Galleries more

Videos more

Dictionary more

The International Situation in 45 minutes seen by LALIT’s Lindsey Collen (in Kreol)

03.02.2019

Sityasyon Internasyonal depi Pwindevi LALIT an Zanvye 2019


Lepok la instab.


Zordi ena enn instabilite zeo-politik ki finn deklanse sa dernye 2-3 an amizir sistem kapitalis pe al zwenn tase. Sa bakgrawn la – kot kapitalism pe al zwenn tase – li manifeste limem dan plizir sans –


* Sosyete imin, akoz ki organize dan lintere kapital pa dan lintere imin ek lanatir pa pe futi anpes li-mem detrir mama bul later ki sweyn nu tu – pa zis sanzman klima ki enn menas, me ena 7-8 lezot “sey” ki polisyon indistriyel debride (1) pe menas depase, ki asontur menas lexistans limanite;


* Instabilite amizir kapital finansye reyn siprem – etan done li enn form gembling kot larzan fer larzan. Li pe kareman fuy subasman kapitalism, setadir remet ankestyon kimanyer determinn “valer” – valer larzan nepli liye ar valer ni lor, enn kote, ni valer travay-ki-rant-ladan lot kote; tu ekonomist pe prevwar enn kriz lor lorizon divan, pli grav ki zame avan.


* Lalit ant klas pe re-vinn for ankor, e sa li tuzur presyon kreatif pli for kont reyn klas kapitalist.


* Pe ena konfli agrandisan ant diferan leta nasyon. Anmemtan, ena enn kontradiksyon konstan ant lozik globalizasyon ek lozik nasyonalist – tulde separeman e ansam provok lager komersyal, lager tukur, ki azottur amenn tu kalite lezot trazedi otur fenomenn vast kuma migrasyon an-katastrof, kuma leta fware, kuma band zom arme kuma ISIS ek lezot war lords; inperyalism kontiyn kree lakoler dimunn dan pei oprime, osi byin ki zot prop klas oprime.


* Risk lager nikleer ubyin aksidan nikleer pli ot ki zame;sistem kapitalist deplizanpli fye lor lavant zarm pu stimil so lekonomi, enn kote, e kontra pu “rekonstriksyon” apre bombardman, lot kote;


* Nu teknolozi robotik pe anmemtan donn puvwar but feray-ek-plastik “mor” (robo) lor nu, anmemtan fer nu resanble robo (manyer nu reazir a stimilis depi masinnri elektronik, e amizir gran gran korporasyon prive manipil nu atraver data e atraver zot logaritm, e nu risponn kuma enn masinn previzib).


* Sa syek la pu Syek Lager Data. Dan Moris, nu fini truv Konpayni Izraelyin, kuma nu finn truv Huawei gayn kontra pu instal laparey ki permet sa kapitalist uver enn “minn data” lor imin isi.


* Popilasyon imin (enn ase gran mamals) lor bul later pe ogmante dan enn fason ki pa sutenab.


* Migrasyon popilason imans (rezilta sistem kapitalist limem) pe vinn destabiliz sistem la-mem.


* Amizir sosyete avanse, ena tuzur enn ket pu liberasyon, enn ket pu epanwisman ki bat ar sa sistem ki kas nu an-morse – setadir laplipar dimunn pe bizin vann so kuraz, so lertan lor later dan so lavi, an-esanz pu enn buse manze. Li rann dimunn profondeman malere, e parfwa zot revolte.


* Sa tandans pu separ dimunn depi so prop travay vedir ki li anpes kontrol demokratik, ki dimunn tultan rod gayne, lor seki pli inportan: manyer li amenn so letan lor later.


* Nu ti kone 21yem Syek pu Syek Lager Dilo.


Alor, bakgrawn sa papye la li sa instabilite notwar sistem kapitalis ki pe ariv nivo pli ot ki zame.


