Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Communiqué on Threats against LGBT March and State Abdication (in Kreol)

06.06.2018

Menas kont Lamars LGBT, Abdikasyon Leta


Depi plis ki 10-an, sak lane an mwa Zin, ena enn lamars Gay Pride dan Moris. Collectif Arc-en-Ciel, enn lasosyasyon ki lite kont omofobi e anfaver plis drwa pu kominote Ge, ki pran sarz organiz lamars anyel la. Depi nesans sa lasosyasyon la, LALIT finn sutenir so demand anfaver drwa LGBT (Lesbyenn, Ge, Bisexyel, Transexyel) e nu finn formelman deleg manb pu prezan dan plizir lamars Gay Pride tutolong sa lepok la.


An 2018, tu preparasyon ti fer pu sa lamars anyel Samdi 2 Zin, kumanse kot Caudan.


Premye problem, Arc-en-Ciel resevwar menas kont lamars LGBT par e-mel e lor rezo sosyal. Komiser Lapolis, anplas asir sekirite otur lamars la, li obzekte kont lamars. Apre negosyasyon e priz pozisyon Minis Lazistis, Komiser Lapolis retir obzeksyon. Me, li pa asir sekirite lamars.


Alor, ki nu truve? Avek pretex ki ena enn slogan anti-Islam lor rezo sosyal (ki aparaman sorti enn pankart dan enn manifestasyon Lond), e swit-a enn kanpayn lafis – kot finn plakard Port Louis ar slogan omofob byin insiltan – e swit-a plis ki 100 mesaz ek e-mel menasan kont organizater lamars Gay Pride, enn gran latrupman zom finn fer laful pu bar prosesyon Gay Pride fizikman. Zot pankart byin agresif: LGBT malprop! LGBT condanné par tous religion, ek LGBT attire malediction bondieu. Ti ena enn moman kot manifestan ti kumans fer lapriyer dan enn fason anfantin pu sey evit enn ka su Public Gathering Act.


Lapolis, anfindkont, kuma nu finn dir, li pa finn asir sekirite lamars Gay Pride. Seki fer ki sa kont-manifestasyon lor Place d’Armes, ki pa finn inform lapolis zot lintansyon fer enn lamars, li, li finn al delavan avek enn lamars ilegal e menasan. Seki finn swiv tu prosedir ki Public Gathering Act exzize, an-okirans Collectif Arc-en-Ciel, so lamars finn oblize anile. Li inkrwayab, me vre.


Kan Leta sumet divan konportman fasizant kumsa, li byin trakasan. Dan L’Express 6 Zin 2018, ena enn foto ki montre enn dirizan sa latrupman sekter la ki finn port logo ISIS lor so bando. Sa azut enn pwa anplis lor tu sa menas vyolans la.


E PMSD e MMM finn sutenir lamars Gay Pride osi byin ki Mahesh Gobin antan ki Minis Lazistis. Me zot politik milti-kominal, finn trayir zot; zot prop depite ankuraze par sa politik pu plis sutenir kont-manifestasyon sekter la. Enn seri depite Port Louis finn plito solider ar kont-manifestasyon anti-Gay Pride. PMSD finn sey dir so Depite Salim Abbas-Mamode pa ti anfet dan manifestasyon, e kumkwa li ti, par azar, tap ar enn zurnalist pre laba, e li finn anfet tenir bann propo ki li finn tenir, e ki lor medya sosyal. Personn pa krwar li ti laba par azar. Lezot depite, sann kut la, MMM – Adil Ameer Meea ek Reza Uteem, zot osi, anplas solidariz ar organizater Gay Pride dan enn tel moman kot zot finn viv menas vyolans, finn truv pu fer komanter plito lor relizyon.


LALIT


6 Zin, 2018


(Minor corrections made 16 June, 2018)