Galleries more

Videos more

Dictionary more

“Pivot work”: A new political tool for LALIT; analysis by Rajni Lallah (in Kreol)

11.02.2019

“Pivo” - Enn nuvo Zuti politik pu LALIT


 Depi Oktob 2018, nu pe devlop enn nuvo konsept, metod ek pratik ki nu finn batiz “reynion pivo”. Posibilite sa travay “pivo” finn ne dan sa mobilizasyon ver 2 manifestasyon an Ziyet ek Oktob 2018 pu dir guvernman ranplas lakaz lamyant dan enn 50-enn site kot nu finn organiz reinyon “Komite Konzwin LALIT-Abitan lakaz lamyant” pandan 2018. E li finn kumans pran form apre dezyem manifestasyon la.


Problem lakaz lamyant form parti problem lozman


Sa 2 manifestasyon la, li maximem mobilizasyon posib dan sa 50-enn sayt la. Avek sa mobilizasyon-la, Guvernman finn bizin rekonet lakaz lamyant li enn problem lasante piblik nasyonal. Li finn oblize vinn anonse ki li pu kas lakaz lamyant, e asiste dimunn pu ranplas zot lakaz. Me, li osi vre ki li klerman pa kapav vinn enn priyorite pu Guvernman ranplas lakaz dimunn dan sa lepok neo-liberal kot finn aboli tigit lozman sosyal existan: Anfet 25 an desela, guvernman Jugnauth-Bérenger finn demantel Central Housing Authority (CHA) ki ti mont lakaz site pu dimunn ki pa ti ena. Li finn ranplas li par NHDC, enn konpayni ki rule lor baz profi enn kote e seki finn vinn National Empowerment Fund (NEF) pu dimunn ki lor Rezis sosyal (Social Register of Mauritius).  Ni enn, ni lot pa anmezir furni lozman pu sa gran proporsyon klas travayer ki travay san sekirite anplwa, san peslip, san rant regilye tule mwa. Problem lozman, asontur, li form parti enn politik zeneral Guvernman apre Guvernman pu permet kapitalist fer seki li anvi dan pei – sa vedir kit dimunn san ni travay ni lozman – e mem al bayant later Moris (later tablisman) ar milyarder depi deor dan proze vila.


Se kont sa politik neoliberal pu lozman, e politik liberal tukur, ki tu sa 50-enn Komite LALIT-abitan lakaz lamyant finn tape.


Pu fer plis progre pu ranplas lakaz lamyant, pena lot sime apart enn chalennj politik zeneral kont kapitalis neo-liberal anmemtan.


Alor, nu finn propoz enn pivo depi Komite Konzwin LALIT-Abitan Lakaz Lamyant ver 2 travay diferan: 


1) Enn kote, etan nu finn reysi fors Guvernman rekonet ki ena enn problem, e li finn:


- Dir sakenn al kot biro CAB pu met enn konplint kot CSU.


- Kumans enn serve sak lakaz lamyant, apartir 2 let ki manifestan ti remet a Guvernman.


- Kumans kas lakaz, anlev pano lamyant, kot dimunn pare pu re-ranze limem.


- Kumans kas lakaz, mont lakaz NEF (an beton) pu dimunn ki kalifye.


- Kumans apel tu dimunn pu enn chek lasante.


Nu pe deklar enn sertin progre finn fer, e asterla sak fami ki res dan lakaz lamyant pe swiv sa sistem ki Guvernman finn uver. Natirelman, enn-de pli gran problem ki dimunn pe bizin fer fas, li problem “zeritye forse” ki finn amenn enn sityasyon explozif pa zis dan lakaz site ki finn vann ar enn gran-dimunn, ki fini mor, me tu lozman dimunn dan klas travayer, e mem lozman dimunn ki konsider zot-mem klas mwayenn.


2) Lot kote, nu pe invit sa de-trwa dimunn dan sak site ki dakor ar LALIT, pu vinn dan enn reynion kartye ki LALIT pe fer – swa enn brans existan dan sertin landrwa, swa enn anbriyon enn fitir striktir parti. Kumsa dan sak landrwa pu ena de-trwa dimunn ki pu petet fer progre lor konpran kimanyer li kapav arive ki enn Guvernman kapav inn kit dimunn dan lakaz danzere – lakaz lamyant, par exanp – e li pa finn azir ziska nu fer 2 manifestasyon, e la osi, li pu lant pu li regle problem la. Sa bann reynion la pu diskit politik ek lekonomi anzeneral, depwindevi LALIT, e pu get lozman ek problem kuma progre lor dosye lakaz lamyant kuma enn kanpayn LALIT, akote nu kanpayn lor Diego, lor langaz maternel. E sa kanpayn la, li fer parti nu kanpayn pu tu dimunn, inklir dimunn dan sa 50-enn site, gayn drwa kontrol totalite sa gran siperfisi later agrikol Moris – setadir servi li pu kree anplwa tu kalite, pu prodwir pu exportasyon osi byin ki pu konsomasyon lokal, setadir deviz, e osi pu lozman pu tu dimunn. 


