Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT pran Pozisyon lor Lakademi Kreol Repiblik Moris

27.05.2019

Vandredi dernye, Kabine Minis inn anonse ki Guvernman pe met dibut enn Akademi Kreol Repiblik Moris.


 Dapre LALIT, sa AKRM ki pe propoze kapav swa enn delaying tactic swa, avek enn draftaz pli presi, enn zuti pu inplemant enn polisi, parey kuma premye Akademi Kreol Morisyin ti ete dan so moman dan listwar.


 Li paret plito enn delaying tactic kan nu lir so bann bi byin vag – sirtu si nu rapel ki 3 zur avan sa, setadir Mardi, VPM ki ti prezid sa mem Kabine Minis la, Ivan Collendavelloo, ti reponn Kestyon Parlmanter depite Ganoo lor introdiksyon Kreol dan Parlman dan enn fason egalman vag net, konpletman kuyoner. Li ti pe pretann ki li pa pe zis re-repet seki Premye Minis Pravind Jugnauth ti dir – sa osi ti vag – kan Depite Ganoo ti poz mem kestyon 2 banane desela: fode ena amenazman teknik, e li pa anons ni Komite Parlman pu fer sa, ni donn okenn dat, mem kan Ganoo persiste, poz kestyon lor la. Asterla, pu met enn AKRM dibut avek bi vag, e san dele pu inplemantasyon naryin ditu.


 Me, si Kabine Minis re-drafte bi sa AKRM pu ki Lakademi la vinn responsab inplemantasyon enn politik presi, 4-5 polisi presi, li kapav byin itil. Rapel ki itilite dernye Akademi Kreol Morisien (AKM) ti presizeman parski li ti responsab pu asir inplemantasyon Kreol Morisien dan lekol, setadir lortograf ek gramer.


 Sa nuvo AKRM, li osi, ti bizin ena enn modord pu inplemant enn polisi presi dan, dizon, enn an. Par exanp,


1. Amenaz zuti teknik pu introdir Kreol Repiblik Moris kuma enn langaz ki kapav servi dan Parlman. Anmemtan, ti kapav furni kur transkrayber pu fer travay la a-la-min. Dayer, transkrayber Lakur fini aprann fer sa depi anrezistreman odyo – dan enn sinp kur konzwin Open University ek Ledikasyon pu Travayer.


2. Organiz tradiksyon tu text Syans ek Matematik an Kreol – pu ki ena “size konteni” an 2 medyom ekrit – Angle ek Kreol.


3. Furni sutyin teknik pu MES organiz tu lexame ki servi Kreol kuma medyom.


4. Introdir atraver enn Yunit dan sak Minister, enn seri crash-course for fonksyoner an KRM an ekri.


 Lor pre 5 an, MSM-ML pa finn fer naryin ditu pu promuvwar langaz Kreol. Dan Parlman li finn zwe mor, mem derulman retransmet an-direk, e malgre kestyon Parlmanter Depite Ganoo. Minis Ledikasyon finn fer enn reform ledikasyon ki pa finn remark “lelefan dan lasam”, setadir li finn pretann pena pli gran problem dan lekol ki anfet ena. Savedir, lamwatye zanfan pa aprann gran soz akoz zot langaz maternel siprime, lot lamwatye aprann par ker e pa aprann reflesi aktivman osi akoz zot langaz maternel siprime. Aprann reflesi li enn zafer ki aprann dan langaz imin natirel, setadir langaz maternel. LALIT anfaver enn ledikasyon milti-leng baze lor langaz maternel.


 Rada Kistnasamy


LALIT