Galleries more

Videos more

Audio more

Dictionary more

Annual end-of-year LALIT Assembly (in Kreol)

09.12.2017

10 Desam 2017 2:00 pm dan lasal lao, dan Kartye Zeneral Gran Rivyer Nord Wes, ti ena enn reynion, dapre tradisyon LALIT, pu pas an-revi seki finn arive pandan lane. Prezan ti ena manb depi diferan brans ek rezyonal 4-kwin Moris.  


 Alain Ah-Vee ki ti pe prezide ti explike ki 2017 ti enn lane spesyal pu LALIT akoz selebrasyon pandan lane la net 100 an depi Revolisyon Ris, kuma “gran tablo deryer nu dan lasal temwin”, li dir. Sa selebrasyon ti enn rapel konstan kimanyer klas travayer ena kapasite pran puvwar dan enn moman done, kree nuvo striktir demokratik pu fer li, anmemtan kumans diriz enn nuvo sosyete.


 Dan sa bulversman istorik, rol enn parti politik ti determinan, mem kle. E dan lavenir li pu parey ankor, kan enn tel moman re-vini, Alain finn dir. Alor nu dan LALIT, nu pe mintenir sa tradisyon klas travayer pu gard enn parti politik vivan, parey kuma parti Bolsevik ti deza an-vi pu ki li kapav zwe enn rol istorik ariv 1917, kan klas travayer sezi puvwar atraver bann sovyet.


 Onivo mondyal, Alain dir, kapitalism mondyal anplin kriz. Nu pe truv so lefe lor klas travayer dan tu pei lemond – e li similer – somaz, prekarite, destriksyon lavi sosyal, destriksyon lanvironnman. Dan sertin landrwa, lager destrikter net. Anmemtan, parti tradisyonel fayit net. Zot pena okenn alternativ pu propoze, amizir sistem kapitlaist pe amenn sosyete imin dan larwinn, onivo planeter.


 Dan parti  LALIT, nu gard lor azanda politik, tem delit ki inportan dan sa prosesis sanz sosyete, dan sa lalit pu sosyalism. Dayer, li seki nu finn fer depi nu lexistans. Me, sa lane la li finn enn lane partikilyerman ris anterm lanseynman. E, tem delit LALIT finn lor azanda sa lane la, tut long lane. Sa li pa par azar, me parski nu finn travay pu met zot lor azanda. E nu travay finn marse.


 Li konsiste ar kwa, nu travay?  Reynion brans tule semenn, tule kinzenn; reynion rezyonal sak mwa; rekritman nuvo kad dan striktir la.


E akoz nu enn parti internasyonalist, alor nu gard lyin konstan, ena lesanz suvan, ena kordinasyon regilye, avek grup ki partaz nu program dan lezot pei. Tusala ki nu pu partaze ansam.


Alain finn pas laparol ar Rada Kistnasamy, pu enn semeri bref sityasyon politik.


 Diskur Rada


Rada finn dir: Mo pa pu fer enn tur dorizon exakteman, etan done nu finn fer nu dernye  Lasanble manb an Novam. Me, mo pu get lane la, anterm politik. Ena 5 pwin ki karakteriz sa lane la, kote politik.


 1. Li finn enn lane Kriz politik, sirtu pu Guvernman.


2. Demisyon Aneerood Jugnauth, e priz puvwar Pravind Jugnauth kuma Premye Minis.


3. Lopozisyon kase but-but, dan enn fragmantasyon ase irasyonel.


4. Swadizan “lagos” trayir so vre natir, pandan sa lane la.


5. Kanpayn eleksyon zeneral pe kumans rantre, mem pandan sa kanpayn pu parsyel.


 Kriz politik


1. Lane la net finn truv enn seri demisyon. Dan MSM sirtu. Bhadain, Yerigadoo, Tarolah, Soodhun. Pravind Jugnauth finn perdi dimunn kle dan so parti (apar Tarolah, ki pa zis pa kle, me personn pa ti’nn remark li avan li ti ena pu demisyone kuma PPS). Sak demisyoner ti demisyone pu diferan rezon. Dan enn an, li inkrwayab ki enn Guvernman perdi sa kantite dimunn. 3 ladan ti dan kabine: Bhadain, Yerigadoo ek Soodhun. Minis Mentor, li osi, finn step down kuma Premye Minis pandan lane. Dan enn sans, sa osi enn gran sanzman. 


Li nepli vreman Guvernman Lepep, sirtu depi PMSD ale – asterla li Guvernman zis MSM-ML.


