Galleries more

Videos more

Dictionary more

Program Out To-day on coming LALIT Symposium on Decolonization (in Kreol)

09.07.2018

LALIT fek anons so Program final pu Sinpozyom 2-Zur ki pu fer lor Dekolonizasyon lafin dimwa. Anfet ena tu kalite size inportan ki dimunn pe propoze. Depi lamizik ziska ledikasyon, depi MBC ziska represyon.


 Pu anrezistre pu vini, u bizin enn invitasyon. Si u anvi vini, kontakte nu lor 208 5551 ubyin par email lor lalitmail@intnet.mu pu invitasyon. Plas limite.


 Sinpozyom 2-Zur lor tem :


Dekolonizasyon: 50 an Apre Lindepandans:


- Progre, Propozisyon pu Akseler Dekolonizasyon”


 Samdi 28 Ziyet


Dimans 29 Ziyet, 2018


Horl Mama Bul Later, Batiman LPT, Grand Rivyer Nord Wes, Port Louis.


 TAYMTEBIL


SAMDI 28 ZIYET


9:30 am   Dite, kafe, anrezistreman.


 Panel I


Gramatin: Prezide: Rada Kistnasamy


10:00 am


Diskur: Rajni Lallah: Devlopman analiz deklas kuma enn parti dekolonizasyon


Diskur: Sanjay Jagatsingh: Freymwurk pu Analiz Dekolonizasyon


Diskur: Kavinien Karupudayyan: Wadire enn Lelefan dan Lasam, Tu Dimunn fer zar pa Remarke: Sipresyon Langaz Maternel


10:45 am


Deba lor sa 3 kozri la


Panel II


11:15 am


Diskur: Nirmal Betchoo: Lagrev Etidyan 1975 Res Enn Sinbol


Diskur: Alain Ah-Vee: Kreol ekrit ek Dekolonizasyon


Diskur: Soufia Bham: Kreol Morisien, e Dekolonizasyon Nu-Mem


12:00 am


Deba lor sa 3 kozri la


12:30 – 1:30 pm       B R E K   - Sakenn amenn so manze. Pu ena dite, kafe, zi.


 


Apremidi: Prezide: Alain Ah-Vee


Panel III


1:30 pm


Diskur: Ram Seegobin: Muvman Lagrev Ut 1979: Demokrasi dan Muvman Sindikal


Diskur: Gordon Barnes: Dan lonbraz d’Epinay: Lalit deklas Moris avan e apre Dekolonizasyon


Diskur: Sadna Jumnoodoo: Dekolonizasyon e Relizyon Kolonyal: e.g. Lasapel dan Lopital.


2:15 


Deba lor sa 3 kozri la.


Panel IV


3:15 pm


Diskur: Teri Bonne: Ledikasyo: Tuzur Kolonize?


Diskur: Lindsey Collen: Kestyon Later, Dekolonizasyon, Rekolonizasyon Moris


Diskur: Farhad Khoyratty: Moris enn Laplaz: Prosesis Dekoloniz Reprezantasyon ek Oto-Reprezantasyon dan Bann Lil Moris.


Diskur: Kisna Kistnasamy: Linportans lalit anti-inperyalist dan dekolonizasyon


4:15 pm


 Deba lor sa 4 kozri la


5:00 pm


Fermtir pu Premye Zurne lor 2


 DIMANS 29 ZIYET


9:30 am   Dite.


Gramatin: Prezide: Anne-Marie Joly


 Panel V


10:00 am


Diskur: Elsa Wiehe: Dekolonizasyon kuma Liberte Aprann


Diskur: Rajni Lallah ek Jason Lily: Lamizik ek dekolonizasyon


Diskur: Rada Kistnasamy: Lozman: Listwar Lozman dan Moris.


10:45   Deba lor sa 3 kozri la.


Panel VI


11:15   Diskur: Danielle Turner: Pledwari pu enn Sistem Ledikasyon Dekolonize


Diskur: Jean-Luc Caliste: Langaz Kreol dan Parlman


Diskur: Kisna Kistnasamy: MBC, ki degre Dekolonizasyon ?


12:00   Deba lor sa 3 kozri la.


12:30 - 1:30 pm   B R E K - Sakenn amenn so manze. Pu ena dite, kafe, zi.


 Lapremidi: Prezide: Rajni Lallah


Panel VII


1:30 am


Diskur: Anne-Marie Joly: All Workers’ Conference: Enn stratezi pirman defansiv.


Diskur: Leo Couacaud : Evolisyon term “Kreol”,diferan sinifikasyon Moris.


Diskur: Lindsey Collen lor Represyon vyolan si Opoz kolonizasyon: Lexanp LPT inn gayne


2:15


Deba lor sa 4 kozri la.


2:45     Diskur Klotir Simpozyum pu antye


3:00     Sinpozyom.