolt sexyel pu denonse – rakonte avek kamarad, fami, lapres, CDU, institisyon relizye, lasosyasyon, sindika, CDU. Viktim bizin ena lespas pu rakonte, denonse, averti lezot fam, fer dimunn kone ki finn pase – osi vit ki posib apre sa troma la. Diskite, si enn ka lapolis aprpriye, si enn ka lakur apropriye, si li pu itil ubyin non dan sa ka partikilye la, si li pu avans sosyete ek viktim la, ubyin non. Me, dan tu ka li inportan fer dimunn kone. Dan sa kontex la, nu sutenir lapros muvman #metoo ki ti fonde an 2006 dan USA ki finn uver sime e finn montre ki sa posib.


Sa travay, MLF dan muvman fam deza angaze.


 Konklizyon


Alor, nu pe propoz LRC pu ede dan sa konba pu eradik asolt sexyel ki enn nuvo lalwa ki:


- diminye, pa ogmant, santans prizon pu ki pa met lavi viktim an danze e pu ki pa fors viktim pu perpetye silans lor krim kont li akoz lanze tro gran;


- met konsantman kuma enn pwin santral, ek organiz enn kanpayn nasyonal zeneralize kont asolt sexyel;


pu al dan bon direksyon.


Nu mezir nu progre, nu viktwar pa par anprizonn enn-de zom pu lavi me sosyete an antye fer asolt sexyel telman inakseptab ki okenn perpetrater pa ule riske sa izolasyon ki so krim pu antrene.