Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Open Symposium: Anne-Marie Joly on All Workers Conference and Decolonization (in Kreol)

22.08.2018

All Workers’ Conference 1996-2000


Seki sa Fron Komin Klas Travayer inn Aporte e so limitasyon


Enn Lalit Defansiv kont enn form Kolonyalism reprezante par FMI-Labank Mondyal


 Nu kapav dir enn kalite “fron komin lorganizasyon klas travayer” ase ordiner ti pran nesans an 1996. Li ti ena enn nom enpe etranz: “All Workers’ Conference”. Mo papye li lor sa fron komin la, e lor so lalit kont sa nuvo form kolonizasyon ki FMI-Labank Mondyal reprezante.


 Sa lepok la, ti ena enn gran lofansiv Fon Moneter Internasyonal ek Labank Mondyal pu inpoz neo-liberalism dan Moris kuma kondisyon Program Azisteman Striktirel an-esanz pu lonn pu balans peyman (FMI) e lonn pu proze kapital (Labank Mondyal). Sa puvwar diktatoryel (omwin potansyelman diktatoryel) depi sa 2 institisyon baze dan Washington, e kontrole par US-EU, li enn nuvo form kolonizasyon.


 Manb LALIT ti pran linisyativ pu konvink Ledikasyon pu Travayer, enn lasosyasyon ki fer ledikasyon adilt e promosyon langaz maternel, pu apel enn tel fron. Alor, LPT ti plitar pran desizyon pu apel totalite lidership federasyon sindika Moris-Rodrig dan enn Konferans, apel All Workers’ Conference. Li ti sipoze enn sel Konferans. Kumsa li gayn sa nom bizar : nom pu  premye konferans finn reste pu fron komin la, mem apre sa premye Konferans la.


 Anfet antu ti ena:16 konferans ant 1996 ek lane 2000, kan li al eklate pu de-bon. (Lerla, bann sindika finn kontiyne dan zot dispersyon ek mank linite abityel.)


 Ki lorganizasyon ki ti form parti All Workers’ Conference?


*   Ledikasyon pu Travayer


*   Mauritius Labour Congress ki ti inklir tu sindika MLC plis Federation des Syndicats des Corps Constituées, Free Democratic unions Federation ek Mauritius Labour Federation.


*   National Trade union Confederation, ki ti inklir Federation of Civil Service unions, General Workers Federation, Confederation Mauriciennes des Travailleurs, ek Organisation de l’Unité des Artisans.


*   Inter-Syndicale ki ti inklir State Employees Federation, Federation of Progressive unions, Federation des Travailleurs Unis.


Anplis sa bann manb AWC, ti osi ena lorganizasyon ki ti invite pu partisipe lor enn baz regilye :


Muvman Liberasyon Fam, L’ACIM.


 Ti ena osi enpe lorganizasyon ki ti suvan invite kuma partisipan, me ki pa ti manb, par exanp, Muvman Liberasyon Fam ek L’Acim (Lasosyasyon Konsomater).


 Etonan, me kan li forme an Avril 1996, li finn fer linite sindikal vinn enn realite – pa ziska labaz manb sindika net, me onivo lidership federasyon, lidership sindika individyel, e seki zame pa ti arive avan dan listwar Moris, onivo delege. Alor linite ti pa zis dirizan otur enn latab, me ti ariv osi alabaz ki delege, setadir 1,000 delege par la.


 Nesans All Worders’ Conference ti reprezant enn nuvo lesuf istorik pu muvman sindikal ek klas travayer an zeneral, dan enn moman kot ti ena enn atak vreman atros kont bann aki klas travayer ti’nn fer pandan bann lane 1970, sirtu dan muvman lagrev zeneral Ut ’79 ek mobilizasyon lamas travayer Septam 1980. Sa atak atros la ti viz pu instal neo-liberalism, e sa ti inplik privatizasyon, introdiksyon travay preker, sipresyon travay dan servis sivil, e introdir peyman an-esanz pu seki ti “drwa sosyal” avan. Alor, an-som All Workers Conference ti reprezant enn refi klas travayer pu permet Leta Moris respekte so langazman vizavi Labank Mondyal ek FMI. All Workers ti fer sa lor baz enn lozik inplakab: “Guvernman pa ti dimann nu si nu dakor ek tu sa kondisyon la.”


