Galleries more

Videos more

Dictionary more

update on Situation in Sudan (in Kreol)

04.06.2019

Devlopman sityasyon dan Sudan


 Depi plizir semenn, sityasyon dan Sudan inn evolye dan enn direksyon grav. Negosyasyon inn ariv enn inpas kot Sudanese Professionals Association ek bann revolisyoner alye de Declaration of the Freedom and Change Forces pa pe kapav ariv a enn lakor avek Konsey Militer Tranzisyonel lor kisannla ki pu detenir puvwar dan peryod trazisyonel ziska ki enn guvernman sivil pran puvwar.


 Bann manifestasyon inn kontinye dan Khartoum ziska zordi alor ki semenn dernyer, lider Konsey Militer Tranzisyonel Abdel Fattah al-Burhan inn rann vizit Prezidan Ezipsyen Abdel Fattah el-Sisi ek prins UAE alor ki so depite, zeneral Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti) inn zwenn prins Salman dan Larabi Saudit. Tou sa rankont la inn fer bann revolisyoner panse ki sa bann pei la pe rod interfer dan tranzisyon ver enn guvernman sivil.


 Lindi le 3 Zin, finn ena enn ogmantasyon vyolans anver bann manifestan kan Rapid Support Forces (RSF), ki form parti leta profon, inn atak manifestan e tir kut-bal dan laful. Manifestan inn bizin abandonn zot kan, e ziska asterla finn ena 10-13 mor. Plizir lekor finn retrouve pe flote dan larivyer Nil, pre ar kan manifestasyon. Sa eskalasyon vyolans la inn kontinye dan lazurne. Bann solda finn kas barikad ki ti ena otur lavil, finn met dife dan bann latant dan kan manifestasyon, atak lopital e tir kut-bal inpe partu. 


 Sa bann devlopman la fer panse ki larme pa pu return kontrol pei a enn guvernman sivil si li resi repran kontrol lavil par lafors dan moman kot manifestasyon perdi lelan. Li osi ranforsi krint ki tu sa vizit rezyonal bann zeneral larme inn fer la, form parti enn plan intervansyonist pu anpes revolisyon dan Sudan ariv so bi pu truv enn guvernman demokratik pran puvwar. Bann manifestan inn sirkil bann foto ek video lor internet pu ki dimunn kone ki pe arive e inn demann sutyin ek solidarite internasyonal alor ki SPA finn emet enn kominike pu ki sitwayen kumans enn kanpayn dezobeysans sivil sistematik ziska Konsey Militer tonbe. Alor, sityasyon li kritik.


 SB


3 Zin 2019