Alor, tu sa 50-enn Komite Konzwin LALIT-Abitan Landrwa pe deza fer enn pivo ver sa 2 zafer la. E natirelman ena enn lyin ant 1) ek 2).


Ki nu le dir par “pivo”?


Alor kan nu pe koz “pivo”, nu pe gete kimanyer pivot depi form organizasyon “Komite Konzwin LALIT-abitan” lor size lamyant, fer li sanze pu sak-enn okip dosye ki Guvernman finalman finn e pe uver pu sak fami, e anmemtan rant dan enn form organizasyon ki ena kapasite pu amenn sa chalennj politik zeneral ki lakoz lozman danzere pu klas travayer.


Li ule dir nu pe kontiyne konstrir parti LALIT, me avek enn lapor extra-ordiner. E seki etonan, se dan sak landrwa, ena deza 2-3 dimunn ki sutenir LALIT, ki elekter LALIT, ki defann politik LALIT. E asterla, zot pe rant dan enn striktir. Alor nu pe servi kontak politik ki nu finn gayne atraver Komite Konzwin, batir lor la pu kontiyn konstrir LALIT:  anterm nu analiz, nu program ek nu striktir. E nu explik tu dimunn dan Komite Konzwin ki nu pe fer. Zot invite uvertman divan tu dimunn. E nu dir, zot lib pu pa ladan – nu pu gard zot okuran lor zafer ki konsern Lakaz Lamyant. (Kuma ki progre ar sey gayn Rapor Addison, ki Guvernman finn bloke, etc).


Integre nu listwar


Kan nu pe konseptyaliz ki ete sa nuvo travay “pivo”, nu pe anmemtan get nu sistem travay avan dan enn fason kritik, parski sa konsept “pivo” la, li pa kitsoz ki nu ti integre konsyaman dan nu travay avan. Sa pa vedir ki tu travay ki nu ti fer avan “pa ti bon” nonpli. Nu bizin plito analiz lexperyans nu travay avan e batir lor sa lexperyans-la kan nu pe anklans nu travay “pivo”.


Anu get lexanp enn parmi nu travay avan: Muvman Lakaz.


Konsept Muvman Lakaz (1992 – 2017)


Premye ripost apre fermtir CHA


Sa muvman, ki ti gayn so apelasyon Muvman Lakaz an-aksyon la, ti kumanse dan flan montayn otur Port Louis kan guvernman MSM-MMM 1992 ti ferm CHA. CHA ti ena enn listwar 30 an pase, mont lakaz pu klas travayer, lwe li dan enn ti-lokasyon. Ariv 1992, Guvernman anmemtan aret mont lakaz, anmemtan aret donn bay pu dimunn mont lakaz lor later piblik e met santans prizon 5 an pu dimunn ki persiste res lor later piblik kan li finn gayn notis pu ale. Li ti mem met ziska 5 an prizon pu dimunn ki ankuraz dimunn okip later piblik. Alor, dimunn ki ti pe res lor Steyt Lennd ti mobilize ansam avek militan LALIT dan buku, buku landrwa, avek 2 bi: pu anpes guvernman kraz zot lakaz, e pu regilariz zot bay. Nu ti ena grup Muvman Lakaz dan landrwa kuma Terre Rouge, Vallee Pitot, Eid Gah, Larut Militaire, Ste Croix, Pte au Sables, Camp Chapelon, Richelieu, Belle Mare, Plaine Magnien, Souillac, Mahebourg, Anse Jonchee, Curepipe, Rose Hill. Refizye siklonn osi ti organize dan "Muvman Lakaz".


 Ti ena plizyer gran, gran manifestasyon dan lari Port Louis, e lezot aksyon avek buku limazinasyon dan diferan landrwa.


Muvman Lakaz ti met lozman sosyal lor azanda Guvernman.


Muvman Lakaz finn fer li nepli enn laont pu et enn fami skwater.


