Galleries more

Videos more

Dictionary more

Latest LALIT Magazine Number 135 out! (in Kreol)

12.12.2018

Sa semenn la, LALIT finn tir so Revi Nimero 135. Nu finn eplod li dan seksyon DOCUMENTS. E isi ena so Tab Konteni pu donn enn lide bann lartik interesan ladan. Zot finn ekrir par enn dizenn diferan manb LALIT pu sa nimero la. Li kut Rs20 pu aste kopi lor papye. Kontakte enn manb si to anvi aste, ubyin tir enn abonnman.


Editoryal: Ver Mobilizasyon otur enn Program sosyalist


Finansman Parti Politik: Non a Kontrol Leta


Reform Elektoral revinn lor latab


 Demand kle LALIT 


LALIT an Aksyon  


ICTA Amande pu Lepir


Manipilasyon par Reklam Piblisite


ICTA Amendments in original English


Nuvo Problem Grav Poze par Rezo Sosyal


Info Info


Kestyon Later


Tuzur tase ar Lindistri Kann dan Leral? Konfli ti-planter v/s tablisman 


Kanpayn LALIT pu Guvernman Ranplas Lakaz Lamyant


Jabaljas ek Bulbak


Parlman: Stennding-Orders an Kreol 


MLF: Victor Glover bizin demisyone!   


Radiation & Nuclear Security Act: Diego Garcia plann deryer Nuvo Lalwa  


Aksyon LALIT lor Trete Pelindaba  


Analiz LALIT lor Kominalism 


Kot Langaz Kreol ete zordi?


Fim Sayat Nova, enn Fim extra-ordiner


Ma Loute, enn Fim Komedi, me inpe Deranzan


Gaynan Pri Tradiksyon Literer LPT


Enn-de Pei kot Kestyon Later li lor Azanda


Konferans lor Polisyon ki pe deklans Sanzman Klima


Nuvo Dezord Mondyal ki Trump pe rod Orkestre dan Mwayenn Oryan ek Golf


Dan USA: Trump an Difikilte


Revolt Lareynon depi JY dan Lareynon


Trazedi Kup Imans Pye Lagar Dinor


Kapital Finansye – stad pli pre ar lafin sistem kapitalist


Electoral Reform & Communalism: Desperate Men v/s Hope born of Reason


Inexplikab Ranvwa Eleksyon Vilaz


New Book: Voices from the Attic