2. Sa lane la, li lane kot Pravind Kumar Jugnauth – MBC apel li par sa 3 nom la san relas – finn pran puvwar, li. Kumansman 2017, li vinn Premye Minis, ranplas so papa. E depi sa, li omni-prezan. Li dan tu. E pa zis sa: Bann la fer apel a li pu li dan tu. Par exanp, mem sindikalis fer apel a li – so Bizlall, so sindika Lepor, so Subron, so Reeaz. Tu fer apel a li pu nerport ki konfli indistriyel. Ondire pe fer apel a anperer, li ki pu rezud problem, e pa travers par institisyon ki Leta Burzwa inn met ansarz.


 Kote sosyo-kiltirel, parey. Limem, Pravind Kumar Jugnauth, li prezan dan tu sa bann evennman relizye. Li prezid tu task fors: Kavedi, Gran Basin, Pere Laval – pu sak drin, sak sime ki pu koltare.


 Li sapot travay tu so Minis, li. Lor ICT, li divan-divan pu al fer luvertir fib-optik. Li sapot travay so prop Minis Travay ena pu fer. Lor Chagos, parey. Li pran pozisyon dan bez net, me li, li kasyet rol Minis Zafer Etranzer. Minis Zafer Etranzer, li invizib li. Zis Soodhun azir detanzantan kuma Minis Zafer Etranzer – mem li pa Minis Zafer Etranzer, mem li pa Minis ditu. Me, rapel li finn dir li enn “esklav” de Jugnauth alafin.


 Me, pa zis Guvernman ki dan debandad.


 3. Lopozisyon, li osi li but-but.


Depi 2014, MMM eklate, Ganoo ek so Mouvement Patriotique kite e lerla li osi, li eklate. Ena eklatman an but-but. Dan Lasanble Nasyonal li evidan: sakenn pe asiz so kote. Tu sa but-but la pe lager kont so kamarad dan eleksyon parsyel dan No. 18. Pena okenn diferans ant zot lor baz programatik. Zot diferansye zot mem lor lezot isyu – palab, desir lafis, lager lor banalite. Sakenn demark li depi enn lot but dan lopozisyon lor sa bann pwin banal. Zot bi, dan Lasanble Nasonal, osi byin ki dan Parsyel, se pu prepare pu eleksyon zeneral ki pe vini. Nerport ki partner ki zot gayne, zot pu al delavan. Zot bi se pu gayn eleksyon a nerport ki pri. Zot pena okenn prinsip, ni okenn veritab program.


4. Ena enn lot zafer ki lapres parfwa apel “lopozisyon emerzan” ki swadizan “lagos”, an okirans Rezistans ek Alternativ (RA) ek Bizlall. Me, pandan sa kanpayn elektoral, zot finn vini ar bann deklarasyon ki montre zot pozisyon pli klerman. E mem si zot apel zot mem degos, mem si ena dimunn krwar zot degos, mem si lapres dir zot degos, zot pa ditu degos. Zot defann lekonomi kapitalis, sosyete burzwa. Kuggan Parapen, par exanp, ki kandida RA, li dir bizin maximiz profi e maximiz byinet – anmemtan. Ondire bizin kree avan distribiye, li dir, parey kuma Travayis, MMM, MSM, PMSD. Sa vedir, RA li plito enn parti santris. Sa, dan enn sans li klarifye bann zafer pu nu dan LALIT. Li pli fasil pu demark nu depi RA. Zot pena enn veritab program. Zot ena “valeurs”. Zot ena slogan absird ek vid kuma “Pa soutir pouritir”. Enn slogan vag e abetisan. Zot fer enn apel pu vot zot kandida lor baz bann valer, egalman vag ek vid, ondire fran-mason: ekolozi ek lezot “valeurs”. Bizlall, li seule candidat credible, dapre limem. E li finn “faire ses preuves”. Anfet sel prev nu ena se li anti-fam. Li finn fer atak vyolan ek isterik kont fam LALIT, e li anti-fam an zeneral. So lepase pli avan, amenn dezoner detutfason. Li enn dimunn ki finn vann muvman degrev an 1979, par exanp. Li pa seki li pretann li ete.


Purtan, RA ek Bizlall, zot tultan fer apel a LALIT pu travay ansam, e anmemtan zot pena enn program ki pu korbor ek pu nu.