 All Workers ti fonksyone a 3 nivo:


 (1) Bann gran konferans delege All Workers Conference (ziska 500 a 1,200 delege) depi tu sa lorganizasyon mamb (sindika ek LPT).


 (2) National Organising Committee ki ti enn komite lidership ki ti apel bann konferans, e ki ti pran pozisyon ant 2 konferans baze lor platform komin ek lor rezolisyon ki gran konferans finn pran: ti ena enn-de reprezantan sak federasyon ek enn-de LPT dan NOC.


(3) Komisyon lor tem spesifik: Komisyon Privatizasyon, Komisyon lor Pansyon, Komisyon Fam, Komisyon lor Tax, Komisyon Lindistri Sikriyer, Komisyon Transpor. Delege tu sindika (ek LPT) ki ti anvi prezan ti kapav prezan dan Komisyon. Tu lide ki finn sorti depi diferan komisyon All Workers ti servi pu prodir bann White Paper, setadir bann liv 40-paz par la. Ondire, All Workers ti vinn enn espes Parlman Paralel – dan enn lepok kot Kabine Minis pa ti prodir White Paper, All Workers ti prepar so White Paper.


 All Workers ti repoz lor volonte initer ek konbativite delege a-labaz, delege depi lor sayt. Li finn pran form enn muvman travayer pu reflet pwin-devi klas travayer lor bann size inportan kote ekonomik o-nivo nasyonal, sosyal, mem politik, e mem onivo internasyonal. All Workers ti pran form enn lopozisyon koeran kont “panse inik”, setadir kont politik iltra-liberal ki FMI-Labank Mondyal ek politisyin opuvwar Moris ti pe rod inpoze, ki li dan Moris ubyin dan lemond. All Workers Conference finn azir kuma enn muvman rezistans pu defann drwa aki ki klas travayer finn gayne dan dernye demi syek.


 Form lorganizasyon ti interesan: kan muvman sindikal inifye kumsa, li ule dir ki travayer ki furni enn servis sosyal (kuma CWA), zot reprezante par sindika travayer sa sekter la. Sa li normal. Me, All Workers ti diferan dan sans ki ti ena enn blok travayer tu lezot sekter dan All Workers ki ti ariv reprezant itilizater sa bann servis la. Alor, enn lalyans byin sofistike ti etablir.


 Ver lafin premye All Workers Conference ki ti lor size IMF/WB/WTO, kot pre 1,200 delege ti prezan dan Gran Horl Octave Wiehe Liniversite Moris, enn delege lev lame, propoz enn mosyon pu ladireksyon All Workers organiz ankor konferans zur apre ki Minis Finans lir so Bidze  i.e. zur x + 1. Ti ena aklamasyon zeneral. Alor, lame dirizan ti atase. Kumsa gayn 2yem Konferans. E sa finn kontiyne.


 Ala ki manyer All Workers ti fini par azir kuma fer-delans klas travayer kont bidze Bheenick a lepok, e al dabor ver enn 2yem Konferans, e finalman al ziska finn ariv 16 Konferans!.


 Tem diferan konferans donn enn lide preokipasyon klas travayer, e atak kont klas travayer.


- Privatizayon


- Welfare State


- Fermtir Mulin


- Sistem Tax


- Esklavaz


- Globalizasyon


- Transpor


- Drwa ekonomik ek sosial


- Drwa Imin.


 Mo pu pran zis enn sel evennman All Workers pu donn enn deskripsyon enn prosesis tipik: 3yem All Workers Conference, ki ti lor privatizasyon. Mo finn swazir pu elabor lor sannla la parski tem privatizasyon dilo finn refer sirfas sa lane la 2018 (avan Bidze) alor enn nuvo proze avek enn nuvo apelasyon ‘Affermage’ avek enn nuvo partner stratezik ki ti deside depi lane dernyer, aparaman swit-a rekomandasyon (tuzur) Labank Mondyal. Me, tu travayer pe veye, alor purlemoman Guvernman pe gard silans, zwe mor. Me, bizin vizilan.


