Galleries more

Videos more

Dictionary more

Labour Party acting dangerously when there is a President to be Removed (in Kreol)

16.03.2018

Enn Prezidan ki bizin Destitye


LALIT pe denons Parti Travayis parski li pe vinn sutenir enn Prezidan Gurib-Fakim an-debandad.  


Travayis pe azir par pir oportinism, e par febles politik. Li finn gayn enn bate bef dan eleksyon Desam 2014, e li pankor reysi re-fer so lafors. Li finn res an disgras, avek Navin Ramgoolam so kofor, ki ti pe degorz dolar-an-seri, tuzur dan memwar tu dimunn. Nu ankor truv so Rs 240 milyon an kas likid, kan biro Parti Travayis ti pe tom an rwinn. E samem Navin Ramgoolam pe vinn donn serom enn Prezidan, kan Madam la pe azir dan enn fason pa zis farfeli, me osi danzere, san ki Parti Travaist pran kont dezast ki sa kalite badinaz la kapav provoke.


Prezidan Ameenah Gurib-Fakim, kan li finn kwinse lor tu so debwar ar Planet Earth Institute, finn “met dibut” enn “Komisyon Danket”. Li pe sey dir pa “zis li” ki finn fote. Me, pa sa ki pwin.


Sa demars Prezidan la li pa zis ilegal pu enn Prezidan fer tusel, me li osi enn vyolasyon Konstitisyon, e li reprezant enn espes ku-deta. Tu aksyon enn Prezidan Moris bizin fer dapre konsey depi Kabine Minis, enn instans ki emann depi Parlman, ki asontur elir par lepep. Me, Madam la pe azir pa zis tusel, setadir san konsey Kabine, me li pe fer exakteman lekontrer seki Konsey Minis pe konsey li fer.


Kisannla pe anfet konsey li? Personn pa kone. Apar enn nome Sooltangos, ki finn deklar limem “konseye” volonter, nu pa kone kot li pe gayn konsey. Me, li pe vinn kler ki ena bann but Travayis inpe lus ki pe petet azir dan lonbraz, donn serom enn Prezidans an-leral, e zot pe fer sa pu gin politik partizann pu enn Parti Travayist ki tuzur KO depi dernye eleksyon zeneral.


Alor, Navin Ramgoolam, lider Parti Travayist, dan so long Konferans de Pres zordi, li pe sutenir Madam la dan sa demars met dibut enn fos-fos Komisyon Danket, enn demars extreman danzere. Prezidan fini “nom” sef avoka Parti Travayist, Me Hamid Moolan pu fer sa Lanket la. Li pa kler si Hamid Moolan fini aksepte davans (setadir eski li form parti sa konplo la?) ubyin si li pa mem okuran so nom figire ladan.


Alor, enn espes “Komisyon Danket” finn met dibut par Madam Prezidan la. Get kimanyer sa pu marse, sipozeman: Se li, personelman, ki finn swazir dimunn ki pu fer Lanket, setadir Hamid Moolan. E se Hamid Moolan ki pu desid zafer la. E se Hamid Moolan ki pu akeyir tu dokiman orizinal. Lor la, term-referenns li inklir enn seri pwin lor azisman Madam Prezidan la limem, ant-ot. Rapor Komisyon Danket pu bizin donn ar kisannla? Natirelman, Hamid Moolan bizin remet li ar Madam Prezidan, limem. Avek tu so dokiman orizinal. Abe, ki ete sa?


Sa li plis ki Louis XIV ki ti dir “L’etat c’est moi!”  


Prezidans, li enn but restan depi lepok feodal. Li but pli mwins demokratik dan Leta Repiblik Moris. E Prezidan pe rod sezi puvwar ki pa pu li, depi Parlman, e depi Kabine ki kanmem emann depi Parlman.


Li enn moman tutafe bizar dan listwar Moris.


LALIT dir Premye Minis pu bizin rapel Parlman deswit.


Li pu bizin met enn mosyon pu met dibut enn Tribinal pu etidye azisman Prezidan. Pa mank pwin. Asterla ena enn nuvo pwin ankor: Prezidan finn azir alankont Konstitisyon dan met dibut sa espes fos-fos Komisyon Danket. Dayer, Premye Minis finn tir enn Kominike pu denons Prezidan. (Get extre relevennt anba net dan sa lartik la.)


