Galleries more

Videos more

Dictionary more

Kominike LALIT lor Tortir dan CID Curepipe (in Kreol)

30.01.2018

LALIT apel pu arestasyon imedya tu polisye ki ti dan batiman letaz CID Curepipe dan moman kot enn deteni, David Gaiqui, ti sibir bate, e ti mem menote, met tuni pandan enn interogatwar. Polisye kapav large avek kosyon lor kondisyon zot sispann dan travay, dapre LALIT.


 Nu solider avek M. David Gaiqui.


 Dan LALIT, nu finn denons e opoz sa kalite britalite polisyer depi 1979 vini-mem, e an 1999, apre lamor dan selil Kaya avek 33 blesir lor so lekor, avek so servo andomaze ziska li antrenn so lamor, nu dan LALIT ti ansam ar lezot organizasyon kuma MLF ek bann individi, pu met dibut JUSTICE: Lasosyasyon kont Vyolans par Ofisye Leta, ki regrup viktim ki finn sirviv e fami ki finn perdi enn deteni ki’nn truv lamor dan selil.


 2 madam vev ki finn perdi zot mari, Mm Veronique Topize ek Mm Bindu Ramlogun, finn parmi bann eroinn sa muvman kont britalite polisye e kont tortir. E, ena enn lalis zom ki finn temwayne -- figir dekuver -- lor imilyasyon zot finn sibir. Ena Bayim Ajaree, Hussein Boolakee, Jerry Cadine, Nitin Dawoojee, Martine Desmarais, Clifford Esther, Berty Evremont, Stevenson L’Enclume, Sebastien Orange, Baya subboyaran, Michael Wing Tim, osi byin ki sa 2 madam vev la.


 JUSTICE ti al depoze divan Komite Nasyon Zini (Committee under International Covenant on Civil and Political Rights), e sumet enn “kont-rapor”. Komite la ti byin kritik Leta Moris.


 Lasosyasyon JUSTICE, li existe tan ki zom ki sirviv britalite ek tortir, ubyin zot fami, mobilize ansam.


 Dan LALIT, nu finn mem gard enn Rezis byin trakasan, enn lalist "Mor dan Kaso" depi 1979 kan Serge Victorine ti truv lamor dan kaso kan li rann so lekor apre lemet e evazyon demas dan Prizon, ziska Arvind Hurreechurn ki finn truv lamor an Novam 2016.


 Nu dimann DPP osi pu “over-ride” sa ka absird ki lapolis CID pe fabrike kont enn avoka ki finn tir foto enn zenom ki finn gayn bate, e finn imilye par menote, met tuni. Li pa premye fwa ki CID Curepipe intimid enn avoka dan enn tel fason grav. Nu felisit avoka Anoup Goodary ki li finn aksepte sanz rol depi avoka ziska li dibut temwin pu sinnyal enn ka osi atros tortir par lapolis.


E nu sutenir avoka Neelkant Dulloo ki finn ena kuraz ranplas li, fas-a sa grup CID la.


 Sa kontinyasyon tortir ek britalite dan CID Curepipe, mem apre demantelman geng fe Raddhoa, li enn prev bankrut total Ziz Seetulsing ek so National Human Rights Commission. So bankrut ti konplet depi sa moman ki li finn lav so lamin, Pons Pilat, fer so deklarasyon absird kumkwa li pa pu fer lanket dan ka britalite polisyer ziska “main case” inn fini. E ziska Mm. Anishta Babooram finn met deor akoz li finn fer so devwar exprim dut lor lamor dan kaso Arvind Hurreechurn.


 Guvernman, Premye Minis, so Kabine an antye, zot tu responsab sa kalite tretman inimin la.


 Alain Ah-Vee


29 Zanvye 2018