 Dernye tantativ pu privatiz CWA ti arive bien lwin 1996-1999, su rezim PTr – PMSD, kot ti fini idantifye konpayni Lyonnaise des Eaux pu pran kontrol CWA. Me ti ena enn muvman lopozisyon kont sa proze-la, sirtu dan All Workers, e sa finn abuti apre defet PT-PMSD dan eleksyon 2000. MSM-MMM ti met dan zot program ki zot pa pu privatiz dilo.


 Zordi an 2018 plizyer organizasyon sindikal ek ACIM finn zwenn pu konstitye enn nuvo platform Anti-privatizasyon. Apre 50 an Lindepandans, Guvernman anplas li pe re-rod pran kontrol nasyonal depi dan lame kapitalist lor plis sekter, li pe rod fer dilo vinn su sekter prive, mem si zame li pa ti su kontrol sekter prive lepok kolonyal. Dan All Workers alepok ti deza pe organiz enn muvman pu opoz sa premye tantativ privatizasyon la.


 Les mo partaz ar zot kuma sa ti derule le 21 Novam 1996 dan Sant GTU dan Quatre Bornes, zur 3yem Konferans la.


 Ki manyer ti partisipe? Konferans-la ti uver a tu dirizan tu sindika, plis tu reprezantan ziska nivo osi alabaz ki delege, parey kuma premye All Workers Conference. Sak sindika ti bizin sumet lalis so reprezantan a federasyon omwin 2 semenn avan Konferans. Kumsa zot ti kapav fini fer laranzman pu plas. Tu sindika sekter piblik ek sertin dan sekter prive ki ti ena sistem taymof  (time-off), alor ti prepar let pu taymof, ubyen rilis, alor ti bizin kontakte zot federasyon a-tan. Sa zafer ki li fye lor taymof, li ti reprezant enn febles All Workers, sa ti enn so limitasyon. Li ti depann lor taymof ki patron, swa guvernman (kot li patron) done.


 Ti ena enn program provizwar ki ti kumans forme dan NOC e ki dusman dusman inn vinn final. Zur Konferans ti ena lanrezistreman delege, lerla seremoni uvertir setadir diskur preske tu dirizan, e lerla Rapor Komisyon All Workers lor Privatizasyon. Apre sa ti ena 15 Workshop ki ti diskit Rapor la, e prepar amandman lor Draft White Paper ki ti konstitye par Rapor la. Sak partisipan fer so prop laranzman pu dezene. Lerla ti ena sesyon plenyer kot ti diskit amandman, e adopte White Paper avek amandman. Li ti termine avek Rezolisyon ek konklizyon par Cher.


 Konferans lor Privatizasyon ti reprezant pli gro travay pu akil proze privatizasyon, e finn donn delege lemwayin pu kombat Guvernman, lapres ek sekter prive depi 1996 ziska fer zot ramas zot proze an 1999.  Privatizasyon ti enn size ki ti pe tus servis piblik ek dibyin piblik. Tu travayer dan tu sekter ti afekte antan ki konsomater dilo. Alor, sa ti enn size inportan pu klas travayer ek osi pu nuvo zenerasyon.


 All Workers ti reprezant enn inifikasyon travayer sekter piblik, paraetatik, sekter prive ansam ar inpe lasosyasyon demokratik osi. Me, preparasyon sa 3yem Konferans ki ti kle. Li ti permet enn travay kolektif depi avan Konferans limem. Komisyon lor Privatizasyon ti met dibut. Li ti fer travay plizyer mwa avek ‘input’ depi buku sindika pu prodwir sa White Paper anform draf. Lerla ti sirkil 6,000 kopi sa white paper-la parmi travayer. Sa ti enn veritab tur defors ki ti reysi fer lor sa size-la. Sa ti enn moman kot Guvernman pa ti pe kapav prodwir so prop White Paper kuma li ti donn parol.


 Parmi so bann rezolisyon, sa 3yem konferans lor Privatizasyon ti osi dekret enn zurne protestasyon nasyonal kont privatizasyon otur selebrasyon Lindepandans. Sa zurne la ti fer le 10 Mars 1997 e ti  pran form enn 4yem Konferans All Workers swivi par enn Gran Manifestasyon dan lari dan Por-Lwi.


 Apar konferans, ki lezot travay?


 - Komisyon ti finn prodwir: White Paper kuma lor Tax, Pansyon.


- Priz pozisyon lor bidze guvernman.


