Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Message to CTSP for its 10th Anniversary (in Kreol)

27.06.2018

Nu ena plezir pibliye enn extre nu let a CTSP alokazyon zot 10yem laniverser.


Bonzur tu kamarad CTSP, atraver zot Prezidan ek Sekreter,


Alokazyon zot laniverser 10 an, anplis swet zot enn Bonn Aniverser, nu ti pu kontan sezi lokazyon partaz enn apresyasyon pu travay ki CTSP inn fer ansam ar LALIT, e nu espere ki sa pu kapav kit enn tras dan listwar:


 KART ID: Nu ti fer enn travay konzwin koeran lor kestyon ID Kard biometrik, finn kontribiye pu fer detrir databeys biometrik, e tusa travay la finn prepar nu pu, par exanp, fer fas sa proze 4,000 kamera sirveyans dan Bidze Pravind Jugnauth. Zot manb ek nu manb finn kumans, ansam konpran size la sifizaman, pu nu, sakenn kapav konvink lezot dimunn andeor nu lorganizasyon.


PALESTINN: Travay ki nu finn fer lor Palestinn, e pu expoz danze Leta Israel, sa osi li byin inportan. Li montre danze sa lyin ki zordi finn forme: Trump-Netanyahu-Prins Salman. Li finn osi permet transand tu interpretasyon relizye problem kolonizasyon par Israel, enn interpretasyon ki pa zis fos me danzere.


DIEGO: Komite Diego finn kontribiye dan sa tigit letan li finn existe – apre Konferans Internasyonal LALIT 2010 ziska ler, pu gard size la vivan – e pu met ase presyon pu fors Guvernman finalman al Nasyon Zini. E sa lane la, 3 Septam, ka ICJ pu atir latansyon mondyal lor size sa baz osi danzere, sa kolonizasyon kontinye, e sa derasinnman Chagosyin. Nu ti osi atir latansyon lor danze ONG ek sindika pran kas ar lambasad USA kan nu pe sibir kolonizasyon militer.


LAMYANT: Nu finn partaz, lor enn long but letan, enn lintere dan lalit pu eliminn lamyant depi lozman, batiman, lekipman. Semenn prosenn (le 6 Ziyet) nu ena manifestasyon Port Louis. Nu invit zot. Li sirtu lor kestyon demoli-rekonstrir lakaz lamyant – e pu ena dimunn prezan depi enn 30-40 site parmi sa 59 kot ena lamyant – me sa lalit la, li liye ar lefet ki Guvernman met sibsid lor Vila milyarder, kan li pe tarde pu asir lozman pu dimunn dan lakaz asbestos.


REVI  LALIT: Atraver nu Revi LALIT regilye, kot enn 10-enn distribiye dan CTSP, nu partaz lide an-komin. E nu sezi lokazyon dimann zot distribiye plis Revi parmi manb si zot interese, e nu invit manb sumet lartik lor zot sekter, ubyin zot kartye. Atraver Revi, nu devlop enn konpreansyon an-komin lor kifer nu truv tel ubyin tel lalit enn priorite. Akoz li an Kreol, tu dimunn kapav aspir ekrir enn lartik ladan.


KESTYON KONTROL LOR LATER AGRIKOL: Nu ti parmi bann mener (LALIT ek CTSP) pu kree Sart Sekirite Alimanter, ki finn plitar vinn “Kanpayn LALIT lor Kestyon Kontrol lor Tu Later agrikol Moris”. Sa osi, li sel manyer pu fer fas problem kreasyon anplwa, problem mank deviz (sanki vann paspor, vann nasyonalite, vann later agrikol, vann vila – tu pu de-bon), problem sekirite alimanter, kontrol lor resurs dilo, e osi lozman.


 Salitasyon,


Lindsey Collen


lor nom LALIT


27 Zin 2018