Muvman Lakaz ti fors Guvernman regilariz buku dimunn ki ti res dan Steytlenn, setadir donn bay.


Anfet Muvman Lakaz ti reysi met lor azanda politik nasyonal lefet ki guvemman pe aboli tigit lozman sosyal ki ti ekziste. Li ti osi reysi met lor azanda alepok kimanyer NHDC telman ser ki dimunn pli mizer pa kapav pey sa lakaz la. Guvernman ti bizin kumans mont lakaz NHDC pu dimunn mizer, lerla pu dimunn "byin mizer", lerla pu dimunn "byin-byin mizer". E alepok, guvemman ti mem bizin aboli depo NHDC.


Lexanp enn-de aksyon pli dinamik Muvman Lakaz


Parmi bann aksyon plis avanse politikman ki Muvman Lakaz finn prodwir, ena:


1. Linite dimunn ki ranz lakaz avek seki pena lakaz


Inifikasyon lisansye Central Housing Authority (CHA) ek lisansye Devlopment Works Corporation (DWC) ansam ar Muvman Lakaz. Sa vedir inifye ansam travayer ki pe ranz lakaz pu klas travayer ansam avek dimunn ki pena lakaz. Sa linite la ti kumans arive kan ti organiz enn manifestasyon organize konzwintman par sindika CHA (CHAEU), sindika DWC (CAWU) ek Muvman Lakaz  lavey Fet Travay 1994. Muvman sindikal an-antye ti sutenir sa manifestasyon la. Se aksyon kuma sa manifestasyon la ki finn permet posibilite inifikasyon muvman sindikal an-antye, enn inifikasyon delege sindikal tu sindika pei dan All Workers Conference apartir 1996 ziska lane 2000.


2. Defye lalwa e donn Leta iltimatem


“Seremoni sekilye” an 1994 dan Plaine Magnien kan Monper Macca, Swami Krishnanath ek militan  Muvman Lakaz  finn defye lalwa, fer “poz premye poto” e met iltimatem pu ki donn bay fami ki pena lakaz. Sa aksyon la ti arive apre ki Leta finn kraz lakaz 4 fami Plaine Magnien, e apre ki lapolis finn aret Mm Ramdin, enn abitan 73an parmi, akoz li pe res ilegal lor Steytlenn apre ki Leta finn kol enn notis lor so lakaz. Sa ti swiv enn seremoni “met pike” dan Souillac, organize par Monper Macca ansam avek Muvman Lakaz kot li ti ansam ar dimunn ki pena lakaz, ki finn vinn lor later piblik akote falez dan Souillac pu zot met pike pu zot lakaz, sinbolikman. Atase Lapres Minister Lozman osi ti prezan e ti asiste sa “seremoni” kot dimunn finn  kareman defye lalwa avek santans 5 an pu dimunn okip later piblik uswa insit dimunn pu okip later piblik.


3. Aksyon bar buldozer


Aksyon pu bar buldozer pandan enn zurne antye lor Steyt Lennd Camp Chapelon an 1998 kan Muvman Lakaz (abitan ek militan LALIT), fam ek zanfan sirtu, ti fer enn sit-inn divan buldozer pandan enn zurne pu anpes zot kraz lakaz. Lelandime, buldozer finn bizin rantre boner gramatin, avan dimunn reysi mobilize. Dimunn ki zot lakaz finn kase finn bizin kas kadna Sant Sosyal. Kumsa zot finn vinn “refizye”. Sa lalit la pu kontinye apre ki enn parti sa bann refizye ki finn aterir dan lonzer siklonn dan Richelieu pu amenn batay pu guvernman mont lakaz.


4. Aksyon defye iltimatem Leta


Kan sa 100-enn fami ki ti viv dan lonzer Richelieu ti gayn enn iltimatem depi Leta pu “degerpir”, zot finn ansam ar Muvman Lakaz, fer rezistans, ziska zot gayn enn kontra kumkwa zot pu gayn enn lakaz dan enn pri zot kapav peye. Sa ti anfet arive.


Remiz an-kestyon Muvman Lakaz


Nu finn servi sa form lorganizasyon, otur “Muvman Lakaz” ziska 2017 dan Richelieu, kot dimunn ti pe organize pu guvemman ranplas lakaz site danzere, setadir san kolonn, ki finn vande ar enn 15-enn fami dan Richelieu.