Bizlall, li, pandan ki li kandida dan No. 18, li ek so Campaign Manager Dev Ramano, zot remarke ki MSM pena kandida, e zot kone tu azan MSM ankor la-mem, ankor for, etan “guvernman dan zot lame”.  Alor, ki Bizlall fer. Li rod enn manyer felisit Minis Travay (MSM) ek Minis Travo Nando Bodha (MSM). Li mem dir zot travay “exelan!” Li remersye zot! E li dir Minis Ledikasyon (MSM) enn bon dimunn, li. Kifer? Akor li reponn let Bizlall!


Sa vedir, tulde (RA ek Bizall) finn vinn parti politik pro-kapitalist, meynstriym net.


5. Dimans prosin ena eleksyon parsyel dan Belle-Rose-Quatre-Bornes. Dan sa eleksyon la pena enn vre lanze. Sak parti pe lager pu gayn enn skor osi for ki posib pu ed li negosye enn lalyans pli favorab pu eleksyon zeneral.


Me, anmemtan ena enn seri desizyon Guvernman – Negative Income Tax, saler minimem Rs 9,000 ek pey bonis avan ler – ki pe donn lide ki ena enn eleksyon zeneral dan ler.  Balot pe inprime, dime Lindi. Si inprime, pa pu kennsel Parsyel, dapre mwa.


Me, eleksyon parsyel, detutfason, li enn kanpayn ki pe prepar pu eleksyon zeneral.


E pu nu dan LALIT, dan tu nu travay, nu bizin prepare pu eleksyon zeneral – setadir dan tu nu lezot travay – lamyant, peser, tu. Nu pu partisipe avek nu program. Nu pu rant dan eleksyon zeneral baze lor nu program.


 Li vo lapenn, avan mo termine, pu mansyone ki Guvernman pe pretann pena enn gran gran kriz ekonomik: li pe donn laparans ki Moris pe fer gro progre. FDI pe ogmante, li dir. Me sa investisman direk depi deor, li pa investisman ki kree prodiksyon. Li pa mem kree travay. Okontrer, li enn rant atraver vann but-but Moris. Bon later agrikol pe dilapide kumsa. Li pe perdi pu de-bon. Ena mem bann but lamer pe privatize. Sa larzan ki rantre kan zot vann later ek lamer ki zot pe kontabilize, e dir tu korek. Me, li pa bon. Li pa bon ditu. E li finn akselere sa lane la. Smart City pe gayn permi partu – sid, nor, lwes, les, sant. E sa, avek konplisite total Guvernman. MSM-ML na pena okenn lot plan, okenn lot proze. Alor, zot zis swiv sekter prive so plan devastater.


 Ena enn landetman dan tu sekter – dan konstriksyon, lotelri, ICT, tablisman, tu ena gro det anver labank. Sekter disik, li an kriz total. Sa li sirtu vre kan Lerop inn liberaliz prodiksyon disik. Sekter la ti deza dan leral. Asterla, pu sap so lavi, tablisman pe al rant dan sekter imobiliye pu mat kont kriz, e sa pe agrav sityasyon onivo nasyonal.


 Pandan deba, Kisna ti dir ki zur pu zur, zordi fer 3 an depi Guvernman Lepep finn opuvwar.


Lindsey ti azute ki li vre ki RA ek Bizlall inn montre ki zot parti santris, kuma Rada finn dir. Li finn azute ki sel diferans se zot pretann zot pa koronpi. Me, la osi ena problem. RA pe sarye fardo Rex Stephen, ki pa zis enn avoka ordiner pu zot, me enn byin pros. Li pu bizin re-vinn divan Komisyon Danket lor Ladrog byinto, e li dan kolimater ICAC. Anmemtan, sa akizasyon “forgery” kont AKNL (kot RA manb an-vi), li akable RA osi; zot finn kaptile divan patrona Currimjee enn sel ku kan sa akizasyon, avek seki paret prev irefitab dan lapres, finn pibliye. Bizlall so integrite, kote so vyolans kont fam, konpletman detrir. Li finn diskalifay limem kuma lagos.


 Plizir manb, inklir Ram, Rada ek Kisna ti koz lor Komisyon Danket lor Ladrog: Finn ena kandida MSM kuma Gulbul, ki finn akable par Komisyon, e finn bizin kareman demisyone dan Gambling Regulatory Authority. Nu finn dekuver kimanyer bann parti politik travay. Gulbul, enn kandida MSM, gayn enn sofer peye par enn patron Gambling. Sa espes “sofer” la, li osi enn kandida. Parey kuma PMSD paret ena enn kandida apar so Danesh Maraye: Pursem, enn indepandan. E Bizlall, ena 2 dan Fron Liberasyon Nasyonal, ki finn met 2 kandida plis pe dir vot Bizlall! E, pu kisannla eski Parti Malin rule?


