Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT condemns Israeli State's Assassination Campaign in Gaza (in Kreol)

17.05.2018

 


 


Kominike LALIT lor Israel so Kanpayn Asasinasyon dan Gaza


LALIT kondann larme Israel ki finn ankor enn fwa tir kut bal abuportan lor manifestan ki ti rasanble dan Gaza pre kot frontyer. Larme Israel finn servi snayper pu tuy e bles Palestinyin. Finn mem avoy dronn dan lespas Gaza pu larg gaz lakrimozenn lor sa laful ki ti pe fer manifestasyon pasifik. Larme Israel finn tuy 58 Palestinyin, inklir enn ti-baba 8 mwa, e finn bles pre 2,700. Sa masak la, zur Al Nakba, 70 an depi katastrof pu Palestinyin, li zurne pli mortel ki finn ena depi “Gran Lamars Retur” finn demare le 30 Mars sa lane la.


Pandan sa sis semenn protestasyon la snayper larme Israel finn tuy 101 Palestinyin, inkli plizir zanfan e bles pre 12,000 dimunn.


Kifer Palestinyin dan Gaza pe manifeste?


Anrealite frontyer Gaza li plis enn “lanturaz prizon” kot leta Israel anprizonn Palestinyin ki enn vre “frontyer”. Pena okenn plas dan frontyer Gaza ni pu rantre ni pu sorti. Tutotur barikade. Tutotur su sirveyans solda Israelyin. Mem lor so kote lamer, li kontrole par bato larme Israelyin. Plizir fwa kan lezot dimunn finn sey amenn manze, medikaman, liv lekol par bato pu abitan Gaza, larme Israel finn anpes zot, finn atak zot, finn mem tuy zot lekipaz. Akoz samem Gaza koni kuma enn prizon lesyel uver.


Alor pu abitan Gaza pena lot solisyon pu aret sa anprizonnman la, pu fini ar sa blokis ilegal la ki pe dire 12 an, apar travers frontyer pu return lor zot prop later. E li depi samem later ki anverite teritwar Palestinyin kot zot finn oblize fwir an 1948, ki solda Israelyin pe tir kut bal lor zot – mem zot pa travers swadizan “frontyer”. Sa later Palestinn, li later ki Israel finn kokin, finn anexe e kot li finn instal bann koloni Israelyin. Zordi 70% popilasyon Gaza, zot pa vreman dimunn Gaza. Zot anfet refizye ek desandan refizye ki finn forse abandonn zot lakaz ek zot later pandan lager 1948, ubyin apre lokipasyon militer West Bank an 1967, e zot osi desandan refizye Palestinyin expilse depi West Bank ubyin depi Israel. Seki Israel finn fer e pe kontiyn perpetye li kont lalwa internasyonal. Sa Gran Lamars Retur ki Palestinyin abitan Gaza finn kumanse li tutafe lezitim. Parski zot later, zot lakaz li dan Israel. Li enn fe. Zot aksyon inn montre tu dimunn dan lemond pu premye fwa, ki exakteman pe arive laba. Ena pre 50,000 Palestinyin ki finn partisip dan sa lamars la depi li finn lanse.


Bizin izol Israel


LALIT dir bizin izol Israel. Li sirtu inportan kan sa Guvernman extrem drwat Donald Trump dan Lamerik pe fer so provokasyon, instal so Lanbasad dan Jerisalem, enn lavil ki su kontrol internasyonal.


Guvernman Moris bizin zwenn so lavwa dan kondanasyon global ki pe leve kont Israel. Linyon Afrikin, UN Council for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch, Guvernman Sid Afrik, Lezip, Latirki finn deza kondann Israel. Kifer silans kote Port Louis?


Anmemtan bizin zwenn kanpayn Boykot, Dezinvestisman, Sanksyon  (BDS) ki pe pran lanpler dan lemond.


Bizin kennsel sa kontra ki CEB finn fer ar enn Konpayni Israel, ECI Telecom Ltd, enn konpayni ki asosye avek Israel Defence Force, setadir larme Israel. Bizin anpes sa Komiser Prizon Moris ena rekur a expertiz Israelyin.


Guvernman Moris bizin zel relasyon diplomatik ar Israel ziska ki li retir li depi tu teritwar okipe, kuma Rezolisyon Konsey Sekirite UN 2334 vote an Desam 2016 exzize. Rezolisyon dir ki bann koloni (setelmennt) Israel dan Palestinn pena okenn valer legal, zot enn vyolasyon flagran lalwa internasyonal.


LALIT reiter so sutyin pu sa aksyon eroik lepep Palestinyin dan Gaza. Nu sutenir lagrev zeneral ki finn deklanse dan tu teritwar okipe Palestinn pu kondann sa masak manifestan Palestinyin dan Gaza. Nu denons politik kolonyal ek militarist Leta Israel ki reprezant enn antrav pu enn vre solisyon problem Palestinyin, e pu lape dan Mwayin Oryan.


 


Alain Ah-Vee


pu LALIT


Main Road, GRNW


Tel: 208 5551


17.05.2018