Galleries more

Videos more

Dictionary more

LALIT Communiqué on Palestinians' “GREAT MARCH OF RETURN” (in Kreol)

03.04.2018

Aksyon Kuraze Lepep Palestinyin Expoz Kolonizasyon Israel


Introdiksyon


Nu dan enn moman istorik kot lalit Palestinyin finn rant dan enn kont-ofansiv kont Leta Israel. LALIT sutenir sa imans muvman Palestinyin la.


 Palestinyin finn kumans manifeste an-mas dan Gaza lor frontyer Israel Vandredi 30 Mars. Zot pe planifye “Sis semenn aksyon otur Zurne Later”, dan kad “Gran Lamars Retur” (“Great March of Return”). Zot pe reklam drwa retur dan zot later pu tu Palestinyin ki finn deplase par agresyon e kolonizasyon organize par Leta Israel. Pu kumanse, ti ena 700,000 Palestinyin ki ti oblize fwir zot lakaz an 1948, dan enn kanpayn terorist bann grup Zionist extremist.


 Sa vinn dan moman istorik enn dub realite tutafe nuvo: Enn kote, Palestinyin finn vinn izole – izole delapar enn seri Rezim Arab byin vander, ek sa nuvo lalyans-a-3 ki Trump pe sey konkokte ar Larabi Seodit ek Israel. Lot kote, dan enn kontras inkrwayab, Palestinyin pe gayn sikse internasyonal, kote ideolozik ek kote ekonomik, par kanpayn mondyal BDS, setadir Boykot, Dezinvestisman, Sanksyon, ki finn gayn sutyin lor sutyin partu dan lemond.


 Sa nuvo dub-realite la, li exziz enn tel kont-ofansiv.


 LALIT sutenir sa Gran Lamars Retur ki nu truv eroik. E, nu remarke ki partu dan lemond, ena enn buzman lopinyon piblik anfaver lalit Palestinyin. Leta Israel so politik zenosid nepli kapav gayn okenn konplisite. So politik pe expoze kuma enn politik kolonyal, enn politik opizale “anakronik”.


 Apenn lamars inn kumanse Vandredi, kot ti ena par plizir dizenn milye dimunn – zom, fam, zanfan san zarm, pe manifeste dan enn fason pasifik – kan snapyer dan larme Israel finn kumans vize, tuye. Zot finn asasinn 17 Palestinyin. 1,500 Palestinyin blese.12 zurnalist Palestinyin finn blese. Kote Israel, pena okenn mem blese.


 Pozisyon LALIT


LALIT kondann krim ki Israel inn komet dan sa reaksyon agresif kan ena enn lamars pasifik, avek revandikasyon absoliman lezitim. Larme Israel inn tire abuportan lor manifestan andan dan Gaza prekot frontyer ar Israel. Manifestan ti pe fer lamars ver frontyer, pu travers frontyer. Rezon kifer? Pu montre lemond ki zot prop lakaz, zot prop later, li truv laba, dan Israel. Samem nu apel li enn kont-ofansiv. Me, reaksyon Israel tuzur disproporsyone. Akoz li ena tor. Anfet ena manifestan ki pa arme finn anfet gayn kutbal dan ledo, kan zot pe galupe dan direksyon opoze frontyer ar Israel. Ena fam finn gayn kutbal. Ena enn dimunn pe asize alim enn sigaret, li gayn kut-bal.


 Reaksyon lezot


Sekreter Zeneral Nasyon Zini finn alarme, li finn dir bizin enn “lanket indepandan” lor seki finn pase. Sekreter Linyon Eropyin finn denons mezir disproporsyone ki Israel finn servi ar manifestan Palestinyin.


 Israel tuzur azir or-lalwa.


 Minis Defans Lieberman, so kote, finn kareman refiz enn lanket. Li finn mem dir, san lanket, ki solda Israelyin finn fer seki neseser, e zot tu merit gayn enn meday. Kan u tir kutbal desanfrwa lor kikenn ki pa arme, e ki anplis pa pe atak u, me pe sove, sa li enn asasina. Pu sa pu gayn meday?


 Sa fason azir Israel li pa nuvo. Depi 70 an, Israel azir kuma enn Leta bandi, pe vyol avek inpinite lalwa internasyonal. Li azir kuma kolonizater lepok zenosid kont Amer-Indyin. Li azir kuma kolonizater Apartheid.


 Sa politik kolonizasyon par Israel finn anfet akselere depi ki Donald Trump Prezidan Leta Zini. Trump so deklarasyon inilateral lor Zerisalem antan ki kapital Israel, kan anfet li osi kapital Palestinn, finn vinn donn enn sanblan lezitimite Israel so politik kolonyal dan Zerisalem ek West Bank. Selman 3 semenn apre Trump so deklarasyon, Komite Santral Likud, Parti Premye Minis Netanyahu, ti adopte enn Rezolisyon ki ankuraz Parlmanter Likud promuvwar suvrennte Israel lor “Judea-Samaria” (ekivalan West Bank dan ansyin text), seki kareman ekivo enn tantativ anexasyon West Bank! An Zanvye, an paralel, Netanyahu finn donn so fever pu konstriksyon 1,100 nuvo lozman pu kolon Israelyin dan West Bank.


