Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT kritik Guvernman pu so politik targeting

18.08.2004


Avek inplemantasyon politik kriyel MSM-MMM ki viz pu detrir DRWA a pansyon vyeyes, finalman zordi tu editoryalis pe truv enn-de bann pli gran trazedi targeting. Dimunn byen mizer byen suvan pa reysi travers birokrasi pu gayn servis la. Kan li pa enn drwa, premye dimunn ki sufer se seki pli mizer. Sa li parski u bizin ase debruyar pu vinn pruve divan lotorite ki u MERIT sa pansyon la. Kot u ale dan Por Lwi se dernye tan, u truv vye dimunn inn perdi sime, pe dimande "Akot biro pansyon?"

Seki trist se bann editoryalist ek dimunn de drwat zot kan-mem sa spekt la, zot res anfaver targeting, akoz zot pa ule aksepte ki guvernman ena mil fason pu relapes sa larzan la depi dimunn ki tus plis ki 17,000 rupi par mwa, apar dan lake pansyon limem.

Par exanp, li ti pu telman fasil pu Guvernman pran larzan ar sa bann pansyoner ki tus 17,000 rupi ubyen plis par mwa, par ogmant innkom tax tu dimunn ki tus sa som la ubyen plis (mem seki pa pansyoner) par enn pursantaz.


Kan Pravin Jugnauth ti vinn promet ki li pe target zis bann seki tus plis ki 17,000 rupi par mwa pu napa donn zot pansyon, tandi ki li pa pe afekte DRWA PANSYON TU DIMUNN, li pe kareman kuyonn dimunn.

Bann premye dimunn ki sufer kan ena enn politik targeting, se dimunn byen vye. Seki pli sufer se enn vye dimunn ki res tusel ki pa ariv kone bizin ranpli form, vye dimunn ki dan lopital, ubyen ki finn al res kot inn lot fami lwen. Ena dimunn ki pa kapav lir-ekrir ki sufer buku. Ena ki andikape e pa lib pu al sers form kan li pa resevwar pu li par lapost. Fakter byen suvan pa konn vye dimunn ki byen mizer, akoz zot pa resevwar let. Alor, let pu dimunn byen vye pa pu mem livre.