Galleries more

Videos more

Dictionary more

Manb LALIT, Rada Kistnasamy, dan Cape Town pu Kur lor Ledikasyon dan Langaz Maternel

07.08.2004


Manb LALIT, Rada Kistnasamy, aktyelman dan Cape Town kot li pe swiv enn kur par Project for Alternative Education in Southern Africa (PRAESA) dan Liniversite Cape Town. Sa kur-la, li enn kur 5-semenn, sirtu pu bann gradye, dan size ledikasyon bileng, kot langaz maternel servi kuma premye langaz.


Rada Kistnasamy finn delege par Ledikasyon pu Travayer, e li pe swiv kur-la, e osi donn kudme dan kur-la, antan ki dimunn ki ena lexperyans avek sikse ki ledikasyon dan langaz maternel amene. Sa lexperyans la finn gayne atraver Ledikasyon pu Travayer kot servi langaz maternel dan alfabetizasyon adilt osi byen ki dan letid avanse e dan domenn literer.


Enn parmi dimunn responsab sa kur-la se Dr. Neville Alexander, ki Morisyen kone akoz li ti vinn anim enn kozir All Workers' Conference, e osi, enn lot fwa, enn Public Lecture Ledikasyon pu Travayer. Enn lot responsab kur, se Carol Benson, ki finn deza fer enn kozri pu Ledikasyon pu Travayer.Lane dernyer Alain Ah-Vee ti swiv kur PRAESA, ki finn amenn buku devlopman dan bann refleksyon LPT, inklir enn Let Uver a Minis Ledikasyon lor kestyon zenosid dan ledikasyon atraver politik langaz. Sa let-la finn kontribiye pu fors guvernman sanz so pozisyon lor kestyon langaz, e vinn pli anfaver langaz maternel.