An zeneral, sa stratezi otur Muvman Lakaz, pandan 25 an, finn ed LALIT pu nu konpran realite deklas dan enn fason profon partu dan pei kot dimunn ki pena lakaz reste. Nu finn aprann buku depi sa lexperyans la. Se sa konesans realite ki li finn ed nu expoz sa realite ki Leta ti pe refiz gete. Se enn lexperyans ki ti ed nu gayn konfyans met dibut “Komite Konzwin LALIT- Abitan Site Lamyant: an 2018. E se sa 2 lexperyans – Muvman Lakaz ek Komite Konzwin LALIT-abitan – ki zordi kapav ed nu dan travay “pivo” ver asir kraze-re-ranz sakenn so lakaz lamyant, e anmemtan amenn enn politik lozman, plis enn politik tukur, ki asire ki dimunn ena travay, lakaz, manze, e asire ki lamas dimunn ena enn kontrol demokratik lor ki anfet fer ar later agrikol Moris. Sa vedir, nu pe chalennj Guvernman. Sa vedir, nu pe chalennj patron tablisman, ki finn met dimunn deor, e pa pe furni ni travay, ni lozman.


Limitasyon


Travay Muvman Lakaz, li ti ena limitasyon osi:


Muvman Lakaz finn amenn enn bon travay politik “defansiv” - savedir sey prezerv lozman sosyal dan kad “Welfer Steyt” dan sistem kapitalist. Me apart enn-de exepsyon, li pa ti vremem met nu dan enn pozisyon kot nu kapav buze ver “lofansiv”, savedir rant dan enn lalit ki al ver chalennj sistem kapitalis pu ranplas li avek enn sistem ki kapav furni lozman tu dimunn ki pena, setadir enn sistem sosyalist.


Manyer nu finn travay dan Muvman Lakaz ti ena enn lot febles. Li pa finn vremem permet dimunn dan problem lozman ki anvi donn kudme dan konstriksyon parti LALIT, donn kudme, nonpli. Pa finn ena enn kurwa pu ki dimunn plis avanse dan Muvman Lakaz zwenn brans LALIT. LALIT antan ki parti pa ti mem prezan formelman dan  Muvman Lakaz.  Li ti plito “anime par militan LALIT”, pu servi formil lagazet ti servi.


Enn fwa flanbe mobilizasyon fini, pena gran soz finn reste anterm ranforsi LALIT. Me, Muvman Lakaz finn kit enn lot leritaz: Buku dimunn, sirtu dan sa bann landrwa la, finn konn lekzistans LALIT; nu finn gard nu kredibilite antan ki parti, e ena enn memwar enn lalit kolektif lor kestyon lozman, mem ziska ler, ki finn reste dan bann sayt Muvman Lakaz. Sa li kitsoz ki nu ankor kapav servi zordi kan nu pe devlop nu travay “pivo”.


Nesans konsept Komite Konzwin


Nu ti osi organize antan ki Muvman Lakaz dan premye faz mobilizasyon pu ranplas lakaz lamyant apartir 2002. Preske tu brans LALIT ti inplike dan sa travay la. Tu apart enn: Brans LALIT Surinam ti fer enn travay diferan. Zot ti met dibut “Komite Konzwin LALIT - Abitan lakaz lamyant Riambel” ek mem zafer pu Bel Ombre ek Riviere des Galets olye anbark dan  "Muvman Lakaz".  Alepok, li pa ti kler pu tu militan parti kifer. Nu pa ti diskit li an-profonder alepok. Me avek rekil, sa brans la ti ena rezon pu organiz li kumsa, e kapav aster, nu bizin konsyaman konpran kifer. Parski li pa ti zis enn diferans dan kimanyer apel sa travay la, li ti enn konsept byin diferan e li finn amenn nu lor enn terin politik byin diferan. Anu gete kimanyer:


Bi politik LALIT


Nu pe, antan ki enn parti politik, se nu viz inifye klas travayer ek lezot grup oprime pu amenn enn revolisyon sosyalist ki ranvers sistem kapitalis e met dibut enn sistem sosyalis demokratik, egal, e kot ena liberte. Nu kone sa pa pu arive par limem. E nu kone, sirtu dan sa lepok dawnntern kot klas travayer byin demobilize e relativman byin feb ki li pa fasil pu amenn sa kalite lalit la.


Program Tranzisyonel


Nu program tranzisyonel, li dekrir tranzisyon depi kot nu ete asterla ek li al ver posibilite revolisyon sosyalist. Li kontenir:


1. Analiz kritik realite deklas zordi;


2. Demand avek so argimantasyon ki inifye klas travayer e grup oprime lor lekel dimunn pare pu mobilize me ki sistem kapitalist pa kapav satisfer. Mem ki li kapav fer enn-de konsesyon anver demand la.