 Li enn drol Komisyon Danket – li gayn nimero tu korl dimunn ki vinn divan li kuma temwin inn fer; li deza ena akse a zot kont labank. Li pe fonksyone plito kuma enn inkizisyon. E ti kapav fasilman Gulbul ki ti pe fer Prezidan Komisyon la. Sirman li sa Lalwa ki rezir Komisyon Danket ki pe permet Lam Shang Leen li fer sa, permet li apropriye sa puvwar la. Purtan Prezidan lezot Komisyon Danket pa finn sezi sa kalite puvwar la, manb finn dir. Enn-de manb inn ofer pu etidye sa. Li pu interesan pu get Act la. Zis avan li ansarz Komisyon, sa ziz la ti inpe diskredite. Lam Shan Leen limem ti avoka Gooljaury. Privy Council ti kritik li dan enn ka – ka kot MCB inn pran larzan NPF. Li enn ziz ki depi byin lontan anfaver penndemor. Pa zis sa, li anfaver penndemor pu fam ki fer lavortman! Amicale, sa zizman telman bakle, li sa. Li seki dimunn apel enn hanging judge, setadir li koni pu santans tro sever.


 Asterla, malgre Komisyon Lanket, Pravind Jugnauth nom Roubina Jadoo-Jaunbaccus Minis. Mem si li finn rankontre 37 prizonye dan enn sel zur, enn zafer ki paret pa vresanblab. Avoka Trilochun bat rikor! Me, Mme Jadoo pa kit li lwin. Gulbul, li, li tuzur avoka Jugnauth dan so ka Medpoint? Li tuzur avoka pu kestyon tinker MSC? Li tuzur avoka Soodhun? Li tuzur avoka konpayni zugader? Nu pa kone. Li paret absoliman farfeli.


 Ram: “Seki mo truv ase interesan lor sa Komisyon danket la, normalman enn Guvernman met enn tel zafer dibut kan li kone li pu servi sa pu bez lopozisyon,” li dir. “Me, dan sa ka la, Lopozisyon sort ladan blan kom neige! E li Guvernman ki pe grene! Minis, depite, PPS, konseye legal, tu akable. Ziska ler, antuka. Sa ki mo truv interesan. Ondire Pravind Jugnauth  pa ti krwar li pu al kumsa, kan li ti met li dibut.”


 Rajni: Lor enn lot lord lide, ka Diego, lefet ki Moris finn ena enn rol dan Lasanble Zeneral Nasyon Zini, e finn partisip dan enn Rezolisyon ki finn expoz febles Leta Britanik, ki pa ti vizib ditu avan, kapav ena reperkisyon. Anfet, li enn zafer istorikman inportan onivo internasyonal. E lerla kan Pravind Jugnauth vinn kurbe divan USA, lor kestyon Diego zis 3 mwa plitar, ki sa ule dir?


 Li finn azute ki kote relasyon Moris-Lend osi, ar sa Guvernman, ar Pravind Jugnauth – metro leze, lakor ki pa inn rann piblik – temwin enn nuvo kalite lyin sann kote la osi.


 Bilan Santral


Apre sa tur dorizon politik, Kisna finn gid Lasanble LALIT dan enn bilan parti pu 2017. Li finn kumanse par dir ki Bilan abitye raporte dan Revi LALIT apre ki fini fer. Sa lane la, li dan Revi LALIT deza, e li pe gid nu atraver li. Sa ranversman lord, li enn ka exepsyonel. Anu get li ansam, li dir. Li montre Revi. Li interesan, mem lor so kuvertir, nu truv 3 lafis sa lane la:  Diego, Langaz Lepep, Kanpayn Later. Nu trwa kanpayn prinsipal lor lafis. E lor kuvertir mem nu truv nu selebrasyon 100 an Revolisyon Ris. Sa donn enn lide diferans ant LALIT, ki dir li sosyalis, e ki anfet sosyalist. U ena zis pu get nu piblikasyon. Ala pwin lor lekel nu finn amenn lalit pandan sa lane la.