E , kan nu finn zet enn kudey istorik, nu pu get zeo-politik aktyel, e finalman nu pu get ki kalite sulevman kont sa sistem la pe ena e pu ena, e ki kalite lorganizasyon pe amenn, e pu kapav amenn, sa chalennj kont sistem ki pu bizin ena. Setadir, nu pu get rol nu prop volonte, nu prop kapasite azir kolektivman.


 Listwar – vi an-longer


Tuzur, avan nu get sityasyon aktyel, bizin sitye li dan listwar avan.


 Pli long but Listwar Limanite ki apel Pre-Listwar


Imin finn deza kapav viv bien pandan 90% nu listwar – san ki nu kase an-klas diferan, san enn ta mik-mak pozesyon, san lager organize.


Pandan 200,000 banane (sif minimem), limanite finn existe, finn res partu-partu lor bul later antan ki nomad, dabor dan Lafrik Ostral swivi par enn seri migrasyon ver literalman partu lor planet. Kuma mo dir, nuvo resers paleontolozik montre ki pa ti ena lager. Pa ti ena klas sosyal. Pa ti ena inegalite sosyal. Pa ti ena patriarsi. (2) Si pa ti ena, vedir kapav pa pu ena dan lavenir. Pu manb LALIT, li inportan kan dimunn dir, “Naryin pa pu kapav sanze”, nu ena repons. Anfet, tu finn sanze, pe tultan sanze, e nu ena zis pu get kimanyer azir pu asire kan li re-sanze, li sanze dan lintere tu dimunn.


 Sedanter, Agrikilter, Sirplis, Klas, Lager


Pandan 6,000 dernye lane, finn ena devlopman diferan form lagrikiltir, lelvaz ek prodiksyon pre-kapitalist kot sosyete deklas finn emerze dan plizir plas dan lemond.


 Ver Komers Mondyal, Esklavaz, Kapitalism


Finn ena enn tandans depi, dizon 400 an, kuma zame avan, pu sosyete imin vinn dan “enn sel” sistem, enn kote, e anmemtan, fraktire (kas-kase but-but) plis ki zame avan, lot kote. Li enn sel tandans, avek 2 kalite lefe – inifikasyon ek fraktir. 400 banane desela, komers mondyal komans inifye tu sa diferan sosyete mondyal. Lerla dan dernye 200 an, avek sistem kapitalis ek so kolonizasyon instrinzik, finn ena kasir tu kalite dan sosyete imin (pa an ord kronolozik):


(i) an leta-nasyon avek so frontyer,


(ii) kasir an klas kapitalist ek travayer (aster ek vander kuraz)


(iii)  fraktir ant sosyete imin ek later nuriser – preske partu vinn trespas.


(iv) servi imin an-gro kuma esklav ki prodir, swivi par langazman, e finalman kuma travayer ki vann so kuraz – ki vedir ena enn kasir dan preske sak dimunn ant so prop lekor ek lespri (ki li kase depi li-mem, vande asterla) pandan enn-tyer sak lazurne, ek leres so “nam/kadab” ki sipozeman so “lavi”.


(v) kasir ant pei imperyalist, dan enn premye tan kolonyalist, e pei kolonize.


(vi) kasir ant tu seki vivan, e atasman ar zafer mor – obze, masinnri, portab, robot.


 E sirtu apre “globalizasyon kapitalist” dan dernye 20-30 banane, sa 2 tandans – espes inifikasyon dan enn sel sistem mondyal plis enn seri fraktir – finn anpire. Dan dernye 2 an parla ena aksantyasyon fraktir, anmemtan ki inifikasyon. Sa li resanble mem turnir ki ti kumans arive 100 an desela, e finn repran. Sa premye turnir la, otur sikse “Revolisyon Larisi”kan travayer pran puvwar pu 2-3 an ti aprivwaz kapitalism pandan 100 an. Dan dernye 20-30 an, e sirtu dernye 2-3 an li finn re-revolte.


