Galleries more

Videos more

Dictionary more

LPT Book Launch for two Charles Perrault Stories (in Kreol)

05.07.2019

Yer Zedi 4 Ziyet Ledikasyon pu Travayer ek Government Teachers union ti lans enn nuvo ti liv ki kontenir de zistwar ki ti gayn pri dan 6yem Konkur Tradiksyon LPT. Liv la ideal pu zenn adolesan.


Seki ti extra-ordiner ar sa lansman la ti prezans plis ki 50 profeser Kreol Morisyin. Vinod Seegum, Prezidan GTU ti uver seans lansman avek enn apersi lor rol GTU dan introdiksyon Kreol Morisyin dan lekol, e long lyin pros ant sindika GTU ek Ledikayson pu Travayer. Evennman ti dan Louis Eugène Fabien Teachers’ Centre, Quatre Bornes 4:00 pm.


 Liv ki ti lanse apel Bel-o-Bwa Dorman & Bolom Labarb Ble. Tulde zistwar par Charles Perrault. Tradikter Anne-Sophie Pyanee, ki ti gayn Star Prize, ti fer enn travay adaptasyon manyifik, dapre Vinesh Hookoomsing Cher Ziri ki ti fer lansman liv la. Vinesh finn explike kimanyer Anne-Sophie ti sitye Bel-o-Bwa Dorman dan Madagaskar e finn liye zistwar la ar tradisyon Malgas pa anter bann mor, enn kote, ek listwar rwayote ek lesklavaz lepok kolonyal, lot kote. Anne-Sophie ti prezan avek so paran. Vinesh ti dir ki Alvina Bijou, ki ti gayn Pri Spesyal Ziri, finn fer enn tradiksyon byin presi sa zistwar telman inportan la. Li finn komant tradiksyon Barbe Bleu, so tit, an Bolom Labarb Ble, li exak. Alvina so paran, osi, ti prezan.  


Zedi 4 Ziye 2019, 4:00 pm, Louis Eugène Fabien Teachers’ Centre, Q.Bornes


 Enn moman inportan dan seremoni lansman ti lektir dan fason teatral extre depi sak zistwar. Tulde akter, Begum ek Vinesha, finn met an-valer sa 2 travay tradiksyon la. Lodyans ti ansorsele. Begum finn lir premye de paz Bel-o-Bwa Dorman, e Vinesha ti lir premye de paz Bolom Labarb Ble.


 Alain Ah-Vee ti met lanfaz lor gran progre ki finn ena pu langaz Kreol ekrit, e linportans dan konzonktir aktyel ki kontinye milite, prodir literatir ek tradiksyon, pibliye. LPT finn pibliye sa 2 zistwar la dan kad enn seri ti-liv ki pe sorti apre Konkur Tradiksyon LPT. Zordi ena buku zanfan dan Grad 7 ek 8 ki pe fer Kreol Morisyin, e ki mank materyel pu lir. Profeser Kreol Morisyin, Alain finn dir, zot enn grup byin motive, ki kontan zot travay antan ki pyonye langaz maternel.


 Apre seremoni la, ti ena buku konversasyon, koz-koze dan so sans prop, blag-blage, ek partaz lide, sannkut la otur enn tas dite dite avek gato byin Morisyin.


 Pu donn enn apersi, nu sit depi kuvertir deryer liv la


“Bel-o-Bwa-Dorman ek Bolom Labarb Ble


permet zanfan ek adilt Moris


gayn akse an Kreol a de zistwar Charles Perrault.


Bel-o-Bwa-Dorman, adapte dan enn fason kreatif par Anne-Sophie Pyanee,


montre pwisans lamur li sifi pu travers pa zis letan, me osi losean,


mem lesklavaz.


Bolom Labarb Ble, tradir avek presizyon par Alvina Bijou,


averti tu zenn, sirtu tifi,


danze tom dan pyez predater sexyel.


Tulde zistwar ena moral inportan.


Tulde ena moral ki daktyalite.


Li lepok kot nuvo Immigration Act rod separ de dimunn amure.


Li lepok kot fam ek tifi pe kumans denons predater.


Alor, zot de ansyin zistwar – an ekri depi plis ki 300 an – me


zot sonn kontanporin.


Liv la a-vann Rs50. De tradikter ti siyn liv pu dimunn prezan ki ti pe met lake pu aste.