Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Omaz a kreasyon mizikal: 369 albem Losean Indyin lor enn sel websayt

14.12.2017


Enn evennman ase extraordiner finn derule Mardi swar dan lokal ABAIM, Beau Bassin. Inzenyer son Phillipe de Magnée ki finn anrezistre enn trale mizisyin ek grup lamizik dan Moris, Sesel, Rodrig, Madagascar, Larenyon, Komor depi bann lane '70 finn mont enn lekip pu met tu seki li finn anrezistre. Pa zis seki li, li finn anrezistre me lezot albem osi. Li ek so lekip finn fer sa travay byin-byin zenere pu transkrir depi kaset a dizital pu bann grup ki ti pe prodwir lamizik avan lepok dizital, ek mont enn websayt an-antye, ek sweyn li pu li kapav devlope.  Alor mardi swar, Phillipe de Magnée avek so lekip ki dan Lafrans me ti dan lansman par Skayp finn lans websayt-la ki vedir nerport kisannla kapav gayn akse a li. Websayt-la apel “Patrimoine de L'Ocean Indien”. Ena enn zoli sitasyon depi Bam Cuttayen an-gran ki explik sayt-la so rezondet: “Kit enn tras lor u pasaz”.


Ena 148 santer/grup, 369 CD uswa K7 ki kontenir 3524 morso. Ladan ena apepre enn tyer ki zame finn rann piblik uswa finn disparet.


Dan lansman, li finn fer enn lapel pu tu dimunn ki kree lamizik non-komersyal partaz zot lamizik lor sa sayt la, devlop li pu ki li vinn enn sayt patrimwann lamizik pu Losean Indyin. Li finn fer enn apel pu mizisyin apropriye sayt-la aster.


Websayt-la extraordiner: pu premye fwa, ena otan albem lamizik Moris, Rodrig, Chagos, Sesel, Larenyon, Madagascar, Komor ki dat depi bann lane '70 ziska zordi. Pu ekute, li gratis. Ena ki lor “deezer” kot zis bizin anrezistre ladres email pu kapav servi. Ena ki monte direk lor sayt. Ena ki ena link pu youtube, ena ki lor itunes. Ena ki finn kantmem partaz 20-30 segonn zot morso.


Websayt-la li enn veritab klak a filozofi lalwa “kopirayt” ki redwir tu lar ek kreasyon mizikal a propriyete prive/biznes olye kitsoz ki dimunn partaze. Pli vomye rod enn lot manyer pu mizisyin gayn zot lavi ki klwazonn lamizik, fer li vinn propriyete prive, ek anpes devlopman lar, ki devlope dan enn partaz lib ant dimunn ki zwe, ant dimunn ki zwe ek ekute. 


Websayt-la so ladres li http://filoumoris.mu


Bon lekut!