 Globalizasyon


Globalizasyon – sinbolikman depi moman kan WTO ti met dibut an 1995, me anfet rezilta sa kolaps similtane 3 sistem:


* sistem Sovyet ki finn pandan 70 an finn kal klas kapitalis


* sistem “sosyal demokrasi” dan Lerop ki finn fer mem zafer dan lonbraz revolisyon Larisi an 1917


* sistem espes nasyonalism anti-imperyalist dan Tyer Mond


 pu premye fwa finn vinn mazoriter lor bul later. Me, kapital finansye – labank, stok exchennj, lasirans, komers dan fyucherz –finn pran kontrol. Anfet byin vit apre kolaps sa 3 sistem la,an 1999, USA e byin vit partu  – dan Moris osi – Leta finn permet amalgamasyon 2 sekter labank – labank investiser ek labank ki dimunn servi, e kapital, inklir mem Labank Santral, finn vinn andeor kontrol demokratik. Li lib pu al explwat dimunn kot li ule.


Sa finn, asontur, aksantye inegalite ant dimunn, anterm propriete ki zot posede. Ris pli ris, pov pli pov. Dernye sif sa lane la, top 26 milyarder posed mem kantite ki 50% lepep lemond. Bat sa!


E kan “kapitalist  finansye” mont dadak lor lezot seksyon klas kapitalist, e.g kapitalist dan prodiksyon ek komers, sa, par li-mem, li instab: larzan pe fer atraver larzan-par-lonn, pa par prodiksyon. Dan lepok kot kapital finansye buze partu lor bul later me travayer tuzur restrenn par frontyer, kapital gayn ankor plis lafors vizavi travayer. Li permet inegalite ant ris ek pov (anterm propriete) agrandi ankor.


Leritaz Lager Inperyalist


Lepok aktyel karakterize par seki finn deza arive avek bombardman militer kont rezim Lirak, Lalibi, Lasiri par USA ek OTAN – zot pei avek enn sosyete ki ti byin organize anterm anplwa, lozman, lasante, transpor, ledikasyon avan bombardman – me avek enn rezim diktater Saddam Hussein, Khadhafi, Bashir Al Assad (mem si gran alye USA kuma Larabi Saudit parey avek so Prins asasin) – e asterla, zot tule trwa pei rwine net. Ena lavil an-destriksyon total. Ena enn imans migrasyon an-panik ver Lerop. Sirtu Lalibi ki ti pe donn travay 2.5 milyon dimunn apar so prop popilasyon, alor rezim detrir par bombardman, e li kolaps, tu sa dimunn ki ti pe travay laba, depi Lafrik delwes parmi, vinn imigran lor sa bann bato nu truve pe savire dan Mediterane. Afganistann, li osi, li an rwinn apre lager pli long USA laba. Ena ase buku pei dan Lafrik ki finn desime, e pe kontiyn desime par lager – tultan avek zarm depi pei deor.


Lepok aktyel: Ladrwat Nasyonalist monte


E, depi 2an, avek eleksyon Trump dan USA, Modi dan Lind, Duterte dan Filipinn, Orban (depi 2010) dan Laongri, e asterla Bolsanaro dan Brezil, ena enn nuvo fenomenn kuma nu finn mansyone, ki anmemtan ki globalizasyon kontiyne, finn re-lev so latet, al dan lot direksyon: nasyonalism, neo-fasism, anti-rasyonalite.


Alor USA li tuzur tuzis pli for (kote ekonomik). Li tuzur dominan net (kote militer). Me li enn pwisans an deklin. Kote ekonomik li pe bese, bese, bese – sel zafer ki pe tini li se li kapav inprim dolar otan ki li ule, purvi tu komers mondyal kontiyn fer an-dolar, tu rezerv partu garde an dolar US.


Enn nasyonalist dextrem drwat kuma Trump ena so bi zeo-politik:


* Li pe rod afebli Lerop (so konpetiter tradisyonel) vizavi USA.


* Li pe rod afebli Kanada ek Lamexik (so 2 vwazin dan blok rezyonal) vizavi USA.


* Li pe rod afebli e inpoz andikap sever lor Lasinn (so nuvo rival). Pu sa, li pe anbrigad tu lezot pei ki li kapav dan sa demars la.