 Zordi 70% popilasyon Gaza, zot pa vreman dimunn Gaza. Zot anfet refizye ek desandan refizye ki finn forse abandonn zot lakaz ek zot later pandan lager 1948, ubyin apre lokipasyon militer West Bank an 1967, e zot osi desandan refizye Palestinyin expilse depi West Bank ubyin depi Israel. Zot viv ranferme dan Gaza – san travay, san lib rantre-sorti, san akse a bato lor zot lakot, san akse a avyon. Samem Palestyinyin abitan Gaza ki ti pe fer lamars, fer protestasyon, lor frontyer Israel. Zot later, zot lakaz li dan Israel. Li enn fe. Zot kont-ofansiv inn montre tu dimunn dan lemond pu premye fwa, ki exakteman pe arive laba.


 Dapre sif Nasyon Zini, ena 5 milyon refizye Palestinyin anrezistre. Mazorite ladan pe viv dan Kan Refizye – swa intern (Gaza, West Bank) swa dan lezot pei avwazinan (Zordani, Liban, Lasiri).


 Israel finn tultan azir kuma enn “azan” rezyonal pu lintere inperyalist, dan enn premye tan, sirtu azan UK-Lafrans e asterla azan USA. Li prinsipalman enn zandarm ki gardyin lasurs petrol Loksidan. Telman li finn gayn “proteksyon”, li finn ariv vinn enn bandi.


 Politik kolonyal ek militarist Leta Israel reprezant enn antrav pu enn vre solisyon problem Palestinyin, e pu lape dan Mwayin Oryan.


 LALIT dir bizin izol Israel. Nu pe demand 3 zafer depi Guvernman Moris:


1. Kennsel sa kontra ki CEB finn fer ar enn Konpayni Israel.


2. Zel relasyon diplomatik ar Israel ziska ki li retir li depi tu teritwar okipe, kuma Rezolisyon Konsey Sekirite UN 2334 exzize. Sa Rezolisyon la, li sel fwa kan Leta Zini finn abstenir, anplas servi veto, kan pe kritik Israel. Li enn-de rar aksyon kuraze Barack Obama lor sa isyu la, e li finn fer li dan so bann dernye zur Prezidans, lafin Desam 2016. Rezolisyon dir ki bann koloni (setelmennt) Israel dan Palestinn pena okenn valer legal, zot enn vyolasyon flagran lalwa internasyonal. Alor, Rezolisyon la ti vote 14 anfaver (setadir tu manb Permanan, plis tu lezot) apar enn sel abstansyon (USA). Pa ti ena okenn veto. Sa donn enn indikasyon sa sanzman balans defors anfaver Palestinyin ki pe ena – malgre Trump, malgre listeri agrandisan Guvernman dedrwat Israel. 


3. Tir enn Kominike kont Leta Israel an zeneral, kuma Guvernman Sid Afrik atraver so Ambasader Nozipho Mxakato-Diseko ti dir dan Konsey Drwa Imin UN, le 26 March 2018:


 


 We align ourselves with the statement of the Africa group made by Togo. South Africa fully concurs with the [UN] High Commissioner for Human Rights that the occupied Palestinian Territories are under belligerent occupation and that this constitutes an egregious violation of the human rights of the people of Palestine, akin to Apartheid.


 We are deeply concerned by the ongoing practices of detention without legitimate grounds of legal basis, unlawful administrative detention practices, similar to apartheid, violations of due processes guaranteed in criminal proceedings including acquisition of evidence under pressure or duresses similar to apartheid practices. 


 The arbitrary detention of hundred of Palestinian children and the undermining of freedoms of expression. For a long time, apartheid was at war with African children, this is what is happening in Palestine.


 We condemn in the strongest terms settlement construction, expansion and consolidation, settler violence, discriminatory law enforcement, coercive environments leading to population transfers and forced evictions and collective punishment meted out by the occupying power in the form of the punitive sealing of houses, discriminatory planning and zoning and punitive demolition of homes...All of this happened to us under Apartheid, there's no difference between what is happening to the people of Palestine with what was done under Apartheid in South Africa.


 In the century of the year of the birth of Nelson Mandela we would do well to remember his warning that “a person taking away another’s freedom is a prisoner of hatred. And that the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity”. In this light we call upon the international community to stop ignoring the atrocities perpetrated on the Palestinian people.


 Si Leta Sid Afrik, antan ki Leta, sutenir pozisyon Linyon Afrikin lor sa pwin la, li demaske silans Leta Moris. Guvernman bizin pran enn pozisyon similer, e osi, etan done evennman 2 zur apre sa deklarasyon Anbasader Sid Afrik, azut enn kondanasyon kont Israel so asasinasyon 17 Palestinyin, e sutyin pu “The Great March of Return”.


 


LALIT


3 Avril 2018.