Galleries more

Videos more

Dictionary more

About politics and precision: Lindsey Collen interviewed in Le Xournal

07.01.2018

We have pleasure in reproducing below the interview done for Le Xournal by journalist Naushad Korimdun (on-line 23 December, 2017). Readers can compare the answers given by Lindsey in the original replies (in Kreol) and the published versions (translated into French).


In general, the translation is not accurate. But where the original and the published version deviate quite a bit, we have added the word “sic” in brackets, meaning “as it was published”. At one point there is even a double-entendre joke introduced! And some hard work was needed to arrive at the published title! We do not see bad faith in any of this, or that the inaccuracies do Lalit (or Lindsey for that matter) any harm – in fact in places the translation is an embellishment. But, we are publishing it below so as to highlight the lack of precision to which we have perhaps become accustomed from the press in general, and from our constant need (because of absurd language policies) to be translating however approximatively from our mother tongue into another language, when translation, especially into a foreign language, is a highly skilled task in its own right – one quite separate from being a good journalist. So, for the record, here are the questions and both replies – original and translated.


 Published Title: Lindsey Collen: “Ramgoolam bizin step down en faveur Boolell”


 Published header: Fine intellectuelle, irréductible féministe, Mauricienne engagée, Lindsey Collen est parmi les observatrices les plus avisées de la chose politique du pays. Cela depuis les années dites « de braise », qui ont marqué une révolution culturelle et sociale du pays. C’est avec recul, en toute lucidité, beaucoup de franc-parler et rempli de pertinence que l’originaire de l’Afrique du Sud, a répondu à nos questions. Elle revient sur la partielle de Belle-Rose/Quatre-Bornes, le rapport de force sur l’échiquier politique, les élections générales de 2019 et la légitimité de Navin Ramgoolam, de demeurer leader des rouges, face à un Arvin Boolell en pleine montée en puissance.


 


 Lindsey Collen, quelle lecture faites vous, de la récente élection partielle tenue au numéro 18?


Original Reply: Eleksyon parsyel ti karakterize par labsans enn veritab l’enjeu politik. Sa finn kontribiye dan enn to abstansyon rekor. Labsans parti prinsipal dan Guvernman, MSM, finn azut dan enn sertin non-sans eleksyon la. Tu elekter MSM na pa finn abstenir, selman. Nu kapav sir zot pa finn vot Bhadain, Travayist, PMSD evidaman. Setadir, lezot parti finn benefisye zot sutyin elektoral.


Arvind Boolell inn gayne, avek 2 fwa plis vot ki MMM ki segonn. Alor, li dan enn pozisyon for asterla pu ranplas Ramgoolam kuma Lider Travayis, si Ramgoolam bizin step-down byinto. Li pa fasil mazine kimanyer Ramgoolam pu sorti dan ka Rs240 milyon dan kofor, par exanp, ar Dolar US an-seri. Li pu bizin Houdini!


 Published Reply: Faute d’un véritable enjeu politique, on a eu une absence record. La non-participation des partis gouvernants, soit le MSM et le ML a donné un non-sens à cette élection. Cependant, les sympathisants du MSM n’ont pas tous boudé cette partielle. On peut être sûrs qu’ils n’ont pas soutenu les Bhadain, Boolell, Maraye ou Judoo. Les autres candidats ont bénéficié de leurs votes.


Arvin Boolell a eu deux fois plus de votes que Nita Judoo. Ce qui montre qu’il a lui, un aura national et qu’il est très fort. Sa défaite au numéro 11 n’a été qu’un incident de parcours, en 2014. De ce fait, Ramgoolam « bizin step down » en faveur de Boolell. (sic) Les Labourites se reconnaissent en Boolell et pas en Ramgoolam, qui est en mauvaise posture par rapport aux Rs 240 m trouvés dans son coffre-fort, lui qui insistait que « ma vie est un livre ouvert ». Sauf que le coffre-fort était bien gardé et fermé à multiples clés.