* Li pe rod fini rezim Maduro (pu kal sa tandans sosyalizant dan so “aryer kur” Lamerik Latinn).


* Li pe aktiv so prezans militer inpe partu dan Lafrik


* Li pe rod fini tu lespwar pu enn 2-state solution pu Palestinn, donn kudme proze Gran Izrael dan tu teritwar Palestinn, apar petet enn Gaza anserkle e domine.


* Li pe rod fini rezim Liran.


* Li pe rod retir li dan Afganistann pu sulaz so depans militer laba.


* Li pe rod amorti ubyin met-fin so lager surnwa ar Nor Kore (sa kapav separ Nor Kore depi Lasinn)


 


Lemond an-gran-liyn zordi:


Li tultan vo-lapenn get bann pei ki ekonomikman ek militerman pli for, kimanyer zot alye e kimanyer zot an-konfli, e ki bann ki pe monte, ki bann ki pe desann. (3)


Nu pu get sa gran awtlayn map lemond desine an-gro (u kapav mazinn li dan u latet): 


Nu diviz bul later, pu nu konpran zeo-politik enn tigit, an blok rezyonal ki an-formasyon, e anmemtan tom an-rwinn.


Lamerik


USA (+Kanada ek Lamexik) = enn blok, ki ena Lamerik Santral ek Sid anba li, sirtu Brezil. Alinteryer blok la, an-konfli akoz nasyonalism, e.g. US, Brezil. Me, US lor enn deklin ekonomik a lonterm, relativ a Les. Flaspoynt: Pwin ki menas konflagrasyon: Venezuela, kot Trump pe menas intervenir, e kapav kontrol so petrol. E kot ena enn mobilizasyon pei pu sutenir 2 diferan “kan” dan Venezuela.


Lazi-Pasifik


Lasinn + Lind + Zapon + prosennman Indonezi ek Vyetnam + Ostrali = enn blok. Flaspoynt: Kore, Afganistann. Suvan sa bann pei la a-kuto tire.


Lerop


Lerop = enn blok. Li dan mem blok militer ki USA – OTAN. Me, li an-gran kriz. Depi so expansyon pu inklir Lerop de Les, li finn destabilize. Li pa pe tini tro byin fas-a nasyonalism dextrem drwat ki moter Brexit. Remark instabilite kot UK-USA-Nuvel Zeland-Lostrali- Kanada – i.e. bann Anglofonn ansam dan enn lalyans servis sekre militer ansam apel Five Eyes (Abrevye FVEY), ki dan diferan blok rezyonal.


Larisi – Latirki - Liran


Larisi + Latirki + Liran = enn blok potansyel. Flaspoynt: Ikrenn, Liran. Remarke ki li instab ki Latirki li manb OTAN, me li potansyelman dan enn lot blok.


Lafrik ek Mwayenn Oryan


Lafrik ek Mwayenn Oryan = enn espes blok, ki lezot pei truv kuma “pri deger”. Tu gran pwisans pe rod kontrol so resurs. USA finn rantre militerman asterla, e Lasinn pe furni infrastriktir an-esanz pu matyer brit. Flaspoynt: Fwaye konfli arme existan: 1. Chad (plis Nigeria, Niger, Mali): Boko Haram. 2. Kongo ek Repiblik Sant Afrik. Lezot rezyon paret ena sans petet stabilize, kote zeo-politik: Sudan-Sid Sudan; Etiopi mem Somali (kot Al-Shabab ek ISIS tuzur prezan; kot USA fer atak dronn ek avyon); Izrael-US-Larabi Saudit menas Lasiri, Liran, Yemen, Somali.


    [Pu detay lor USA so atak par dronn ek avyon: Get sa sayt zurnalist investigasyon:   


    https://www.thebureauinvestigates.com]


Kote Mwayenn Oryan, li enn flaspoynt an-zeneral. Plan Trump pu inifye Izrael ek Larabi Saudit ar li pu infliz enn defet lor Liran, enn kote, ek Palestinn, lot kote, finn zwenn tase dan enn premye tan, kan finn expoz asasina zurnalist Jamal Khashoggi par Guvernman Larabi Saudit. Anmemtan, Larabi Saudit so tantativ pu kal Qatar finn fware.


