Galleries more

Videos more

Dictionary more

MLF: Right to Live with your Spouse – Importance of Speaking Out Against Predators (in Kreol)

30.04.2019

LALIT finn resevwar enn Kominike depi Muvman Liberasyon Fam kot sa lasosyasyon pran pozisyon lor 2 tem byin diferan ki dan laktyalite e ki konsern lalit fam: Immigration Act ek interdiksyon Patrick Hofman, enn kote, ek kondanasyon pu pedofili enn predater sexyel, Michel de Ravel, lot kote. Nu pe pibliye Kominike MLF an antye.


 Kominike MLF


Muvman Liberasyon Fam pe pran pozisyon lor de size ki finn, depi lontan, konsern tu fam. Zot 2 size byin diferan ki dan laktyalite anmemtan, asterla-mem, gras-a lefet ki zot konsern ka 2 zom ki ase ot dan sosyete. Pwin politik dan sak ka, li aplike pu tu lezot dimunn dan Moris, mem si suvan dimunn enn klas sosyal pli ba pa gayn osi latansyon depi lasosyete.


 Premye, ena linportans drwa pu enn fam (ubyin enn zom) res ansam ek so mari (ubyin fam); dezyem, ena linportans sutyin depi sosyete kan fam gayn kuraz denons predater sexyel. Anmemtan tulde size (Immigration Act ek denonsyasyon agresyon sexyel) zot size lor lekel nu dan MLF finn amenn lalit depi 1976, kan nu ti kree nu lasosyasyon, vini-mem.


 Drwa Marye Libreman e Res avek u Mari/Fam


Kan Pravind Jugnauth finn sibir represyon depi Guvernman Ramgoolam otur sirtu ka MITD, u ti-a-krwar ki li ti pu realiz ki ditor politik sa finn alalong fer Navin Ramgoolam. U ti-a-krwar ki Pravind Jugnauth pu aprann par sa ki li bizin deziste depi swiv mem kalite politik represif, vanzer, petites- despri. Pravind Jugnauth ti mem bizin purswiv Leta pu arestasyon “arbitraire et injuste” otur zafer MITD, kot so Guvernman ti gayn tu kalite tit depi dimunn opuvwar.


 Me, non, rezim Jugnauth li pe vinn pli represif ankor. Pu tu problem, Pravind Jugnauth ena enn sel repons: represyon.


 E asterla, Pravind Jugnauth finn vinn enn kran pli pir: li finn degaze, amenn enn lalwa dan Parlman pu amand Immigration Act dan 72-ertan avek enn sertifika irzans 16 Avril, avek bi spesifik pu dekret Komandan Patrick Hofman enn “prohibited immigrant” pu ki, kan sa pilot Air Mauritius ki ena nasyonalite Belz marye ar so partner Morisyin, Isabelle L’Olive, ar lekel li finn viv depi 12 an, li napa gayn rezidans dan Moris. Ki kalite prosedir sa? Apel sa enn “ad hominem law” ki kont lazistis natirel parski li viz enn sel dimunn. Pravind Jugnauth finn dir li pe amenn lalwa sanse pu adres problem “increasing cross-border movement of persons and its associated risks” and “the issue of fake marriages involving locals and foreigners.” Dapre Reza Uteem, depite MMM, lor Radio Top FM yer, kan ti sulev sa dan Parlman, Pravind Jugnauth ti dir li akoz danze “terorism” ki li pe amenn sa lalwa la. “We have just seen what has happened in Christchurch, the Mosque shootings” (Hansard), Jugnauth finn dir. Kan depite Alan Ganoo ti sulev ka Patrick Hofman, Deputy Speaker finn met li out-of-order:The Deputy Speaker: Hon. Ganoo, can you take your seat please? We are not debating on the case of that pilot.” (Hansard, 2019). Tusala pu dir, Guvernman Jugnauth ena movez fwa. Le Defi, 30 Avril, sit li pe dir dan enn reynion Komite Santral MSM Sun Trust 20 Avril, “Deza enn case mo pran aksyon [kont] enn indezirab, case enkor pe  roule, li enkor la li, li pe kass pake. Dayer linn deza zour mwa. Enn kouyon etranze vinn dan pei et dir sa PM la fou …” Enn semenn plitar, Jugnauth dekret Patrick Hofman enn “prohibited immigrant” dapre sa-mem lalwa la.