 Li ti fer nu rapel enn lafis kuler ver, ki dir Guvernman Bizin al ICJ lor zafer Diego – e nu fini gayne, fini gayn enn viktwar. Sa, li donn kuraz, li dir. Petet nu bizin met sa lafis la dan nu prosenn Revi pu rapel nu kanpayn ki finn gayn sa viktwar la.


 Lerla Kisna finn feyte Revi, get bilan ansam.


 1. Lor kestyon later, okuran lane depi kumansman ziska lafin finn ena kanpayn lor later-lamer 2017. Osi, li lor dernye trak nu finn partaze pu modord LALIT pu eleksyon parsyel semenn dernye [Li montre trak la]: Travay, Lakaz, Manze – anplis nu modord pu Parsyel dan No. 18.


 Li finn dir kimanyer sa kanpayn later-ek-lamer la finn permet LALIT devlop enn nuvo striktir: komite konzwin brans + abitan tel tel landrwa. (Lor size diferan kuma lamyant, peser, lakaz danzere, IRS dan landrwa.)


 2. Lor Diego, Chagos 2017. Lane dernyer (2016), otur nu bilan, nu ti lans lide pu enn bato al Chagos Desam 2016. Pu sann bilan la, Vandredi le 8 Desam, manifestasyon  pu apel Pravind Jugnauth alord, pu li aret tal lame, dimann larzan pu lokasyon pu bay lor Diego Garcia. Manifestasyon finn interdi par Komiser Lapolis dernye ler. Pandan lane, Komite Diego ki finn zwenn. Nu finn milite pu fer Chagos vinn sirkonskripsyon, kumans dekolonizasyon dan lefe. E nu finn fer li pran form enn lalit internasyonalist. Nu finn gayn sutyin lorganizasyon kot nu ena kontak. Batay lor Diego, li finn dir, li enn batay pu lape, li enn lalit internasyonalist, e li rezoliman kont inperyalism UK ek USA. Tutlong lane, finn ena travay politik otur Chagos.


 3. Kanpayn lor Langaz Kreol, langaz lepep, bizin rant dan Parlman. Sa lane ki pe vini la, li pu krisyal lor kestyon langaz Kreol. Li pe rant kuma enn size dan kolez lane ki pe vini. Depi kumansman parti LALIT, nu finn amenn lalit pu Kreol rant dan Parlman. Zordi tu parti dan Parlman dakor! Zordi li enn desizyon politik. Alor, bizin kontiyn enn batay politik, li finn dir.


 4. Liberasyon Fam: Kisna finn dir ki sa lane la, LALIT finn amenn kanpayn kont vyolans anti-fam. Etan done finn ena denonsyasyon – dan UK (Minis Defans mem inn demisyone), USA (Weinstein inn sove, kit US), France (Tariq Ramadan expoze kuma enn gran ipokrit anti-fam) e dan Moris: Tarolah, Rutnah, Khodabaccus, Bizlall, tu finn expoze. Li kumansman enn refi. Li kumansman enn laliyn ruz kont vyolans kont fam. Fam dan organizasyon fam finn amenn lalit pu al direk dan lopital pu swin kan sibir vyolans, olye al stasyon. Nu’nn al get zurnalist top, sirtu fam zurnalist top, pu partaz ar zot sa trak ki Jack Bizlall ti tire, e sa let li ti avoy nu manb Lindsey Collen an 2008, apre ki LALIT, antan ki parti, finn kritik so langaz anti-fam. Nu bi se pu fer piblik kone ki ena dimunn ki osi pir ki Weinstein, me ki dan Moris lapolis ek lapres “pardonn” zot, atraver enn konplisite ki nu pankor konpran. Me, antu ka, bi Komisyon Fam Lalit, se pu fer ki sa bann zurnalist la pa pu kapav dir zot “pa ti kone”. E zot finn byin remonte (avek rezon, dayer) kan Rutnah ti apel enn zurnalist “femel lisyin” – me sa li pa ditu osi grav ki Bizlall so langaz. E li dir li seule candidat credible! E lapres les li.


 5. Sindika: Nu finn kontiyn nu lyin ar klas travayer organize alabaz, e osi onivo ladireksyon kan li posib. Dan komite Diego ena CTSP, mem li pa tro aktif, me li sutenir aksyon, kan ena aksyon. Ena manb parti ki finn al koze dan forum diferan sindika, kuma Nursing Association sa lane la. Plizir manb federasyon sindikal abone Revi. Nu finn met tem pu Premye Me sa lane la, Pu enn Repiblik Klas Travayer pu nu opoz sa lide ki enn Repiblik li enn kestyon “patriyotik”. Sa li fason pro-burzwa pu get repiblik. Bizin plito get Repiblik anterm enn Repiblik Klas Travayer. E Revolisiyon Larisi, so 100 an laniverser, finn ed nu sa lane la.