Alor, sak blok, li ena sa 2 tandans la, e sak lalyans, li osi, li kontenir sa 2 tandans kontraditwar la: pu sey inifye dan kad globalizasyon kapitalist ki pas par blok rezyonal, e anmemtan pu inevitableman fini dan konfli grav, suvan anpire par nasyonalism. Kapitalism sa dernye 2-3 an karakterize par exaserbasyon sa 2 tandans kontradiktwar, me inevitab, tulde, dan kapitalism.


E asterla, andeor bul later, ena enn nuvo konpetisyon pu zarm, mem zarm nikleer, dan lespas ant planet, e depi lezot planet.


Naratif politik aktyel:


Kan Trump finn eli Prezidan Leta Zini Lamerik, sa li enn lefe sa sanzman ver plis nasyonalism la e li osi akseler sa sanzman la. Kapitalism globalize finn kumans sibir, e pe kontiyne sibir, chalennj pli markan ziska ler, pa depi lagos, pa depi klas travayer, me depi lextrem ladrwat. Sa lextrem drwat li reprezante par tu kalite kuran politik ek parti politik nasyonalist, patriotik, sipremasist blan/Gran Nasyon etc, fasist, kolonyal, inperyalist, tu otur enn lider for. E tusala pe arive dan enn lepok kot Leta Zini, mem si li reyne siprem net kote-militer, leres so reyn ini-poler kuma sel gran pei ki dominn tu lezot pei lor planet, apre ki URSS inn tonbe Desam 1991, finn an-mem-tan ranforsi, an-mem-tan afebli. Li drol. Me, li vre.


Les mwa explike: Trump, enn politisyin extrem drwat, kan li vinn Prezidan USA, akoz li truv Lamerik pe imilye (we are laughing stock of the world, li dir), li viz ant-ot afebli so 2 konpetiter mazer: Lerop, Lasinn. Li reysi afebli Lerop atraver donn enn kud-pus pu ki dan UK, dan referenndum mazorite swazir Brexit. Steve Bannon, ki enn lafors okilt deryer Trump, anmemtan ede pu ki ranforsi lextrem drwat dan sak pei dan Lerop (Marine Lepen, Fron Nasyonal dan Gran Bretayn, ladrwat Litali, Laoland, Lalmayn) – e sa, a son tur, sa osi afebli Lerop akoz zot anti-Lerop dan zot nasyonalism. anmemtan, nerport ki “plan” pu Ero vinn lor pyed-egalite ar Dolar tultan mor-ne.


USA anmemtan, akoz li menase par lamonte spektakiler Lasinn, deklar lager komersyal kont Lasinn avek bi (ek lefe) pu afebli li, e li sey tir Kore Dinor kuma enn alye ase inkondisyonel Lasinn par rant kamarad ar Kim Jon-Un. Purlemoman so atak li kont Huawei.


USA, akoz so minmiz lor Lamerik Latinn finn afebli, pe menas enn nuvo intervansyon militer an-gran plan dan Venezuela.


E anmemtan, lekonomi USA, mem si so militer res pli for, mem si Trump reysi dop lekonomi akur-term, kan-mem, li lor lapant desann alongterm. 


Alor, klas kapitalist dan USA, parey kuma dan tu pei, alor, pe rod profit globalizasyon e osi profit nasyonalism. Sa lepok la, pe alimant kuran politik pli a-drwat. Enn ti lalist:


- Extrem drwat opuvwar: USA (Trump), Filipinn (Duterte), Brezil (Jair Bolsanaro), Laongri (Victor Orban).


- Larme opuvwar: Lezip, Thailand, Myanmar. 


