Galleries more

Videos more

Dictionary more

21 British MLA support Early Day Motion on Chagos in the House of Commons (in Kreol)

23.06.2019

Dan LALIT, nu salye inisyativ depite dan Parlman UK ki finn azir atraver kareman met kestyon Chagos-Diego Garcia lor azanda dan House of Commons. Le 19 Zin, enn 21yem depite Britanik finn azut so siynatir. Li form parti dan kanpayn LALIT pu ekrir depite Lopozisyon, inform zot lor linportans ki sa size la vinn lor azanda, e fer apel a zot pu azut zot lapwi lor nom zot mandan.


Sa linisyativ pu met Chagos-Diego lor azanda Parlman UK, li swiv pozisyon kler-e-net ki Lider Lopozisyon Jeremy Corbyn inn pran kan li finn anonse formelman divan Nasyon Zini ki Gran Bretayn pu respekte ICJ ek UN General Assembly si li Premye Minis. Lezot depite pe met presyon tuzur lor Premye Minis aktyel atraver enn rezolisyon apel enn “Early Day Motion”.


 Enn Early Day Motion li inpe kuma enn “Private Member’s Bill” dan Lasanble Nasyonal Moris, exepte ki li ena valer enn petisyon, dan sans ki buku depite swa sponnsor swa siyne pu lans li. Alor, asterla mem dan House of Commons ena enn Early Day Motion lor Diego-Chagos ki pe ranforsi sak zur. Seki inportan ar draftaz presi sa Early Day Motion se, kitfwa premye fwa dan Gran Bretayn, depite pe liye 3 konpozan lalit Chagos ansam lor azanda Parlman UK. Kumsa reprezantan Lepep Britanik pu gayn lokazyon pu diskit sa 3 isyu la, pa zis separeman, me artikile ansam: dekolonizasyon ek re-inifikasyon Repiblik Moris; lokipasyon militer USA lor Diego Garcia; e drwa retur e konpansasyon pu Chagosyin. Mosyon la anmemtan kondann lefet ki finn servi Diego Garcia pu “rendition”, setadir tortir sekre.


 Dan LALIT, nu finn tultan mintenir ki sa 3 demand la form parti enn tu, e ki laviktwar li depann lor la.


Ragini Kistnasamy,


LALIT, 21 Zin 2019


 


Ala bann detay lor Early Day Motion lor Chagos


[Link: https://edm.parliament.uk/early-day-motion/52959/un-condemnation-of-uk-occupation-of-the-chagos-islands]


House of Commons


UN CONDEMNATION OF UK OCCUPATION OF THE CHAGOS ISLANDS


EDM #2425


Tabled 23 May 2019
2017-19 Session


That this House welcomes the United Nations motion overwhelmingly condemning the occupation of the Chagos Islands by the United Kingdom; regrets the use of the Islands for military purposes for the UK and the USA, much to the concern of the Chagossian people; further regrets the use of the Islands by the USA for the purposes of rendition; notes that the bureaucracy of the UK Government has negatively affected the dispersion of necessary aid to Chagossian exiles; and urges the UK Government to honour the UN motion and withdraw from the Chagos Islands before the six-month UN deadline.


Signature (21)


The first 6 Members who have signed to support the motion are “the sponsors”. The primary sponsor is generally the person who tabled the motion and has responsibility for it. The date shown is when the Member signed the motion.


1 Primary sponsor: Edwards, Jonathan of the Plaid Cymru party  - 23 May 2019


2 Williams, Hywel of the Plaid Cymru party  - 23 May 2019


3 Lake, Ben of the Plaid Cymru party - 23 May 2019


4 Grady, Patrick of the Scottish National Party - 24 May 2019


5 O'Hara, Brendan of the Scottish National Party - 05 June 2019


6 Russell-Moyle, Lloyd of the Labour Party - 05 June 2019


In addition to the sponsors, the following Members have signed to support the motion. 


Thewliss, Alison


Scottish National Party


05 June 2019


 


Gethins, Stephen


Scottish National Party


05 June 2019


 


Brock, Deidre


Scottish National Party


06 June 2019


 


Sheppard, Tommy


Scottish National Party


06 June 2019


 


Brown, Alan


Scottish National Party


06 June 2019


 


Stephens, Chris


Scottish National Party


06 June 2019


 


Chapman, Douglas


Scottish National Party


07 June 2019


 


Hopkins, Kelvin


Independent


10 June 2019


 


Linden, David


Scottish National Party


11 June 2019


 


Day, Martyn


Scottish National Party


11 June 2019


 


Law, Chris


Scottish National Party


12 June 2019


 


Western, Matt


Labour


12 June 2019


 


Brake, Tom


Liberal Democrat


17 June 2019


 


Hendry, Drew


Scottish National Party


17 June 2019


 


Lucas, Caroline


Green Party


19 June 2019