Galleries more

Videos more

Dictionary more

The President must Grant Pardons for all those in jail because of poverty or minor offenses (in Kreol)

27.02.2018

Prezidan Repiblik: Bizin Grasye Deteni ki ferme akoz Lamizer, ubyin pu Deli Miner!


LALIT fer apel a Prezidan Repiblik, Dr. Ameenah Gurib-Fakim, pu servi so puvwar su Seksyon 75 Konstitisyon Moris (“Prerogative of Mercy”), dan kad selebrasyon nasyonal 50 an Lindepandans Moris, pu akord “gras” a tu dimunn dan Repiblik ki finn truve kupab deli relativman miner. Sa vedir, nu pe fer demand pu puvwar an-gras kan enn deteni:


 - pena ase larzan pu pey so lamann, ki finn amenn li ferme akoz so lamizer,


- ferme pu deli ladrog ki inplik selman itilizasyon personel gandya, setadir pa trafik gandya, pa ladrog dir ki inplike dan so ofans,


- ferme pu deli vol ki pa inplik ni vyolans ni infraksyon, ubyin ferme pu lezot deli relativman miner.


 Kan nu dir “akord gras”, nu ule anmemtan dir:


- Anlev sa bann ofans mansyone lao depi lor dimunn so Sertifika Moralite (“Certificate of Character”) osi byin ki larg dimunn ki ferme dan sa bann ka la.


 LALIT atir atansyon Prezidan Repiblik lor lefet ki buku dimunn ki anfet ferme dan prizon, zot pa finn ena ase larzan pu pey enn avoka pu defann zot konvenableman. Ena osi sertin erer zidisyer ki arive. Alor, pu dimunn pini dan prizon, ubyin sarye enn Sertifika Moralite sarze, li ase suvan enn pinisyon extrem.


 Buku problem sosyal, ki fini dan konviksyon pu servi ladrog kuma gandya, ubyin pu lezot deli miner, ti bizin adrese. Lalwa osi bizin amande pu diminye represyon pu itilizater ladrog. Represyon byin suvan agrav problem sosyal ki li pe sey remedye. Guvernman bizin met tu so resurs dan kreasyon bon anplwa, asire ki sak dimunn ki bizin enn lozman ena enn lakaz, e ki ena buku lespas piblik pu rekreasyon e pu lwazir.


 Rada Kistnasamy


LALIT


27 Fevriye 2018.