Galleries more

Videos more

Dictionary more

Announcement of action for Independence Day about Chagos (in Kreol)

08.03.2018

 Dan kad 50 an Lindepandans Repiblik Moris e dan kad kontiynasyon lalit pu konplet dekolonizasyon Repiblik Moris, inklir Chagos,


Komite Diego ki inklir LALIT, CTSP, MLF, MPRB ena plezir invit u dan;


FIM – DEBA - EXPO


Lindi 12 Mars 2018


9:30 am – Midi


GRNW, P. Louis


 Komite Diego ki ti met dibut apre Premye Konferans Internasyonal LALIT an 2010 - ena plezir invit u dan enn selebrasyon-revandikasyon le 12 Mars.


TEM: Dekolonizasyon konplet Chagos,


demilitarizasyon Diego Garcia,


reparasyon pu Chagosyin.


 PROGRAM


9:30 am          Byinveni, dite, kafe, zi


                       Expozisyon organize par Muvman Liberasyon Fam.


10:00 am        Prezide par Danielle Turner, individi manb Komite Diego


                       Introdiksyon fim par Kisna Kistnasamy, pu LALIT


10:20 am        “The Islands are Closed”, fim realize par Paedar King                            


11:00 am        Diskisyon e deba lor fim,


                        e lor dekolonizasyon konplet Repiblik, atraver dekolonizasyon Chagos.


                        Revandikasyon


                        - Ka Leta Moris divan ICJ.


                        - Inspeksyon IAEA.


                        - Kreasyon enn Regional Council pu Chagos.


                        - Kreasyon enn sirkonskripsyon pu Chagos.


                        - Nesesite ki Leta Moris afret enn bato, fer enn vizit ofisyel.


 


 Pu plis detay, kontakte Alain, Kisna, Lindsey ubyin Anne-Marie lor 208 5551 ubyin 208 2132