Galleries more

Videos more

Dictionary more

“Komite Diego” marks Independence by exposing USA-UK military occupation of Mauritius (in Kreol)

12.03.2018

Komite Diego ki regrup LALIT, MLF, CTSP, MPRB ek individi ti fer enn Expo-Fim-Deba dan Horl Ledikasyon pu Travayer GRNW zur konze piblik 12 Mars, pu mark Lindepandans Moris. Nu finn swazir pu mark zur Lindepandans Moris par atir latansyon lor kestyon Chagos akoz li enn sinbol ki Moris pankor dekolonize. Enn bon parti nu pei su lokipasyon militer USA, atraver kolonizasyon Britanik. Asontur, sa kolonizasyon kontinye la, li finn vinn enn sinbol ki Lafrik pankor dekolonize.


E li 50 an lalit par Chagosyin ek lezot – kuma LALIT, MLF,  kuma OF, MMM, Sahringon, ek Komite Morisyin Losean Indyin – ki finn finalman fors Leta Moris met enn Rezolisyon Nasyon Zini an 2016, pu ki zordi an 2018, enn ka pe finalman vinn divan Lakur Nasyon Zini, ICJ (Lakur Lazistis Internasyonal) dan La Hay. E se anfet Linyon Afrikin an blok ki finn met ka divan ICJ.


Pu mark sa zur la, ti ena enn expozisyon foto ek dokiman, prepare par Komite Diego, avek matyer brit par MLF ek Patrick Mookena, plis enn expo virtyel sayt LALIT (www.lalitmauritius.org) – tu lor kestyon baz Diego ek re-inifikasyon Chagos avek Moris. Prezide par Danielle Turner, avek enn introdiksyon par Kisna Kistnasamy, ti ena enn deba extreman ris apre.


Deba la finn termine dan enn seri Rezolisyon ki vinn azut lor priz pozisyon ki finn pran kan ti met dibut Komite Diego an 2010 e dan 2yem Konferans LALIT an 2016. Ala lalist rezolisyon:


 Rezolisyon 12 Mars 2018


Demand anver Guvernman Moris:


1. Ferm baz Diego! Na pa rod lokasyon pu baz!


2. Pibliye Lakor ki Guvernman Moris inn siyne ar Lend anseki konsern Agalega.


3. Ferm larad Port Louis, e so kalses, ar tu bato deger!


4. Tu reprezantan Guvernman bizin aret apel pei la “lil Moris” anplas “Repiblik Moris” – li pa zis enn kestyon “mo”!


5. Guvernman bizin met dibut enn sirkonskripsyon pu Chagos, ek enn Regional Assembly pu Chagos!