Galleries more

Videos more

Dictionary more

Extension of Call for Translation of Classic Short Stories into Kreol “or-konkur” (in Kreol)

11.07.2018

LALIT ena plezir pibliye enn Kominike ki LPT inn avoy lapres lor so extansyon dedlayn pu Tradiksyon enn short-stori klasik. Li fantastik, dan LALIT nu panse, ki LPT finn resevwar 120 lantre depi 72 diferan ekrivin. Ala LPT so kominike:


 Ledikasyon pu Travayer


GRAN KONKUR


Tradir Shortstori Klasik an Kreol Morisyin


 LPT finn resevwar 120 lantre depi 72 tradikter. Sa vedir ena enn zoli levantay zistwar klasik fini tradir pu Konkur. Konkur fini ferme asterla. Ziri pe delibere.


 Me, nu ena plezir anonse ki LPT finn deside, swit a plizir reket, pu donn 6 semenn ankor (me, san ofer pri) ziska MARDI 31 UT 2018 pu dimunn  avoy tradiksyon an Kreol shortstori klasik “or-konkur” (setadir, andeor konkur).


 Ki bizin fer? Servi regleman Konkur kuma enn gid (me, san atann pri). U gard kopirayt tuzur, me LPT gayn drwa pibliye zistwar la kuma li ena pu lantre Konkur.


 Avoy sekreter LPT, Main Rd, GRNW, P. Louis, ubyin avoy lptmail@intnet.mu


http://www.lalitmauritius.org/en/newsarticle/2113/rules-for-lpt-prize-for-translation-of-classic-short