- Rezim otoriter opuvwar: Latirki, Larisi (Putin), Lasinn, Singapor


- Lextrem drwat ase for: Lalmayn, Laswed, Laoland, Vox an Espayn, Lega an Itali.


Sulevman, Rebelyon, Mitinnri ... Revolisyon?


Kuma nu ti dir dan premye seksyon, ena tu kalite instabilite ineran dan sistem kapitalist aktyel. Anplis, dimunn fer sulevman, rebelyon, mitinnri, revolisyon.


Apre dernye vole kut sulevman dan Printan Arab 2010-11, ki ti otur modord sinp propaze lor Facebook, “desann dan lari” san get pli divan, buku gin ki ti fer, finn kareman ranverse. Me finn ena nuvo devlopman:


- Palestinyin dan Gaza – sak Vandredi depi 30 Mars 2018: Lamars Retur dan nu Later. Desann dan lari otur enn demand kler: Nu’le return lor nu later. Eski li reprezant kumansman lafin stratezi 2-state? Kumansman konfrontasyon direk ek Leta Izrael, fer li vinn demokratik?


- Zile Zonn: Sak Samdi depi 12 semenn: nuvo form sulevman, san lider – kumanse dan lakanpayn dan Lafrans. Demand kumans kont tax lor karbiran, vinn kont Prezidan Macron, e kont inegalite dan sosyete. Kaye revandikasyon. Macron anserkle, fye lor tu sa 35,000 (repet: 35,000) lemer dan Lafrans.


- Zile Zonn dan Lareynion. (6)


- Laongri: Sulevman kont lalwa esklavaz, ki donn patron 3 an (pa enn an kuma avan) pu pey saler pu overtaym, ki kapav exzize ziska 400 ertan, anplas 250 par an avan. Dan sertin ka, pa pey to overtaym. Enn sulevman klas travayer.


- Sudan – kumans mi Desam (lor ogmantasyon pri dipin, 3 fwa plis akoz tir sibsid) dan landrwa andan kuma Atbara, ziska asterla sulevman Khartoum.


- Sid Afrik: Klas travayer tultan pe buze, fer lagrev, e 2019 pu larantre etidyan, ena lagrev menase.


- Dan USA, lagrev finn re-kumans monte apre represyon Reagan, zis an 2018. (7) Lagrev profeser planifye apartir Zanvye 2019. Fam fer lamars politik, kont Trump, lans muvmanMeToo. Zanfan fer sulevman kont politik lor kestyonfizi – tuy zanfan lekol regilyerman.


- Zimbabwe: manifestasyon aktyel kont ogmantasyon pri fuel Prezidan Mnagagwa.


- Letyopi: Nuvo lider dan mem parti opuvwar, Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front – amneste tu prizonye politik, aret lager ar Eritre, nominasyon fam lor baz parite.


- Lasinn: dan enn an ant 1 Zan 2018 ek 20 Zan 2019, ti ena 1,772 lagrev spontane. (China Labour Bulletin – interactive map).


- Lind: Pli gran lagrev dan listwar limanite. 8 ek 9 Zanvye 200 milyon travayer an-grev. (Green Left Weekly 16 Zan 2019)


 


Internasyonalism, Lyin internasyonal


Li pa pu posib pu ena sosyalism dan enn sel pei. Alor, dan LALIT, li nu stratezi pu inser nu dan, e pu pran nu responsabilite pu devlop, enn muvman internasyonalist. Li difisil, me li esansyel. Ala, manyer nu pe fer li.


Lyin:


1. Nu ena esanz piblikasyon ar lorganizasyon politik dan Lafrans, USA, UK, Lostrali, Lind, Sid Afrik, Namibi.


2. Nu esanz mesaz ant lorganizasyon politik. E sa parfwa amenn lartik par LALIT dan magazinn an Zapon, par exanp, e dan nu Revi LALIT ena lartik ki ekrir ek linformasyon depi zot.


3. Nu fer aksyon internasyonalist, kan li neseser – Palestinn, Oscar Riviera dan Puerto Rico, dan lepase, anti-apartheid, anti-lager, ant-ot.