Lexanp demand tranzisyonel


Dan LALIT, nu ena enn demand ki explik konsept “demand tranzisyonel” byin. Nu demand:


“Guvernman bizin aret met sibsid lor kann! Aret met sibsid lor lavant later ek vila delix!” Tu dimunn kapav dakor ek sa zordi. Me, li ule dir ki nu pe poz kestyon ki lamas dimunn kapav deside ki bizin fer ar later. Plant kann? Fer vila delix? E kapav fer sa, mem si zordi li later misye la.


Nu kone ki kontrol par lamas dimunn lor kimanyer itiliz later pei, li pu kapav kree anplwa par milye, mont lakaz pu seki pena, asir sekirite alimanter pu pei, asir deviz pu pei. Me, konsyans politik lamas dimunn, li pa otomatikman truv sa. Enn parti politik, kuma LALIT truv sa. Li rod bann demand ki mobiliz dimunn, kot dimunn la ete, me ki poz kestyon, par exanp, lor propriete prive lor later kolektif.


Alor nu, dan LALIT, nu kritik Guvernman – ale-mem, san-ses – pu so stratezi swiv patron tablisman dan “IRS”, setadir kot tablisman mont lakaz, vann so later kuma imobilye. E nu ena rezon. Zordi, mem ekonomist burzwa pe kumans realize e dir ki enn pei kot pena prodiksyon e ki pe fye lor lavant later, pa viyab.


Sa vedir moman propis zordi pu popilariz nu program kontrol lor later dan klas travayer.


E mem lor kestyon demokrasi burzwa, kan zot koz “reform elektoral” uswa fas-a koripsyon politik, nu ena lokazyon uver pu popilariz e ranforsi nu program pu plis demokrasi elektoral: setadir, kontrol popiler lor depite atraver drwa pu revok zot; mwins puvwar pu lexekitif, plis puvwar pu depite eli.


Nesesite pu ranforsi e konstrir nu parti


Nu parti, li konsyaman gard memwar kolektif lalit klas travayer ki finn derule dan listwar osi byin ki dan leprezan; lalit ki finn derule diferan plas lor bul later e lalit ki pe arive zordi; nu tir leson pu lavenir depi sa bann lexperyans la, e nu gard sa memwar la kantmem nivo konsyans deklas konsyans politik avanse u feb. Alor enn parti kuma LALIT, li transand letan, lespas ek nivo konsyans. Sa met nu an-pozisyon pu ki prosenn fwa ena flanbe dan lalit, li pa zis enn flanbe ki pu al teyn, me akoz nu finn byin konstrir nu parti pu li kapav kordinn lalit onivo nasyonal pu seki kapav-et kumans kuma enn flanbe devlop posibilite buz ver revolisyon sosyalist.


Nu parti, li amenn ansam kad/militan politik revolisyoner avek lavangard klas travayer. E li vinn sa plas kot program pu enn revolisyon sosyalist li fizyone avek lexperyans travayer avanse finn gayne atraver lalit deklas.


Li plas kot pa zis nu devlop nu program tranzisyonel e ankuraz chalennj kont sistem kapitalis ek so leta, me li osi plas kot nu devlop diferan metod pu amenn nu program dan klas travayer. E sa travay la li fer sirtu par bann lider travayer dan sak landrwa, lor sak sayt travay kan zot finn konpran e konvinki par program la. 


Relasyon kler ant LALIT ek abitan


Alor pu return a sa konsept Komite Konzwin LALIT – Abitan Lakaz Lamyant sak sa 50-enn landrwa, li finn ede:


Pu rekonet LALIT antan ki parti, e li anmemtan rekonet ki ena buku abitan ki pa dan LALIT osi, zot abitan sa Site la. Li anpes ki abitan bizin pretann ki zot “LALIT” pu ki zot dan sa muvman lor lozman. Ni militan LALIT nu pena pu pretann nu pa-la antan ki “LALIT”, me selman enn lorganizasyon sosyal. Dan kad enn Komite Konzwin LALIT – Abitan Tel Site, li vinn posib pu nu antan ki LALIT, explik nu program politik e kimanyer, dan sa lexanp la, li liye avek lakaz lamyant. Nu kapav explike klerman kifer LALIT dan Komite Konzwin.


