Galleries more

Videos more

Dictionary more

Latest LALIT Magazine Number 136 out! (in Kreol)

01.03.2019

Merkredi sa semenn la, LALIT finn tir so Revi Nimero 136. Nu pe pibliye so Tab Konteni pu donn viziter nu websayt enn lide bann lartik interesan ki ena ladan. Revi kut Rs20 pu aste kopi lor papye. Kontakte enn manb si u anvi aste, ubyin u kapav pran enn abonnman pu resevwar par lapos.


KONTENI


Nimero 136


Mars 2019 - Avril 2019


Lakur UN dir Gran Bretayn bizin Kit Diego ek Chagos, Ale


EDITORYAL: Bann Ekonomist Donn Rezon LALIT


Zizman Privy Council dan Ka MedPoint


Parti LALIT dan lane pre-elektoral, 2019


20 an depi Sulevman Lamas Dimunn Apre Lamor Kaya


Expo ki Selebre Lavi Kaya


Tab Rond lor Text Kaya


Dosye Kriz Ekonomik


Ler inn Vini pu Pans Moris San Kann, San Disik


            Kriz dan Zonn Frans Textil


            Turism an Kriz


            Ler pu Chalennj Sistem Ekonomik


            MCB Truv Lanpler Kriz


10 Demand lor Later ek Lamer


Jabaljas ek Bulbak


Guvernman Lepep: Kabine Minis Sanze 9 Fwa


Lakaz Lamyant: LALIT Revandik Kominike Ofisyel


“Pivo” -- Enn Zuti Politik pu LALIT


Ki nu ule dir par “Pivo”


Depi Muvman Lakaz ziska Komite Konzwin ziska “Pivo”


Rapor Addison lor Lamyant, Kote?


Diferans ant LALIT ek lezot Parti


Lalit an Aksyon


Invitasyon pu Manb ek Sinpatizan pu 12 Mars: Lozman dan Lane Elektoral


LALIT pe dir depi lontan: Bizin Dekriminaliz Itilizasyon Gandya


OMS pe Konsider Rekomann Reklasifye CBD (Kanabis)


Kondisyon pu Kosyon: Siyne dan Stasyon Tulezur


Appadoo, Komiser Prizon pe fer prizon vinn Lanfer


Lanseynman dan Dilo


Eski Minis Konpran ki sa Vedir “Medyom Lanseynman”


12 Fason Rekonet platform Dedrwat Zordizur


Fim “Roma”


Sayt LALIT: Rikord pu Hits


Esklav Morisyin Lider Rebelyon dan Sid Afrik 1808


Info Info Info


Dosye Internasyonal:


            Kapitalism pe kontiyn Zwenn Tase


            Listwar Limanite


            Lepok Aktyel: Ladrwat Nasyonalist Monte


            Sulevman, Rebelyon, Mitinnri . Revolisyon


            Internasyonalism ek LALIT so Lyin Internasyonal


Chagos: Lapres Internasyonal Swiv Zizman Diego


Chagos: LALIT amenn batay permanan 1979 - 2019