Galleries more

Videos more

Dictionary more

LPT Calls for Short Stories in Translation for 2018 Literary Prize (In Kreol)

07.02.2018

 GRAN KONKUR LITERER


 Alokazyon 50-an Lindepandans Moris, Ledikasyon pu Travayer ena plezir anons lansman so 6yem Konkur Literer. Bi nu konkur se pu stimil prodiksyon literer. Etan done ki an 2018 ena enn gran nomb adolesan asterla ki finn aprann Kreol Morisyin dan lekol primer 6 an, e sa lane la, dan segonder, nu pe fer konkur inikman lor:


 Tradiksyon an Kreol Morisyin shortstori klasik ki adolesan kapav kontan lir. Kapav tradir depi Angle, Franse, ubyin nerport ki lot langaz. Nu pe rod enn tradiksyon ki pa literal, me plito literer. Sel limitasyon: Nu ule gayn shortstori ki nepli ena problem kopirayt, setadir oter orizinal la bizin inn fini mor avan 1950.


Sink premye konkur LPT sakenn ti enn vre sikse. Dimunn antye Moris, Rodrig, vilaz lavil, fam, zom, zenn, dimunn tu laz, ti partisipe. Par santenn. Eski sann fwa la u pu kontan kontribye dan sikse sa konkur la? Pu nu sikse se buku travay! Pli li bon, pli sa bon. Prepar u travay. U ena 5 mwa divan u.


 Bi konkur LPT se pu ankuraz kreasyon dan langaz Kreol Morisyin. Seki osi karakteriz Konkur LPT se lefet ki nu pibliye buku zoli travay literer depi gaynan ek partisipan. Sa finn permet enn nuvo zenerasyon ekrivin ek poet emerze. Nu swete ki sa 6yem Konkur la ankor enn fwa pu donn lokazyon pu anrisi kreasyon literer dan langaz Kreol Morisyin, pu nuvo ekrivin emerze.


 Ruls pu Konkur


 1. Sumet enn shortstori (zistwar plis ki 200 e mwins ki, dizon, 7,000 mo) tradir an Kreol Morisyin. Orizinal ki u tradir, li bizin ekrir par enn oter ki fini mor avan 1950 (pu rezon kopirayt).


 2. Tu sitwayin Repiblik Mauritius gayn drwa partisipe.


 3. U kapav avoy plis ki enn lantre, sakenn dan enn lanvlop separe (get ruls nimero 8).


 4. Ena trwa dimunn indepandan ki finn aksepte fer ziri pu ziz tu travay.


 5. Desizyon ziri pu final; ziri pena pu donn okenn rezon pu so swa.


 6. Dernye dat pu avoy u travay: 30 Zin 2018.


 7. Ful mamb LPT pa gayn drwa partisipe.


 8. U bizin siyn u travay ar enn sedonim (fos nom), met tit orizinal ek oter shortstori la e mansyonn dan ki langaz orizinal la ete, met travay la dan enn lanvlop sele. Met sa lanvlop la ansam enn papye ar bann detay swivan dan enn dezyem lanvlop:


 U ful nom plis u sedonim.U ladres konple.   Enn nimero fix, ek/ubyin enn nimero portab.


Ekrir Konkur LPT lor gran lanvlop la, avoy tu:


   Lindsey Collen, Sekreter


   Ledikasyon pu Travayer


   153 Main Road,  GRNW, Port Louis.


 9.    U travay bizin swa tipe swa ekrir dan enn lekritir ki fasil lir.


 10.  U tradiksyon bizin u prop travay. Fode pa ki sa tradiksyon la finn plibliye avan.


 11.  PRI


   Star Prize: Rs 50,000


  Pri Spesyal Feminin: Rs 5,000 (ofer par Muvman Liberasyon Fam pu ankuraz fam vinn ekrivin)


  Lezot Pri: 10 lo liv.


 12.  LPT ena drwa:


            - fer lektir piblik shortstori ki sumet pu sa konkur la


            - pibliye ninport ki shortstori ki sumet pu sa konkur la


 13. U travay pa pu konsidere si u pa swiv Ruls


 14. Sa kopi travay ki u finn sumet li vinn propriyete Ledikasyon pu Travayer, e LPT gayn drwa pibliye li.


Oter pa kapav re-vinn rod sa travay la, alor nu dimann tu loter gard enn kopi zot travay.


 


 Kalite oter ki so SHORTSTORI kapav tradir (Chek enn kut lor internet ki oter ki u swazire deza fini mor an 1950 – pu evit konplikasyon kopirayt).


Leo Tolstoy


Kate Chopin


Anton Chekov


Alice Dunbar-Nelson


Edgar Allen Po


Isaac Asimov


D.H. Lawrence


Jack London


Alexandre Dumas


Sherlock Holmes


Emilie Bronté


Jack London


Stephen Crane


Mark Twain


Herman Melville


Charles Dickens


Emile Zola


Virginia Woolf


Oscar Wilde


Natsume Soseki


Katherine Mansfield