 Un mot sur la performance du MMM, PMSD, Roshi Bhadain et de Jack Bizlall?


Original Reply: PMSD, parti ki Lider Lopozisyon, inn sorti 4yem [Editor’s note: in fact 5th] parmi parti Lopozisyon! Sa an-parti lakoz so Sekreter Zeneral Khodabaccus finn servi enn langaz vyolan sexist kont enn fam. So demisyon ti apropriye, me ditor la ti fini fer. Nu dan enn lepok kot langaz gratwit anti-fam nepli akseptab.


Published Reply: Le PMSD en tant que le parti du leader de l’Opposition n’a fini que 4e! Le langage utilisé par Mamade Khodabaccus, sexiste et dégradant pour les femmes, a pesé contre le … coq. (sic) Sa mise en retrait n’a pas estompé les dégâts causés.


 Original Reply: MMM, kant-a-li, li pa finn reysi re-monte depi bafon kot li ete. Li pe kontiyn bese-mem depi enn parti ki ti byin for dan tu sirkonskripsyon dan bann lane 1970 ziska so devyasyon politik total apartir 1981 amenn so “likidasyon” kuma LALIT ti predir.  


Published Reply: Le MMM continue de couler et va bientôt toucher le fond. Intraitable dans les années 70, avec 14 élus rien que dans les régions rurales, aujourd’hui, ce parti, qui a continuellement dévié depuis 1981, arrive à peine à faire élire une candidate, lors d’une simple partielle. Depuis sa déviation, il n’a cessé de chuter, comme l’avait prédit Lalit.


 Original Reply: Roshi Bhadain so demars “demisyone, re-poze” pa finn konvink ase elekter depi kumansman, e li pa finn reysi fer l’enjeu rest lor metro express.


Published Reply: Roshi Bhadain a échoué de faire un enjeu sur le métro léger, qui est encore abstrait pour les Mauriciens. De plus, revenir après une démission n’a pas convaincu les électeurs qui doivent avoir d’autres soucis.


 Original Reply: Jack Bizlall, kuma Macron an Frans, li enn kandida san parti. Li enn individi. Dayer, limem li dir li kont bann lorganizasyon. Li ule enn “muvman larz”. Kumsa se li ki desid tu, li. Alor, li finn benefisye vot klas ti-burzwa ki turn ver popilism amizir sosyete ankriz. Bizlall dir li “de-gos”. Depi 1978, li ti dan “lel drwat” MMM – ki ti apel “lel gos”! Malgre ki Bizlall pa “de-gos”, nu soke kan, pandan kanpayn, li felisit, li remersi, li flat Minis apre Minis – Bodha, Callichurn, Premye Minis, Minis Ledikasyon. Li pa neseser, sa. Omwin li enn sinyal elektoral anver MSM. Komantater pa mem komant sa sinyal malsin la.


Bizlall benefisye enn espes “press pardon” – li res inpini pu “pese” ki ti pu provok zurnalis, avek rezon, servi zot plim pu kulut nerport ki lot politisyin. Seki Khodabaccus inn dir, Bizlall inn dir parey dan miting. Me, pu li, medya res chup-chap. LALIT, antan ki parti, pa ti res trankil. Nu ti kritik so diskur abizif lor nu web-site. Lerla, li sap lor kal, li vanze. Li sible zis manb fam. Li tir enn trak A-3. Ladan li devers enn kalite vyolans zame tande avan dan listwar Moris – mil fwa plis ki M. Khodabaccus. Telman atak la sexist, vyolan, menasan, repinyan, nu sel defans politik se pu met so trak lor nu web-site, les dimunn zize. So laont pu li. La osi, apar nu, silans radyo.