- Let adrese a delege to the 85th sessionof the International Labour Org.


- Kontak Internasyonal. All Workers ti ena invite kuma Eric Toussaint, Christian de Brie (Redakter Le Monde Diplomatique), Michel Chossudovsky


- 6yem All Workers ti met dibut enn Komisyon Fam ki ason tur finn apel enn All Workers’ Women’s Conference. Ladan ti ena partisipasyon 800 delege fam, 10 workshop pu gete kimanyer opoz demantelman welfer steyt, setadir leta providans, depwin devi fam travayer.


- 6yem Konferans All Workers ti ena Reprezantan Rezyonal Food & AlliedWorkers union South Africa ek Reprezantan National Health Education prezan.


- Kominike depres adrese kont Mr.Michael Sarris reprezantan Rezyonal World Bank ki ti dan Moris 19 Zin 1997.


- Enn seri manifestasyon


- 8yem Konferans All Workers pran desizyon pu tir enn Premye edisyon enn Zurnal All Workers pu le 1 Fevriye zur abolisyon Esklavaz 1998, ti ena mosyon pu All Workers reklam tan dantenn MBC tele ek Radio e pu reflesi posibilite lans enn radio lib.


 All Workers ti reprezant enn lafors, enn linite, enn lespwar ki ti permet muvman sindikal inifye pu anpes FMI/BM vinn exers kontrol, inpoz so azanda neoliberal lor klas travayer. All Workers’ inn  reysi anpes, ubyin omwin retard, buku privatizasyon: dilo, elektrisite, lasante, ledikasyon, pansyon. Li ti reprezant enn prolongasyon istorik sa gran sulevman klas travayer an Ut 79 ek Septam 1980.


 Me pu chalennj sistem kapitalis, fode All Workers ti kapav ena kuraz buz ver labaz, setadir mobiliz travayer lor sayt travay, travayer dan landrwa. Sa vedir pa zis delege, me pli alabaz. Ti ena pu devlop enn sutyin aktif lamas travayer pu sa platform anti-kapitalist la vreman devlope. Donk ti pe bizin rant dan enn nuvo faz muvman sindikal pu devlop enn nuvo stratezi. Osi vit ki kumans fer reynion ar lamas artizan dan lindistri sikriyer – setadir travayer alabaz, pa zis delege – ki arive? Dirizan sindikal finn al lor enn atak direk kont LPT, akoz ena manb LALIT parmi, e kumsa ki All Workers eklate. Sa ti an lan 2000.


 Leson kapav tire lor gin ki All Workers Conference inn kontribiye pu fer pu klas travayer, ansam ar tu sa delege la. Spesifikman, dan Moris tuzur ena ledikasyon gratis, pansyon iniversel, manze sibvansyone, lasante gratis iniversel. Pena okenn lot pei Lafrik, Lazi ubyin Lamerik Latinn (apar Kiba) ki finn gard sa.


 Leson lor limitasyon sa form organizasyon-la:


(a) All Workers’ Conference ti pran enn form inikman defansiv – tandi ki bizin enn program ofansiv, me sa li enn program politik, ki zis enn lorganizasyon politik, kuma enn parti, kapav ena.


(b) Li pa ti donn puvwar travayer alabaz pu pran desizyon, pu pran kontrol. Li ti selman donn enn rol delege (e sa rol la, dirizan ti limit li).


 Sa sinpozyom LALIT zordi donn nu enn lokazyon gayn sa ti apersi lor sa but listwar sindikal la otur All Workers, e petet zet enn baz pu plis resers pu kumans konpran li avek klarte. E sa donn lapis pu akseler dekolonizasyon atraver enn program ki bizin pli politik. All Workers inn permet nu bare kont sertin nuvo form kolonizasyon (ubyin omwin retard li), me explwatasyon kapitalist, limem, All Workers pa ti reysi vreman atak li.


 Kriz politik pe aksantye dan enn tel vites ki zis enn parti politik kuma LALIT ek enn klas travayer organize alabaz, ki pran so prop destin dan so lame, ki pu gayn vre sanzman. Anfet, zordi bann Komite Konzwin Lalit ek Abitan ek bann Komite Lalit ek Peser pe donn nuvo pist – sann fwa la avek enn form lorganizason pli avanse.


Anne-Marie Joly


LALIT