Galleries more

Videos more

Dictionary more

Rules for LPT Prize for Translation of Classic Short Story into Mauritian Kreol

08.05.2018

LALIT ena plezir pibliye Rule pu Konkur Tradiksyon Shortstori LPT:


6em GRAN KONKUR TRADIKSYON LITERER


Tradir enn Shortstori Klasik


an Kreol Morisyin.


Premye Pri: Rs50,000


Dedlayn pu sumet u tradiksyon


30 Zin 2018.


Pu plis detay kapav sonn nu lor 208 2132, 208 5551 ubyin ekrir nu lor lptmail@intnet.mu


ubyin , Sekreter, LPT, Main Road,  GRNW, PLouis.


Kapav tradir depi nerport ki langaz. Tradiksyon pa bizin literal. Li kapav enn adaptasyon.


Ruls pu Konkur


1. Sumet enn shortstori (200 - 7,000 mo) tradir ubyin adapte an Kreol Morisyin.


    Orizinal la bizin par enn oter ki finn desede avan 1950 (pu rezon kopirayt, si pibliye apre).


2. Tu sitwayin Repiblik Mauritius gayn drwa partisipe (apar ful mamb LPT).


3. Enn Ziri indepandan pu zize. So desizyon pu final. Li pa oblize anons rezon pu so swa.


4. U travay bizin swa tipe swa ekrir dan enn lekritir ki fasil lir.


5. U tradiksyon bizin u prop travay, e fode pa sa tradiksyon an Kreol la finn plibliye avan.


6. U bizin siyn u travay ar enn sedonim (fos nom), met travay la dan enn lanvlop sele. Met sa lanvlop la, ansam ar enn papye avek detay swivan dan enn dezyem lanvlop:


                      - U ful nom plis u sedonim.


                      - U ladres lakaz konple.


                      - Enn nimero fix, ek/ubyin enn nimero portab.


                      - Nom zistwar ek oter zistwar orizinal lor ki u finn travay.


            Ekrir Konkur LPT lor gran lanvlop la, avoy tu:


                        Lindsey Collen, Sekreter


                        Ledikasyon pu Travayer


                        153 Main Road,  GRNW, Port Louis.


   Li parfetman akseptab pu u avoy plis ki enn lantre. Sakenn bizin dan enn lanvlop separe.


7.         Star Prize: Rs 50,000


            Pri Adisyonel Feminin: Rs 5,000 (ofer par Muvman Liberasyon Fam).


            Lezot Pri: 10 lo liv.


8. Dernye dat pu avoy u travay:


            30 Zin 2018.


9.  LPT ena drwa:


            - pibliye shortstori ki sumet pu konkur la


            - fer lektir piblik shortstori ki sumet pu konkur la


     Sa kopi fizik travay ki u finn sumet li vinn propriyete LPT. Alor u bizin gard u prop kopi.


10. U travay pa pu konsidere si u pa espekte Ruls.


 


Pu plis detay kapav sonn nu lor 208 2132, 208 5551 ubyin ekrir nu lor lptmail@intnet.mu


ubyin , Sekreter, LPT, Main Road,  GRNW, PLouis.