Pu gayn enn vot 2/3 Guvernman bizin zis enn-de manb Lopozisyon vot ar Guvernman, si ena disiplinn kote Guvernman. Me, LALIT fer apel a tu parti lopozisyon pu pran pozisyon anfaver sa Tribinal pu desid destitisyon Prezidan. Nu osi fer apel pu tu Parti ek tu depite vot anfaver sispansyon Prezidan pandan lanket (mem si bizin zis enn mazorite sinp pu fer sa).


Kan Madam Prezidan fini sispann, lerla kapav kontiyn avek lezot demars, demars inportan, kuma apel pu enn Komisyon Danket lor Alvaro Sobrinho, e si neseser apel pu eleksyon zeneral.


Fode pa ki lintere partizann bann Parti Lopozisyon kuma Travayis permet politikay – tir lavantaz depi enn espes manev (sa Komisyon Danket manti-manti la) – pran presedans lor Tribinal pu tir Prezidan. Si Prezidan reste, li vinn quasi-inposib pu Premye Minis riske disud Parlman, al ver lepep pu transe – ki tultan rann nu sistem omwin inpe demokratik. Fode tir sa Prezidan la avan. Prezidans, sa ansyin puvwar anti-demokratik ki reste depi lepok Larenn Angleter, li enn institisyon ki ena plis puvwar ki normal dan moman kot Parlman disud.


Ala nuvo Kominike Prezidan Repiblik. Nu pe pibliye li an antye pu viziter nu sayt, parski so draftaz an-dezord donn enn lide debandad Prezidans:


Terms of Reference of the Commission of Inquiry into (1) The Regulatory Authorization of Business and Financial Services Entities held and controlled directly or indirectly by Mr Alvaro Sobrinho and his relevant counterparts [sic] in Mauritius (2) Leaking of Banking Records (3) Conduct of the President in relation to credit card issued by Planet Earth Institute.


The Office of the President of Mauritius wishes to inform of the setting up of a Commission of Inquiry as described above.


The President of the Republic of Mauritius hereby appoints Sir Hamid Moollan, G.O.S.K, Q.C. as Chairman and Commissioner under the Commission of Enquiry Act of the said Commission of Enquiry.


The Terms of Reference of the Commission of Inquiry shall be, inter alia, as follows:


1. To gather all information in relation to the application of [sic] the investment banking license made by companies or entities directly or indirectly owned by Mr. Alvaro Sobrinho at the Financial Services Commission;


2. To investigate into the due diligence carried out by the Financial Services Commission on the companies or entities owned by Mr. Alvaro Sobrinho;


3. To investigate on [sic] to whether the Financial Services Commission, Bank of Mauritius and/ or any such other regulatory bodies or Government departments, had received adverse reports on the companies or entities owned directly or indirectly by Mr. A. Sobrinho and to report on the action taken thereto;


4. To investigate whether there has been interference by any person(s) in such a manner so as to facilitate and/or influence the granting of the Investment Banking License;


5. To investigate into any matter within its remit, seek any information from any stakeholder and/or any person, which is necessary to satisfactorily discharge its duties; [misplaced clause?]


6. To investigate and report on all aspects of the application of the license;


7. To seek information from all available sources including overseas;


8. To scrutinize all documents in relation to the application of [sic] the license;


9. To investigate the circumstances in which H.E The President was appointed on the board of the PEI;


10. To investigate the circumstances and rationale of issuing a Barclays Platinum Card to H.E the President of the Republic;


11. To look into and scrutinize all transactions of the Platinum card by H.E the President ;


12. To inquire into and report as to the circumstances leading to the publication of confidential banking records in the press;


13. To inquire into the relevant mechanisms utilized and the parties involved in order to leak the banking records to the press;


14. Make such recommendations as may be considered to be of public interest;


15. To report its findings and make any recommendations deemed necessary in relation thereto.


Office of the President, State House, Le Reduit.    16 March 2018


 


Kominike depi PMO [Extre] date 16 Mars 2018, apre Kominike lor Komisyon Danket par Prezidans.


“Le public est informé que cet acte de la Présidente constitue une violation grave de l’article 64 de la Constitution de la Republique de Maurice. Cet acte est juridiquement nul et non avenu. “Toute suite donnée par quiconque à cet acte illégal de la Présidente sera également nul et sans effet”.