 Dan enn premye tan Guvernman ti mem formelman obzekte a maryaz sivil ant Patrick Hofman ek so partner, lor baz ki, “As a non-citizen of Mauritius, you are trying to marry a citizen of Mauritius for the sole purpose to automatically acquire the status of residence.” (Depite Ganoo dan Hansard). Dan enn dezyem tan, le 26 Avril, Guvernman Jugnauth dir M. Hofman kapav marye me selman apre ki Jugnauth fini pas lalwa, fini dekret Patrick Hofman enn “imigran interdi”. Rezon biro lapolis dir Premye Minis inn done, li dub: enn kote li lefet ki Patrick Hofman, petet antan ki Prezidan so sindika pilot, finn rant enn aksyon sindikal konserte ki finn fer problem pu Air Mauritius, konpayni prive dan lekel Guvernman ena aksyon. Sa premye rezon la pa sifi parski trwa pilot an-tu ti sispann pu mem deli, e 2 finn dimann exkiz alor finn re-integre. Alor, sel deli Patrick Hofman se li pa finn dimann Jugnauth exkiz. Dezyem rezon Jugnauth finn done li inkrwayab me vre: kumkwa Patrick Hofman finn fer remark dezoblizan anver Pravind Jugnauth li-mem, inklir dir ki li finn azir fuka, “mad”. Sa dezyem rezon la, ki dayer li ti fini done dan so reynion MSM dapre Le Defi, li totalman bankal.  


 Alor, zordi 40 an apre ki MLF ek lezot organizasyon finn amenn enn ka divan Komite Internasyonal Drwa Sivil ek Politik pu dir pa kapav met dimunn deor kan zot marye ar kikenn u pei, e nu finn gayn laviktwar, ala enn Guvernman residiv. Antuka, dan MLF, nu denons rezim Jugnauth.


 Nu osi exprim nu solidarite avek M. Hofman ek Mm. L’Olive. Mm. L’Olive antan ki sitwayin Moris ena drwa sivil pu marye dimunn so swa, e res dan so pei. Ala seki muvman fam revandike.


 Lakur truv Predater Kupab lor 21 sarz Pedofili


MLF anmemtan exprim nu solidarite avek tu fam ki finn vinn delavan pandan enn long prose o-kriminel pu temwayne kont enn predater sexyel, Michel de Ravel de l’Argentière. Kuraz sa bann fam la finn permet ki sosyete kondann predater la, e ki sosyete rekonet sufrans so bann viktim. Ena parmi viktim ki ti mwins ki 12 an alepok ki zot sufer sa agresyon sexyel – seki pli zenn ti ena zis 4 an. Apre 7 an dan Lakur, Mazistra finn truv sa misye la kupab lor 21 sarz.  


 Kuraz bann fam ki finn temwayne, e finn amenn sa kondanasyon la, li exanpler. Zot pu’nn donn kuraz lezot fam vinn delavan. Sa li enn imans kontribisyon. Laont la li pa pu viktim la. Laont la li pu predater la. Sosyete fini kumans sanze avek lefet ki finn ena sa ka la, e lefet ki finn ena kondanasyon. Enn fam ki finn sirviv sa kalver la, Marine, finn temwayne uvertman ek fyerman. Li ena rezon pu et fyer. Li enn eroinn dan lalit fam.


 Mazistra finn desid pu pa donn M. de Ravel enn santans prizon. Li finn donn li trwa kosyon pu sa 21 ofans la. Mazistra finn sit kuma so rezon pu pa donn li prizon ferm enn seri zafer, inklir so maladi grav, kanser servo, ki so dokter finn temwayne. Buku dan lapres finn met lanfaz lor “santans la pa ase for”. E, DPP finn fer apel kont santans la.


 Dan MLF, nu truv pli gran linportans enn ka kuma sann la la, se lefet ki tu sa madam la finn ena kuraz amenn ka la an-piblik. Dezyem pli inportan, se Lakur finn truv predater la kupab. Tusala vedir ki anfet sosyete pe kondann zom predater. Nu pa truve ki prizon enn fason fer vanzans. Ni dan sa ka la, ni dan okenn ka.


 Nu realize ki, dan tu kalite lezot ka e suvan kot seki kupab li pa sorti ot-sosyete, mazistra ek ziz donn prizon pu deli buku, buku mwin grav ki sa. Anfet, par milye zenom ferme sak lane pu mwins ki sa. Sak lane, ena plis ki 4,000 dimunn ki ferme dan prizon apre ki finn truv zot kupab. Ena lexanp extrem: Enn misye ki so patron dwa li pu travay dan karo kotomili ki li fini fer, li ti gayn 3 mwa prizon ferm kan li finn pran valer so travay an kotomili. Enn lot ka notwar kot enn misye gayn 6 mwa pu kokin leksi kot Komiser Lapolis.


 Me, seki pli inportan pu sosyete, se ki, dan ka agresyon sexyel, ena enn ka an-bon-e-di form. E, kot ena prev sifizan, ena enn zizman “kupab”.


 Dan ka de Ravel, finn ena enn ka. Li finn truve kupab lor 21 sarz. Sa, li enn progre inportan. E pu sa arive, nu bizin apresye sa gran kontribisyon tu sa temwin la. Dan lalit fam kont predater sexyel, nu felisit tu sa temwin kuraze dan sa ka la. Zot kuraz, zot lafors, pu anfet permet lezot fam vinn delavan dan lavenir. E li permet tu dimunn dan sosyete aprann kimanyer bizin vizilan pu protez zanfan ek fam kont predater.


 Lezot mazistra ek bann ziz bizin kumans donn mwins prizon, sirtu dan bann ka ki pa inplik vyolans.


 30 Avril 2019.