4. Nu al dan konferans politik internasyonal – kuma Lutte Ouvriere (Rada ek Sadna), anti-lager (Alain Oxford 2018), Lindsey al koz lor kestyon later dan Sid Afrik. Nu finn al dan tu kalite konferans – DSP so International Solidarity Conference, zafer SWP an Angleter, Wosa dan Sid Afrik, La4 isi laba, bann POID dan Lind, No Bases pandan plizir lane.


5.  Resevwar viziter politik – tultan. Suvan ena sesyon ar nu manb, par exanp, depi Sid Afrik, lor Zile Zonn Lareynion.


6. Kan nu fer kanpayn (kuma Chagos), nu devlop tu kalite sutyin internasyonal. E nu azir par kontakte depite dan Parlman/Lasanble eli deor, e par inform lapres internasyonal lor laverite.


7. Nu inklir internasyonalism dan nu kanpayn lokal. Enn fwa nu ti fer kanpayn kont fe Minis Cuttaree kan li ti Minis Komers Internasyonal – pu kritik li kot li depite (no 19), lor lefet ki li pe rod privatiz servis sosyal dan WTO.


8. Nu finn deza ena enn Rezo Losean Indyin.


9. Dan nu Revi LALIT, nu finn kumans enn editoral internasyonal.


10. Nu websayt, li ena ase buku an Angle, dan kad nu ket pu internasyonalism.


Responsab rezyon


Sak Rezyonal pu get sityasyon internasyonal apartir enn nuvo lang:


Rezyonal Cpe-Sid pu swiv evennman mondayl depi pwindevi Lafrik – avek zot reprezantan Komite Santral.


Bann Brans Les pu swiv depi pwindevi Sid-Es Azi


Lwes pu swiv Leres Lest/Pasifik


Rose-Hill pu swiv depi pwindevi Kontinan Lamerik


Lenor pu swiv Mwayin Oryan


Port Louis pu swiv depi pwindevi Lerop


 


Komisyon


Nu pe relans nu komisyon internasyonal an Mars. Li viz pu vinn pli pro-aktiv.


Ala, lemond dan 5 paz.


 


LC 30 Zan 2019


 


NOTS


(1) www.lalitmauritius.org/Pr/documents.html?p=2


(2) Humanity: The World Before Religion, War & Inequality (2016) par Barry Brown. Mo pankor lir, me enn rivyu dan Counterpunch dekrir li kuma enn liv popiler par sa Kanadyin la, lor sa size la.


(3) Pli gran lekonomi par pei, 2018 (Financial Advisory, 16 Zan 2019)


1. US (ex-setler-koloni, vinn inepryalist)


2. Lasinn (ex-koloni UK-US concession cities, ex-lopikasyon par Zapon - ziska 1949)


3. Zapon


4. Lalmayn


5. UK


6. Lafrans


7. Lind (veritab ex-koloni, indepandan 1947)


8. Itali


9. Brezil (veritab ex-koloni, indepandan depi 1822, re-kolonize dan enn sans par USA)


10. Kanada (ex-setler-koloni)


Me, dan 30 an, Lasinn ek Lind pu nimero 1 ek 2. (PwC prediksyon resan.) Indonezi, LARISI, Lamexik pu travers Lalmayn, UK, Lafrans, Litali. Pei montan: LATIRKI, Vyetnam.


Militer pli pwisan (remark diferans depi pli pwisan anterm lekonomi)


1 USA


2 Larisi


3 Lasinn


4Lind.


5 U K.


6 Lafrans.


7 Kore di Sid


8 Lalmayn.


9 Latirki


10 Zapon


11 Israel


(4) Somali: Bombardman US an 2018 depi dronn, avyon ek lezot: 36. Tuy ant 239 ek 253 dimunn.


(5) https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2195/letter-from-richard-greeman-on-yellow-vests-in-historic-perspective/


(6) https://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2194/revolt-in-french-colony-of-reunion-yellow-vests-and-beyond/)