Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT comments on the Pravind Jugnauth 2019 budget (in Kreol)

10.06.2019

Komanter lor Bidze 2019


Kuma LALIT ti atann, Pravind Jugnauth pe plonz pei la plis dan enn kriz sosyal.


1. Pravind Jugnauth pe kumans demantel “welfare state” dan Moris. LALIT denons introdiksyon lasirans prive pu swin medikal prive pu fonksyoner, ki egal a privatizasyon lasante. Etan done ki nu kone pena enn gran demand depi fonksyoner pu sa lasirans la– preske tu sindika finn byin atir latansyon lor danze enn tel proze, nu asime ki Jugnauth pe truv enn fason sibvansyonn ar fon piblik 2 diferan lindistri prive: biznes lasirans, enn kote, ek biznes klinik prive, lot kote. Pu fer fonksyoner dakor, Guvernman pe donn enn lavans lor PRB de Rs1,000 par mwa par fonksyoner.


2. Ki ete sa “non-strategic assets” ki Pravind Jugnauth pe rod privatize? Li pa dir. E ki ete sa proze sekter piblik kot sekter prive kapav kumans investi? Sa osi, li pa dir. Li kone li pu inpopiler.


3. Guvernman pena okenn mezir pu kreasyon anplwa.


4. Mezir pli aveg e pli danzere se pu Leta kontiyn investi dan enn lindistri, e kontiyn ogmant sibsid lor enn lindistri ki enn kanar bwate net, setadir lindistri kann/disik. Li pe duble pri marse pu lavant disik pu planter ek tablisman so premye 60 tonn disik. Li enn mezir ki ena enn lot danze: li gard monopol kann lor tu later agrikol sanki lindistri la kree anplwa. Pena okenn mezir pu re-oryant lagrikiltir ver prodiksyon alimanter lor enn gran lesel, pu transformasyon e pu marketing deor. Anplis, tablisman pu gayn enn nuvo lalwa “real estate” (setadir kan li bayant later agrikol dan IRS, etc) pli sup ankor. Sa sistem Property Development Schemes, Smart Cities, etc. li vedir permet enn nuvo form kolonizasyon a-la-Israel dan Palestinn.


5. Kote lozman, pli grav se pena okenn larzan pu met an-viger lanons Minis Lozman ki pu ranplas tu lakaz lamyant. Sa sibstans toxik pe kontiyne. E Guvernman kontiyn mem gard Rapor Addison lor la sekre.


6. Lor Chagos, pena ni lanons enn nuvo sirkonskripsyon pu Chagos, ni anons enn vizit dan sa teritwar la apre zizman ICJ ek vot Nasyon Zini. Pena okenn plan ki Jugnauth propoze pu ki Chagosyin ek lezot Morisyon kapav kumans ale-vini laba.


7. Jugnauth konfirm so vizyon plito represif pu tu zafer. Kamera sirveyans, nuvo laysenns loto pu sirvey dimunn plis, nuvo sistem pu rikords medikal vinn partu-partu san permisyon spesifik.


Alain Ah-Vee, 10 Zin 2019