 6. Internasyonalism: Tutolong sa lane la, lalit Chagos inn internasyonalize. Nu finn batir sutyin (depi dezane) pu sutenir rezolisyon Lasanble Zeneral Nasyon Zini pu al ICJ. E zordi nu pe gayn sa sutyin la pu met presyon lor Pravind Jugnauth pu li pa vande. [Li finn invit manb pu pran kopi trak – lor latab – pu distribiye, avek kopi sa let la, enn kote Angle orizinal, lot kote tradiksyon an Kreol. Diego nepli konsern zis Moris, Kisna dir. Linyon Afrikin ti propoz rezolisyon UN – alor, li konsern dekolonizasyon Lafrik. Li konsern lape. Li konsern lopozisyon kont zarm nikleer.


 Lor kestyon Palestinn, LALIT inn amenn long lalit. Sa lane la, nu finn proteste kan CEB inn fer kontra ar enn konpayni Israel.


 Zordi, kan nu pe reyni, kestyon Palestinn plis lor azanda ki zame. Donald Trump inn rekonet Jerusalem kuma kapital Israel – li pu transfer lanbasad depi Tel Aviv ziska Jerusalem. E USA pa mem rekonet Palestinn. Ena 88 pei ki rekonet Palestinn. Me pa USA. Kifer, li pa ti rekonet li? Lane 2018 pu kumans ar sa tem la. BDS (boykot, dezinvestisman, sanksyon) ki LALIT finn kumanse, pu pran form sa lane la.


 Pu premye fwa, 2 manb ti partisip dan Fet Lutte Ouvriere sa lane la.


 7. Revolisyon Larisi: 100 an inn pase depi gran revolisyon dan Larisi. Li donn LALIT lespwar – akoz si klas travayer finn deza pran puvwar, li kapav re-pran puvwar. Nu finn osi gete kimanyer li inn perdi sa puvwar la. Kimanyer sa lalit la bizin kontiyne zordi? Petet enn lot revolisyon pre? Nu bizin tultan pare pu sa, li dir.


 8. Osi, an 2017, Kisna dir, nu finn travay an permanans ver nu prop ledikasyon: setadir antan ki manb, antan ki sinpatizan. Nu finn tir Ti Liv LALIT, nu finn ena sesyon ideolozik lor Manifesto ek Program Gotha e Kritik kont sa Program foser Gotha la. Nu finn tir enn liv inportan, Lagrev UT 79, pu mark sa moman kot klas travayer inn preske pran puvwar.


 Revi inn kontiyn sorti. 5 nimero inn sorti sa lane la. Revi, li pa zis lektir. Li enn fason pu rekrit dimunn, parski li ena priz pozisyon, li integre aksyon lalit ar teori. Kan enn nuvo, kan ena zenn, nu antan ki militan nu fer zot lir, nu interes zot. Atraver nu Revi, zot ariv zwenn nu parti. Kan zot lir, zot gayn analiz, zot konpran ki ete LALIT. Revi, li osi reprezant enn fason pu diskite ar kikenn. Nu al zwenn enn dimunn, lir enn lartik ansam, diskite. Li enn fason kot tu manb parti ena enn rol. Li enn fason, pu ki tultan ena plis dimunn pe konn parti LALIT.


 Nu websayt ena enn rol similer, mem si pli restrin. Li ena buku viziter antuka. Par milyon sak lane.


 Nu finn fer 2 seminar sa lane la. E nu Sant Dokimantasyon pe grandi ankor plis.


 LALIT so 2017 byin ranpli. Tu nu tem-delit finn lor azanda. Pa par azar, me akoz nu finn met zot lor azanda. Nu, dan LALIT, nu pa atann eleksyon pu fer enn program, nu deza an permanans, ena enn program.


 Mo espere an 2018, tu sa travay la pu al pli divan.


 Brans-Rezyonal


Enn zafer ki inportan, Alain Ah-Vee ti dir, depi Prezidans, se interaksyon ant sak landrwa, sak sayt, setadir brans (ek rezyonal) ek komite santral. Ena enn vatevyin lide, konesans, lexperyans, li dir. Rapor Brans ek Rezyonal – enn seksyon byin inportan – finn swiv, e apre sa, enn fet lafin lane.