Gen Programatik


E Komite Konzwin, antan ki metod organize, finn permet nu mazinn sa bann reinyon pivo – amizir abitan plis avanse konvinki par difikilte pu fer Guvernman azir lor enn zafer osi sinp ki lozman toxik, zot konpran program LALIT. E sa bann reinyon pivo la potansyelman kapav ede dan konstriksyon nu parti dan enn fason pli profon ki avan. Osi byin ki ede pu popilariz nu program dan klas travayer amezir travayer plis avanse dakor avek li; popilariz li e anmemtan kontribiye pu devlop li. Lepok Muvman Lakaz, ti ena mobilizasyon sirtu dan enn espes “su-proletarya” - dimunn ki pena anplwa stab, uswa pena rant stab, timarsan, dimunn dan rulman, dimunn byin mizer net. Zordi, se zanfan zuvriye, zanfan laburer, zanfan anplwaye, ki finn rezwenn ran dimunn san mwayin pu ena lakaz. Amezir anplwa stab ek permanan disparet, sa proporsyon klas travayer san lakaz la pe kontiyn ogmante.


Expansyon Striktir


Sa kalite reynion LALIT ki nu apel “pivo” la, li osi uver posibilite pu expansyon pa zis dan enn site EDC ubyin ki ena problem lakaz lamyant, me dan rezyon la net ansam ar lezot ki pe koste ar LALIT. Sa prosesis la pe permet kumansman striktir LALIT dan Lenor, kot tultan nu finn ena febles striktirel.


Dan plizyer landrwa, nuvo striktir LALIT, li batir an-opozisyon (pli suvan) avek enn trio leta burzwa:


- ONG finanse par CSR patron; ONG – Legliz u lezot grup kominalo-relizye respektif,


- Lezot parti politik,


- NIU.


Ase suvan, sa 3 lafors la, travay de-konser, enn ar lot.


Nu demand vinn lor azanda politik nasyonal


Deza, finn ena enn travay prekirser dan Lwest an 2016 kan Komite Konzwin rezyonal LALIT Lwes – Abitan Baie du Cap ki ti pe amenn lalit kont destriksyon zot lakaz ek zot landrwa par IRS/vila delix asterla apel Anba laba. Nu ti reysi fer Baie du Cap vinn enn sant pu konteste politik nasyonal destriksyon later agrikol, destriksyon anplwa, destriksyon resurs ki ti kapav servi pu prodiksyon par plank vila delix non-prodiktif partu. Nu ti mem organiz enn konferans lapres nasyonal LALIT kot, pu premye fwa, nu ti rann piblik maping ki nu finn fer ki montre aki pwin later pe detrir par proze imobilye, vila, terin golf, lotel.


Kont-atak politik


Sa lexperyans Baie du Cap finn osi anseyn nu lor bann form kont-atak politik par lezot parti: George Ah-Yan, par exanp, ena enn lot stratezi net. Li vinn dan enn Forum ki Komite Konzwin LALIT ek abitan Baie du Cap ti organize, propoz limem kuma enn “kontrakter” pu enn kanpayn miting (alarezon Rs8,000 enn), e ofer limem kom negosyater pu gayn “konpansasyon”. Li dir: “Ki zot ule? Dir! Mo fer patron la met enn milyon lor latab.” Plitar, Ganoo finn ofer limem kom avoka, e finn gat muvman la. Li finn mem avoy enn lapel telman tar, ki litiz finn leve lor eski ka la finn mete apre dedlaynn u non!


 Nuvo pratik, nuvo metod ki dekul depi sa konseptyalizasyon-la


Alor ena nuvo pratik, nuvo metod ki nu pe deza kumans aprann, e ki nu bizin kontinye devlope, teste, partaze, ki dekul depi filozofi “pivo”. Nu bizin diskit e partaz nu konpreansyon ki ete sa nuvo pratik, ki nuvo metod dan brans, dan rezyonal, dan reinyon pivo, e onivo nasyonal osi, dan tu linstans parti.


E anmemtan, nu bizin rapel ki kanpayn elektoral pe fini kumans large. Kom dabitid, zis kan eleksyon pu al large, lamem kan nu kumans fer progre, nu pe bizin aster pare pu kont-atak politik dan tu kalite form – direk par azan politik burzwa, uswa ena fwa indirek (atraver enn gran tonton, uswa enn vwazin, u notab dan landrwa, ONG, dimunn ki sanse pe donn “bon konsey”, etc.) Nu bizin rod fason pu averti dimunn dan reinyon pivo kuma sa kalite travay la anfet fer par azan parti politik burzwa. E rod diferan fason pu arm nu pu fer fas a kont-atak politik.


 Li enn lepok byin interesan.


 RL