 Published Reply: Jack Bizlall est comme Macron en France, soit un candidat sans parti. Il l’a lui-même avancé qu’il est contre l’organisation. Donc c’est lui et lui seul qui décide de tout et de rien. Il a donc bénéficié des votes de la petite bourgeoisie, qui opte pour le populisme à mesure que la société entre dans une période de crise. [... kupe] (sic).


 Comment, selon vous, les femmes et les jeunes (-35 ans), ont voté lors de cette partielle?


Original Reply:Zenn ek fam vot, lepok aktyel, kuma fami dan lekel zot viv. Sa pankor sanze. An zeneral.


Published Reply: En général, les jeunes et les femmes votent pour la plupart, selon les couleurs de leurs aînés (sic). Cela n’a pas changé depuis l’indépendance. Dommage.


 Pensez-vous que le système électoral nécessite un ‘up-lifting’ ou même un lavage au … ‘Karcher?’


Original Reply: Bizin ki elekter kontrol so depite, dabor, atraver enn sinp drwa revokasyon. Apre eleksyon zeneral, bizin Parlman deswit zwenn, elir Premye Minis. Osito li nom so Kabine, Lasanble Nasyonal bizin ratifye Kabine. Bizin revokasyon posib pu Lexekitif, osi. Sa, li pu enn lavansman pu demokrasi. Bizin tir tu kominalism institisyonalize.


Published Reply: Il faut que les électeurs aient le droit de révoquer leur député, en cas de faute grave. Aussitôt les élections terminées, c’est au Parlement de choisir le Premier ministre. Ensuite, il nomme son cabinet et l’Assemblée nationale doit ratifier le cabinet. Il faut aussi le pouvoir de révoquer l’exécutif. Ensuite, le communalisme institutionnalisé doit être annihilé.


 A partir de là, comment va se dessiner le rapport de forces et les possibles jeux d’alliance entre les partis dits traditionnels?


 


Original Reply: MMM pu sirman prefer enn lalyans ar Travayis san Ramgoolam. Sinon rabat lor MSM. Pravind Jugnauth tuzur ena ka Privy Council, me MSM prefer enn lalyans ar PMSD. PMSD prefer enn avek Travayis. Travayis, tanki Ramgoolam lider, prefer mars ar PMSD. Me, bayer defon ena zot mo a-dir, kuma 2-3 Lanbasad ena.


Published Reply: Le MMM va privilégier une alliance avec le PTr, mais sans Ramgoolam. En cas d’échec, les mauves se rabattront sur le MSM. Pravind Jugnauth a toujours une affaire au Privy Council. Par contre, le MSM préférera un rapprochement avec le PMSD. Sauf que, le PMSD a toujours jeté son dévolu sur les travaillistes. Un triangle d’amour, de mesquinerie, de haine et je ne sais quoi encore. Attention, il faut aussi songer aux bailleurs de fonds, aux influences étrangères. Il y a des ambassades qui … arrangent les alliances politiques!


 Partagez-vous l’avis que Navin Ramgolam aurait dû céder sa place de leadership à Arvind Boolell à la tête du PTr?


 


Original Reply: Definitivman. Me, mo pa krwar li pu fer li, omwin li oblize.


Published Reply: Définitivement, il aurait dû ‘step down’ afin de faire de la place à Arvin Bolell. Mais, ce qu’il nous a démontré depuis 1991, soit l’année de son entrée en politique, il ne le fera pas. A moins qu’il y soit obligé.


 Avec sa majorité confortable, est-il dans l’intérêt du gouvernement d’accorder des élections générales anticipées, comme réclament les partis de l’opposition, depuis maintenant plus de deux ans?


Original Reply: Li posib li dan so lintere fer eleksyon vit. Me, li pa dan Pravind Jugnauth so manyer.


Published Reply: C’est une appréciation qu’il serait mieux de réclamer les élections le plus tôt possible. Mais comme ce pouvoir est confié au PM, je ne crois pas qu’il le fera. Tactiquement, ce ne sera pas bon pour lui. (sic)