Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Trump says Jerusalem is capital of Israel: LALIT distributes leaflets at US Embassy in Port Louis

13.12.2017

This morning 13 December, LALIT members distributed a leaflet to denounce the USA’s continued support of Israel, at the moment when President Donald Trump has declared the capital of Israel to be Jerusalem. LALIT members distributed the leaflet in front of the US Embassy in John Kennedy Street, to the lunch crowd in Port Louis. The leaflet had on one side a series of four maps to show just what the US has colluded with Israel to do to Palestine territory: 1946, 1947, 1967 and today. It is a history of a land-grab in the old colonial style – after the end of colonization!


 Below is the content of the other side of the leaflet, where LALIT gives its position (in Kreol):


 LALIT kondann desizyon inilateral Prezidan Donald Trump pu deklar Zerizalem kapital Israel.


 Sa aksyon Prezidan Trump vinn expoz an-piblik rol malonet Lamerik, ki li-mem responsab plis ki nerport kisannla tu sa krim ki Leta Israel fer depi 1948, atraver 1967, vini-mem --  kont lepep Palestinyin e kont Leta Palestinn. USA finn permet, e kontiyn permet kolonizasyon Palestinn par enn Leta Bandi ki pe tultan azir kont lalwa internasyonal, kont Rezolisyon spesifik Nasyon Zini.


 Sa rekonesans Zerizalem zordi kuma kapital Israel, li malerezman pa nuvo dan Lamerik. Li dat depi 22 an: Sena ek House Reprezantan ti vot sa lalwa la an 1995. Prezidan Clinton ti promet pu fer seki Trump inn fer. Prezidan George W. Bush parey. Prezidan Obama, li osi, parey. Zot fer sa deklarasyon la lor Zerizalem kapital Israel pa telman pu gayn vot kominal me plito pu gayn finans depi enn-de bayer defon Zyonist, enn kote, e pu asire ki Israel res zot zandarm dan rezyon petrolye, Mwayin Oryan, lot kote. Me, sa vedir depi lontan, laparey Leta USA finn met tu an-plas pu ki zordi, Donald Trump, enn Prezidan dextrem drwat, rasist, kolonyal, fasizant, vinn met sa desizyon an exekisyon.


 Anfet, avan sa, an 1980 Parlman Israel ti pas enn lalwa pu deklar totalite Zerizalem kuma kapital Israel. Sa lalwa la finn kondane par Nasyon Zini, finn deklare kuma enn vyolasyon lalwa internasyonal par Konsey Sekirite samem lane la. Desizyon Trump pu finalman dekret Zerizalem kapital Israel finn vinn expoz kri kri rol alye inkondisyonel ki US finn tultan ete pu Israel.


 Zordi Trump finn expoz USA kuma kareman anfaver Israel. Trump pe kosyonn Netanyahu so politik kokin later Palestinyin dan West Bank, dan Zerizalem, e kontiyn bombard Gaza ziska semenn dernye. Trump sutenir Israel so politik fer dimunn fwir zot lakaz – enn politik zenosid ki Israel pe anfet perpetre depi 1948. Lamerik zame pa finn azir anfaver drwa Palestinyin pu ena zot prop Leta, zame li pa finn kondann Israel so lokipasyon militer teritwar Palestinn. USA so bann linisyativ pu enn “prosesis lape” expoze zordi kuma enn sinp paravan pu kas lelan mobilizasyon dan teritwar okipe, e pu sanz rapor-defors anfaver leta aparteid ki Israel inn devini. Dayer dan so deklarasyon apre ki li finn vot lalwa lor Zerizalem, pena okenn mansyon Palestinn; li koz Israel e “bann Palestinyin”, kumadir lepep Palestinn, ki finn viv dan Palestinn depi tultan, zot pa merit enn Leta! Alor ki Palestinn deza ena stati “Leta” Obzervater dan Nasyon Zini.


 USA finn kareman expoze asterla kuma enn parti problem la. Li pa enn parti resolizyon la. Trump pe kosyonn Netanyahu so politik pu met koloni Zwif omilye Zerizalem Les, ki Palestinyin, e asterla al ziska anekse teritwar Palestinn, kuma li finn anonse pu fer ar 19 settlement (koloni) akote Zerizalem dan West Bank, kot pre 150,000 kolon Israelyin reste, enn manev politik pu li etann frontyer Minisipalite Zerizalem pu asir enn mazorite dan eleksyon minisipal.


 Depi proklamasyon leta Israel an 1948 bann rezim siksesif dan Israel finn sistematikman demanbre, akapar e anekse teritwar Palestinn. Zordi seki reste dan seki “Palestinn” inn devini, rann non-vyab solisyon pu kree 2 Leta. Zordi Israel pe met dibut enn “Leta Aparteid”. Tusa krim la inn fer akoz politik kolonizasyon Israel, avek sutyin Lamerik.  Ki li so Clinton, ki li so Bush, so Obama, zot tu finn kosyonn sa krim Leta Israel kont lepep Palestinn.


 LALIT finn tultan sutenir lalit lepep Palestinn, e pa zis an teori. Dan lapratik. 2 manb LALIT finn al anpersonn dan teritwar okipe, dan West Bank, dan Zerizalem Est, an solidarite ar lalit lepep Palestinyin. LALIT finn organiz kozri, veye, manifestasyon an solidarite ar Palestinn. Mobilizasyon dan Moris finn obliz guvernman pu pran pozisyon kont Israel e mem sispann relasyon diplomatik ar Israel. Zordi LALIT fer apel a guvernman Pravin Jugnauth pu re-sispann relasyon diplomatik ar Israel. Israel enn leta bandi.


USA BIZIN ARET FURNI ZARM ISRAEL!


LOKIPASYON LETA PALESTINN, NON!


BOMBARDMAN GAZA, NON!